صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ اسد ۱۴۰۱

 

بنام خداوندمهربان

 

  زنده گینامه مختصرپروفیسورحضرت صبغت الله المجددی رئیس مشرانوجرگه       

تیلفون:0799349276

 

    پروفیسورحضرت صبغت الله" المجددی"فرزند حضرت میامحمدمعصوم مجددی درسال1305 هـ ش دریک خانواده عالم و روحانی افغانستان ازسلسله حضرات سلاله امام ربانی،عارف صمدانی ومجددالف ثانی درکابل چشم به جهان گشودند.

   حضرت صبغت الله"المجددی"بعد ازاکمال دوره ثانوی درلیسه حبیبیه وکسب مبادی علوم اسلامی ازعلمای  نخبه کشور،درپوهنتون الازهر قاهره شامل وتحصیلات عالی خودرا دررشته حقوق وفقه اسلامی به سویه مافوق لیسانس باکسب درجه(شرف)به پایه اکمال رسانیدند.

پروفیسورالمجددی بعد ازمراجعت به افغانستان درسال 1331 هـ ، ش ازپست های دولتی که به ایشان پیشنهاد شده بود ابأ ورزیدندوبه حیث استاد ،مربی ومعلم درپوهنتون کابل ودرموسسات عالی تربیه معلم ودارالعلوم عربی کابل مصروف تدریس شدند.

    ایشان درمضامین سیاست اسلامی وعدالت اجتماعی که درپوهنتون کابل تدریس می نمودند به حیث یک مربی جامع ،مبلغ توانا ،دعوتگرمخلص ،حامی حق وعدالت برضرورت یک تحول بنیادی اصلاحات سیاسی واجتماعی جامعه افغانستان تاکید خاص میکردند.

 شهرت پروفیسورالمجددی دربین نسل جوان واحترامیکه درحلقات علمی وتعلیمی کسب کرده بودند ،موضع ،مبارزه وموفقیت شان درخنثی کردن ظهور کمونیزم دربین جوانان باعث خشم وناراحتی شوروی ها که مصمم بودندبه هرقیمت وذریعه ایکه ممکن باشد ایدیالوژی کمونیزم رادر

افغانستان پیاده کنند،گردیده بود .بنابرآن دریک دسیسه مشترک دورژیم مطلق العنان ،هنگامیکه سردارمحمدداود رسماً صدراعظم آن وقت شوروی ،نیکولای خروشچف رادر کابل  دعوت کرد درسال 1338 هـ  ش پروفیسور المجددی را به اتهام فعالیت بر ضد سفر خروشچف   به  کابل      ،محکوم به حبس کردند .وبدون کدام محاکمه مدت بیشتر ازچهار سال وهشت ماه رادرحبس سپری کردند .باآنهم ایشان به مبارزات خود حتی تحت شدید ترین قیودات زندان ادامه دادند .

    پروفیسورحضرت صبغت الله"المجددی"درسال 1351 هـ ،ش بادرک واقعبینانه ازشرایط آن وقت کشوروآینده آن به حیث برجسته ترین قائد اسلامی وسیاسی به تأسیس حرکت اسلامی جمعیت علمای محمدی اقدام بموقع نمودند .این حرکت اهمیت زیادی دربیداری طبقات مختلف ملت افغان برضد کمونست ها ،دسیسه های شان وحامیان خارجی آنها درسراسر کشورداشت .

    ایشان بعد ازکودتای سردار محمدداود خان به عربستان سعودی وبعداًبه دنمارک عزیمت نمودند وبه تاسیس مرکزفرهنگی اسلامی سکندنیویا اقدام کردند وبانی اعمارهفت مسجد دردنمارک تأسیس مراکزاسلامی دراسلوگردیدند.

     درهفتم ثور 1357هـ ،ش حزب دیموکراتیک خلق افغانستان دریک کودتای خونین کمونستی تره کی رابه سراقتدار آورده واین فاجعه غم انگیزواسفناک سبب شدتا پروفیسورالمجددی فوراً

دست به کارشده نقش فعالانه خودرادرجهت آزادی ونجات افغانستان ازچنگال کمونیزم ایفأ نمودند.

   نخست ایشان((درخلال ده روزاول کودتای کمونستی))به پاکستان رفتند واساس یک جبهه مقاومت راتأسیس کردند .بعد ازآن به عربستان سعودی رفتند ومجلس مهم شخصیت های مذهبی وسیاسی افغان را درمکه مکرمه دایر نموده وبالاخره به پاکستان بازگشت نموده وبه تأسیس جبهه ملی نجات افغانستان پرداختند.

   پروفیسورصبغت الله "المجددی "همانندجدبزرگوارش که رهبریت جهادرادرمقابل امپریالیزم

بریتانیا به عهده داشتند ،مبارزه وجهاد خودرابه صورت جدی پیش برده واساسات آنرامستحکم بنا

نهاده واهداف آنرابه صورت واضح اعلام داشتند.پروفیسورالمجددی بادرنظرداشت رسالت فامیلی وزعامت دینی وملی خود نخستین شخصیتی بودکه ملت افغان را به جهاد مقدس برضدحاکمیت کمونیست هاکه به کمک شوروی ها به میان آمده بودندبه قیام دعوت کردند،که این امربه تاریخ 22

حوت 1357 هـ  ش بااعلان قیام عمومی وسرتاسری درمملکت ازطرف کافه مردم باحرارت وگرمی بی سابقه ای استقبال گردید.

     درخلال سالهای جهاد پروفیسور المجددی کوشش های قابل ملاحظه ای رادرراه اتحادمجاهدین مبذول داشتند وبه اساس مقام خاص،اعتبار واعتماد وسیع که دربین مجاهدین داشتند ،اتحاد اسلامی

مجاهدین افغانستان ایشان رابه حیث رئیس خودانتخاب کرد.ایشان تازمان انحلال اتحاد ،به حیث رئیس اتحاداسلامی مجاهدین افغانستان  (اتحادثلاثه )تااخیرخدمت نمودند.

       بادرنظرداشت معیارهاومقتضیات قرن بیستم وبیست یکم درساحه های ارتباطات انسان هابایکدیگروروابط بین المللی ،پروفیسورالمجددی ،باجهان بینی وسیع وکامل که ازاصول وضوابط اسلامی دارند،به حیث یک زعیم اعتدال پسندشناخته شده اند وبه ارزشهای بین المللی احترام قایل میباشند.ایشان به کشورهای زیادی سفر کرده اند.درجلسه های متعددبین المللی اشتراک

نموده وباعده زیادی ازشخصیت های سرشناس ومعروف کشورهای جهان صحبت وتبادل نظر کرده اند ودراکثر محافل سیاسی جهان دررابطه به جهاد افغانستان درافق بالای سیاست وبه حیث مدافع بزرگ افغانستان تبارزنمودند.

    درشورای مشورتی افغانستان که ازطرف احزاب مجاهدین وشخصیت های اهل خبره ودانشمند افغانی ازسراسر جهان درراو لپندی پاکستان دایرگردیده بود ،به تاریخ 3حوت 1368 هـ ،ش جناب پروفیسورالمجددی به حیث رئیس دولت حکومت عبوری افغانستان(اولین حکومت اسلامی مجاهدین)انتخاب گردیدند.انتخاب ایشان دراین اجتماع 454 نفری که ازاقشارمختلف سرتاسری افغانستان نماینده گی میکردنددلیل بلامنازعه وشاهد عملی برمحبوبیت ایشان دربین ملت مجاهدین افغانستان میباشد.

   پروفیسور المجددی به حیث رئیس دولت حکومت عبوری اسلامی افغانستان برای مدت سه سال انجام رسالت وخدمت نمودندتازمانیکه رهبران مجاهدین باردیگراعتماد خودرابرایشان تجدیدکرده وایشان رابه اثرموافقتنامه تاریخی4ثور1371  هـ ،ش جهت انتقال قدرت ازرژیم شکست خورده کمونیستی به دولت اسلامی مجاهدین به حیث رئیس دولت اسلامی افغانستان انتخاب کردندو  حضرت شان بتاریخ 8ثور1371 بنیان دولت اسلامی رادرکشورماگذاشتند.باحصول شناسایی بین

المللی وحمایت سرتاسری مردم دنیا ازدولت اسلامی افغانستان ،پروفیسورالمجددی توانست این

مملکت جنگزده وپارچه پارچه شده رادرمسیراعتلأ ووحدت ملی واستقراروثبات سیاسی سوق دهد بالاترازهمه ،به صفت یک رهبر بزرگ وصاحب عقیده واصول آینده نگری جامع ووفاداربه تعهدات شان ،پروفیسورالمجددی قدرت تصدی ریاست دولت اسلامی رادرختم دوره دوماهه شان ، به تاریخ 8سرطان 1371 به یک طریقه فوق العاده آرام،صلح آمیزوبدون خشونت که تاریخ معاصرافغانستان مثال آنراقطعاًمشاهده نکرده ،به رهبریت شورای مجاهدین افغانستان انتقال دادند.    بااحساس تاثر قوی ایکه ایشان راجع به مشکلات مردم بیگناه ازدرگیری های داخلی داشتند ،پروفیسورالمجددی بصورت فعالانه دربمیان آوردن یک اتحاد واتفاق نظردربین افغانهاکوشیدند. 

 

درماه جدی سال 1378 پروفیسورالمجددی با همکاری جناب پیرسید احمدگیلانی وشخصیت های

بانفوذ دیگرافغان یک پلان وبرنامه برای صلح ووحدت ملی افغانستان راپی ریزی کردند.

به اساس مؤقف اساسی واصولی شان درقسمت آماده نمودن شرایط صلح آمیزبرای ملت افغانستان وجهت تعین سرنوشت آینده شان ،پروفیسورحضرت المجددی بصورت فعالانه درابتکارات دایرنمودن محافل سیاسی به شمول پروسه های قبرس وروم اشتراک مساعی داشتند .پروفیسور المجددی ازجمله نخستین رهبران افغان بودند که حملات وحشتناک تروریستی سپتامبر سال 2001

برایالات متحده امریکارامحکوم وتقبیح کردند.ایشان ،بااساس اصول اسلامی به صراحت تروریزم رابا جمیع اشکال خبیثه ومظاهرآن تقبیح میکنند.ولی زمانیکه دولت ایالات متحده امریکا وقوای  متحدین به بمباردمان های بیش ازحدقرأوقصبات کشورمبادرت ورزیدند،حضرت پروفیسور     

المجددی بازهم یگانه رهبر کشوربودند که این زیاده روی رابه شدت تقبیح وعلیه آن طی یک مصاحبه مطبوعاتی وارسال نامه سرگشاده به رئیس جمهور امریکا احتجاج جدی نمودند.

 بادایر شدن لویه جرگه قانون اساسی درماه جدی1382 هـ  ش به ملت افغان فرصتی دست دادکه

ازدیرمنتظرآن بودندتانوع سیستم سیاسی خود راکه مناسب اوضاع کشورشان باشداختیارکنند.

 دراین وقت یک باردیگرشخصیت عالی پروفیسورالمجددی متجلی گردیدوایشان به حیث رئیس لویه جرگه به اکثریت قابل ملاحظه ای آراانتخاب گردیدند.

فراست ،تدبرسیاسی ونفوذ معنوی پروفیسورالمجددی بود که بعد از21روزمتوالی غور وتعمق درلویه جرگه ،قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به اتفاق آراتحت قیادت مدبرانه پروفیسور

المجددی به تصویب رسید.

   ازآنجائیکه کلید حل قضایای افغانستان وحدت ملی وتفاهم است،پروفیسورحضرت صبغت الله المجددی به حیث موسس ورئیس کمیسیون مستقل ملی وتحکیم صلح افغانستان درموارد زیادی مواضع دولت حامد کرزی ومخالفین آنرا نزدیک ساخته اند وتاحال بیش ازهزارتن مخالفین دولت رادرپیوستن به پروسه صلح یاری نمودند. رهایی بیش از350 زندانی افغان اززندان های قوای ائتلاف درمحابس داخل کشوروگوانتانامو ازدست آوردهای پروفیسورحضرت صبغت الله المجددی به حساب می آید .

پروفیسور حضرت صبغت الله المجددی درنخستین جلسه رسمی مشرانوجرگه به تاریخ 29 قوس 1384هـ ش درنتیجه یک رای گیری سری با کسب بیشترین رای سناتوران به حیث رئیس مشرانو جرگه انتخاب گردیدند .

 پروفیسورحضرت صبغت الله المجددی به زبان های دری ،پشتو ، عربی ، اردو وانگلیسی صحبت میکنند.ایشان متاهل بوده ودارای شش فرزند می باشد.

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرسیدحامد گیلانی

 نایب اول مشرانوجرگه

تیلفون :0799334380-070275538

h_gailani@yah oo.com ایمل:

سناتورسیدحامدگیلانی فرزند پیرسید احمد گیلانی در24جدی سال1334هه،ش درکارته نقیب صاحب کابل تولد گردیده  دوره ثانوی را درلیسه حبیبیه سپری نموده بعد ازفراغت ازآن لیسه 

  درسال1352درریاست ارتباط وزارت عدلیه برای یکسال ایفای وظیفه نمود  بعداًدرسال1353    تحصیلاتش رادررشته زبان عربی درپوهنتون الازهرقاهره ،بین سالهای1353تا 1355 دردیپارتمنت علوم سیاسی پوهنتون ملی ایران به درجه لیسانس وازسال1361تا1365دربخش شرعیات واصول فقه درپوهنتون بین المللی اسلام آبادبه درجه لیسانس به پایه اکمال رسانید.

سناتورسیدحامدگیلانی ازسال1357 تااکنون به حیث کفیل رهبری محاذملی اسلامی افغانستان

خدمت می نماید.ایشان درهنگام اشغال افغانستان توسط شوروی سابق درجهت وحدت مردم وآزادی کشوروبه میان آمدن  حکومت اسلامی جدوجهد نمود

 سناتورسیدحامدگیلانی درسال1367 به حیث رئیس گروپ مجاهدین درکنفرانس کشورهای اسلامی ویک تعداد کنفرانس های بین المللی وداخلی اشتراک نموده است موصوف درسال1380 به حیث رئیس هیت که به نام (گروپ پشاور) یاد می گردید اشتراک نموده ویکی ازامضأ

کننده گان کنفرانس بن می باشد.           

سناتورسید حامد گیلانی دردومین جلسه رسمی مشرانو جرگه به تاریخ 30/9/1344باکسب

چهل رای به حیث نایب اول مشرانو جرگه  انتخاب شد.

وی به کشورهای مختلف جهان سفر نموده وبه زبان های دری ،پشتو،دری،عربی وانگلیسی صحبت می کند.

 

 

 

 

زنده گینامه مختصر دوکتور برهان الله شینواری نایب دوم مشرانوجرگه

تیلفون:070605362

دوکتور برهان الله شینواری فرزند حاجی محمد حسن درسال1348 هـ ،ش  درقریه  شپوله ولسوالی هسکه مینه ولایت ننگرهارتولد گردید.             

موصوف در سال  1364 ازلیسه عالی ننگرهاربه درجه اعلی فارغ و بعد ازسپری نمودن امتحان کانکور شامل پوهنحی طب ننگرهارگردیده ودرسال 1370 ازآن پوهنحی فارغ گردید.

دوکتور شینواری در سال1371  به حیث آمرطب وقایوی ولایت لغمان اشغال وظیفه نموده ودرسال1372  به حیث سرطبیب پولی کلینیک صحت عامه ولایت ننگرهارمقررگردید.

وی در سال 1373 به حیث آمربررسی ولایت ننگرهارودرسال 1376 افتخار استادی انستیتوت علوم صحی ولایت ننگرهاررابدست آورد.

موصوف درسال1382 به حیث مدیر تدریسی آن انستیوت مقررودرپهلوی آن به حیث دوکتورموظف سرویس اطفال نیز ایفای وظیفه مینمود .

دوکتور برهان الله شینواری در جریان اجرای وظیفه مفتخر به اخذ(دشه زده کری نشان) 

وتقدیرنامه گردیده کتابی را بنام( جراحی اساسات) به چاپ رسانیده است. ایشان به لسان های

پشتو ،دری وانگلیسی صحبت میکند.

دوکتورشینواری در انتخابات سال 1384 شورای ولایتی ننگرهارموفق وبعداً  به حیث سناتور به مشرانوجرگه راه یافت .وی در دومین جلسه رسمی مشرانوجرگه به تاریخ30/9 /1384 به حیث   نا یب دوم مشرانوجرگه انتخاب گردید.

دوکتور شینواری به کشورهای   انگلستان، هند وپاکستان سفرنموده.عضویت کدام حزب سیاسی را 

ندارد . موصوف متاهل بوده دارای سه پسروپنج د ختر میباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصرسناتور امین الدین مظفری

منشی مشرانو جرگه

تیلفون:0799594457: 070234480

Email: aminudin – muzafari @ yahoo.com

       الحاج امین الدین مظفری فرزند غوث الد ین درسال1348 هه. ش درقریه ده مظفر ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا دریک خانواده متدین وروشنفکردیده بجهان گشود دوره ابتدایی تعلیمات خویش را در لیسه دهات دشت در زادگاه خویش ودوره های متوسط وثانوی را درمدرسه های ضیاء المدارس ومدرسه امام اعظم درسالهای 1363الی 1369به پایه اکمال رسانیده درسال1369 شامل پوهنحی شرعیات  پوهنتون اسلامی افغانستان

 ( واقع پشاور) ودرسال 1373 بدرجه ممتازازآن پوهنحی فارغ التحصیل گردیده وسند لیسانس را بدست آورد ودرهمین سال در چوکات معارف وتعلیم وتربیه درمدرسه امام بخاری ولایت کاپیسا به حیث معلم تقررحاصل نمود وازسال 1374 الی سال 1378 به صفت معاون این مدرسه ایفای وظیفه نمود درسال1378هه.ش بعد از تاسیس پوهنتون البیرونی درولایت کاپیسا در کدرعلمی پوهنحی شرعیات آن پوهنتون شامل وازسال 1379 الی1384 علاوه ازوظیفه مقدس استادی وعضویت درکدرعلمی سمت این پوهنحی را نیزعهده دار بوده است.

سناتورامین الدین مظفری دارای رتبه علمی پوهیالی ورتبه دوم دولتی بوده ودرامورات علمی ،اکادمیک

حقوقی قضایی واداری اجتماعی مهارت داشته به لسان های دری ،پشتو،عربی صحبت میکند وی مقالات

علمی رابه رشته تحریردرآورده ورساله یی تحت عنوان(شناسایی عوامل درنحو) درشرف طبع میباشد.

سناتورمظفری درسالهای1362 تا1373 به منظورادامه تحصیل به کشور پاکستان ودرسال1380 جهت

ادای فریضه حج بیت الله شریف به عربستان سعودی مسافرت نموده است.

او دردوران سرنوشت سازجهاد ومقاومت درمیان مجاهدین ومقاومین قرارداشته،درهمه عرصه ها بالاخص

عرصه های علمی،فرهنگی وتنویراذهان عامه خدمات شایانی را انجام داده اند که باعث محبوبیت شان در

اجتماع گردیده واز موقف اجتماعی خاص برخوردار میباشد.

ایشان بعدازپیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان درکدام حزب سیاسی عضویت ندارد.

سناتوراستاد مظفری درانتخابات شورای ولایتی کاپیسا با کسب(8069) رای شخص شماره اول دراین شورا

شناخته شد وبا اکثریت آراً به حیث سناتوربه مشرانو جرگه راه یافت ایشان به تاریخ30 قوس1384 دردومین

جلسه رسمی مشرانوجرگه باکسب اکثریت آراً به حیث منشی مشرانوجرگه انتخاب شد.

سناتورمظفری متاهل بوده دارای سه دختر ودو پسر میباشد.

 

 

 

زنده گینامه سناتورعبدالخالق حسینی نایب منشی مشرانو جرگه

0799-213-482-070649548تیلفون:

e-mail account hosaini a national assembly. of

yahoo! iD hosaini senat.

سناتورعبدا لخالق حسینی فرزند الحاج میرزاحسین شاه درسال 1336 در یک فامیل مسلمان  دیندارروشنفکردرقریه نورلام صاحب ولسوالی علینگارولایت لغمان تولد گردید موصوف تعلیمات ابتدایی را درابتدایه مندال وپروای ولسوالی مذکورودوره متوسط رادر لیسه شیخ محمد حسین ودوره ثانوی رادرسال 1352   درلیسه حبیبیه وبعداً درلیسه ملکیارهوتک ولایت ننگرهاربه پایان رسانیده ودرسال1353 از صنف دوازدهم  آن لیسه فارغ گردید.

حسینی بعداز سپری نمودن امتحان کانکوردرسال1357  شامل دارالمعلمین عالی ولایت ننگرهارگردید  بعد ازفراغت صنف14  دارالمعلمین مذکوردر1358  بحیث معلم مقررشد ودرسال1359 به خدمت عسکری سوق ودرسال1361  بحیث معلم در مکتب ابتداییه احمد خان مربوط ریاست معارف شهر کابل مقررگردید.

 وی دروسط سال1361  بحیث آمرمکتب احمد خان ودرسال 1363بحیث آمرمکتب منوچهری    شهر کابل درسال 1366بحیث آمرمکتب نسوان تاجورسلطانه بعد ازآن درسا ل1369بحیث آمرمکتب شاه دوشمشیره وبعد ازآن بحیث معلم درمکتب امیرشیرعلی خان ایفای وظیفه نموده ازسال1369 الی  1384تا راه یافتن به شورای ملی به حیث معلم برحال درمعارف کشورایفای    وظیفه نموده درجریان معلمی شامل پوهنحی روشان شده ودرسال 1370ازصنف 16آن پوهنحی  فارغ شده است.

سناتورحسینی مولف اولین کتاب تدریسی صنف اول ودوم به زبان پشه یی بوده که ازطریق   ریاست تالیف وترجمه وزارت معارف به طبع رسیده است و همچنان نطاق ومترجم برنامه پشه یی

رادیو افغانستان بوده به سرودن شعرونویسنده گی به زبان پشه یی دسترسی دارد درجراید  مجلات  اشعار ومضامین وی به چاپ رسیده او یکی از اعضای موسس شورای مرکزی اقوام پشه یی ومنشی شورای پشه یی میباشد .

عبدالخالق حسینی در انتخابات سال 1384 کاندید شورای ولایتی ولایت لغمان بودکه   به درجه سوم   رای کسب نمود وبعد ازطریق شورای ولایتی لغمان خود را کاندید مشرانوجرگه نمود که ازجمله  9 تن اعضای شورای ولایتی 6 رای را بدست آورد وبرای 4سال به مشرانو جرگه شورای ملی انتخاب گردید.

عبدالخالق حسینی بعد ازافتتاح پارلمان افغانستان درمجلس سنا خود را به پست نایب منشی کاندید نمود که بعد ازرای گیری سری به حیث نایب منشی مجلس سنا انتخاب گردید. وی متا هل بوده 

ودارای6  فرزند میباشدوبه زبان پشتو،دری،پشه یی تکلم وبه زبان های انگلیسی واردونیز تاحدی مکالمه نموده می تواند.

وی در بخش تعلیم وتربیه ،اداره ومنجمنت دارای تحسین نامه وتصادیق بوده وبه کدام حزب سیاسی وابسته نمیباشد.

سناتور عبدالخالق حسینی یک مرتبه جهت تداوی به کشور هندوستان مسافرت نموده است.

 

 

 

زنده گینامه مختصر آمر سعدالله

 سناتورمؤقت ولایت تخار

تیلفون:   070615663

 

  سناتور آمر سعد الله فرزند عبدالمطلب در سال 1337 خورشیدی در قریۀ گلمیشن ولسوالی  بهارک ولایت تخار دیده به جهان گشود . وی درسال 1346شامل مکتب متوسطه بهارک گردیده ودرسال1354 ازصنف دوازدهم  از لیسه ابو عثمان تالقان ولایت تخار فارغ شد .سناتور سعد الله در سال 1363 به پاکستان مسافرت نمود و در سال 1367 در جهاد مقدس مردم افغانستان سهیم گردید. وی عضویت جمعیت اسلامی افغانستان را دارا میباشد .

موصوف از سال1381تا 1384ازطرف مردم ولایت تخار به حیث رئیس کوپراتیف زراعتی عبدالمطلب شهید انتخاب گردید.

  سناتورسعد الله درسال1382درلویه جرگۀ قانون اساسی اشتراک داشت ودرانتخابات سال 1384  با کسب 5184 رای عضویت شورای ولایتی تخار را به دست آورده ودر 19 عقرب 1384 به حیث سناتور موقت به مشرانو جرگه راه یافت.

سناتور سعد الله به زبانهای دری و ازبکــــــی تکلم میکند ؛موصوف متأهل بوده و دارای ده پسر و هفت دختر میبـــــــــــاشد.

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصراحمدشاه رمضان

 سناتور انتصابی 

 

تیلفون: 0799506262-070506262

 

    سناتوراحمدشاه رمضان فرزند رمضان درسال 1348خورشیدی درولایت بلخ تولدگردیده است.وی تحصیلاتش رادرلیسۀ باخترمزار-   شریف به پایان رسانید وبه تعقیب آن انجنیری خودرا ازتاشکندبدست  آورد.

      سناتوراحمدشاه رمضان به پیشۀ تجارت واموراجتماعی علاقه و  مهارت داشته ومدت نزده سال به حیث رئیس یک شرکت درخارج از کشورایفای وظیفه نموده است. اوبه زبان های ازبیکی ،دری وروسی صحبت نموده وبه زبان انگلیسی نیز بلدیت دارد.اوبه بیش ازچهل کشور

جهان مسافرت نموده است.

  سناتوراحمدشاه رمضان درانتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشوربحیث سناتورمشرانو جرگه انتصاب گردید موصوف متأهل بوده ،دارای سه فرزند میباشد.

 

 

  

 

زنده گینامۀ مختصر حاجی عطاؤالله

 سناتورمؤقت ولایت هلمند

تیلفون :0799168091

 

   سناتورحاجی عطاؤالله فرزند حاجی عبدالله درسال 1332 درقریۀ هزاراسپ ولسوالی خلج ولایت هلمند تولد گردید.وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب ابتدائیۀ هزاراسب ودورۀ ثانوی راتاصنف دوازدهم درلیسۀ ولسوالی خلج به پایان رسانید ؛ بعداً به پیشۀ تجارت روآورد وبا به میان آمدن حکومت کمونستی به صفوف جهاد پیوسته وبه پاکستان هجرت نمود .اوتحت قیادت جمعیت اسلامی افغانستان درمقابل قوای شوروی به صفت قوماندان ایفای وظیفه نموده است .

  سناتورحاجی عطاؤالله با پیروزی مجاهدین ،به وطن عودت کرده و به صفت معاون ولایت هلمند تعیین گردید.که باتسلط طالبان درهلمند ،علیه آنها به مبارزه پرداخت .

    موصوف علاوه بر پاکستان به کشورهای  ایران وهندوستان نیزمسافرت نموده است ؛ وی در انتخابات سال 1384 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور مؤقت مشرانو جرگه از طرف شورای ولایتی هلمند بر گزیده شد.نامبرده متاهل بوده و دارای سیزده فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر باختر امین زی

سناتوردایمی ولایت پکتیا

تلفون:0799371710-070200174

                senatoraminzay@yahoo.comایمل:

 

      سناتورداکترباخترامین زی فرزندمحمدامین درسال1347خورشیدی در قریه دولت زی ولایت پکتیا تولد گردیده است.وی تعلیمات ابتدایی رادرمکتب ابتداییه قریه دولت زی آموخته و دوره ثانوی رادرلیسه عالی اتحاد هجرت پشاورتعقیب نمود.که درسال1372سندفراغت صنف دوازدهم راازآن لیسه بدست آورد.موصوف جهت ادامه تحصیل به پوهنتون احمدشاه ابدالی(پشاور) شامل ودرسال1377خورشیدی ازپوهنتون متذکره فارغ شد.همچنان ایشان

(تجارت واداره)درپشاورB.B.A دارای تحصیلات عالی درپوهنتون الخیر

ودرسال 1382 تحصیلاتش رادرآن پوهنتون به پایان رسانید.

    سناتورامین زی موسس ورئیس پوهنتون افغان درپشاوربوده وهمچنان به حیث رئیس موسسه"دانسانی مرستواوپرمختیا اداره"ومشاوروزارت صحت عامه ایفای وظیفه نموده است. اودرعرصه تعلیم وتربیه نیزتجربه کافی داشته وبه زبان های  پشتو، دری، اردو وانگلیسی صحبت میکند.

     موصوف سفرهای متعددی به خارج داشته ،ازآنجمله :

سفرشخصی به دوبی درسال1382

 سفرشخصی به امریکادرسال1384

سفرتجارتی به دوبی درسال 1384

سفرعلمی به جرمنی درسال1382

سفرعلمی به مالیزیا درسال 1383

سفررسمی به هنددرسال 1384(درترکیب هیت بلندرتبه دولتی)همچنان در  سال 1359به پاکستان نیزسفرنموده است.

 سناتورداکترباخترامین زی درانتخابات سال1384 شورای ملی ازطرف شورای ولایتی پکتیا به حیث سناتوردایمی مشرانوجرگه انتخاب گردید.وی متاهل بوده ،دارای دوفرزندمیباشد.

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر بلقیس کوچی

 سناتور انتصابی کوچی ها

 

تیلفون:0799587201

 

     سناتوربلقیس کوچی بنت محمد عثمان درسال1335خورشیدی در ولسوالی کوهرولایت فاریاب چشم به جهان گشود. وی دارای تحصیلات عالی در مؤسسۀ  تربیه معلم میباشد.                                 

   سناتوربلقیس کوچی به حیـــــث معــلم وآمردیپارتمنت علـــوم  اجــتماعی  ایفای خدمت نموده وبه زبان هـــای پشتودری وازبیکی تکلم میکند.

    سناتوربلقیس کوچی به کشورهای پاکستان وایران مهاجرت نموده است ودرانتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از جانب رئیس جمهور کشوربه نماینده گی از کوچی های افغانستان بحیث سناتور مشرانوجرگه انتصاب گردید .

    وی متأهل بوده، دارای چهار فرزند میباشد. 

 

 

 

 

زنده گینامه مختصربی بی حاجی

 ساراسرخابی سناتورانتصابی

                           تیلفون:  0799170334                           

              

   سناتوربی بی حاجی  سارا سرخابی بنت رضوان درسال1324خورشیدی در ناحیۀ دوم شهرمیمنۀ ولایت فا ریاب تولد گردید .وی درسال1332به مکتب شـامل ودرسال 1343 ازلیسۀ نادم قیصار به درجۀ بکلوریا فارغ گردید. اودرلیسۀ نسوان اند خوی و بعداً در لیسۀ ستارۀ میمنه به حیث معلم ایفای وظیفه نموده است.

 موصوف درسال1345به حیث سرمعلم ودرسال1347 به حیث مدیرۀ لیسۀستاره تقررحاصل نمود.اوهمچنان مدت ده سال به حیث معلم در لیسۀ نسوان افغانکوت مصروف تربیۀ اولاد وطن گردید وازسال1362 تاسال 1376 باردوم به حیث مدیرۀ لیسۀ ستاره مقرروایفای خدمت  نمود.

   خانم سناتورسرخابی درزمان تسلط طالبان به کشورهای عربستان وپاکستان مهاجرگردید و بعد ازسقوط طالبان با ایجاد ادارۀ مؤقت درسال1381 به حیث رئیس امورزنان شهرمیمنه توظیف شد.

    وی در مدت اجرای وظیفه، مفتخربه اخذ تحسین نامه، یک ماه معاش بخششی،مدال پوهنه وتقدیرنامۀ درجه اول گردیده است.

   خانم سناتور سرخابی درلویه جرگۀ قانون اساسی عضویت داشته ومدال افتخاری آن جرگه را نیزحاصل نموده است. نامبرده در انتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان ازجا نب رئیس جمهور کشوربه حیث سناتور در مشرانو جرگه انتصاب گردید.                

   سناتور سرخابی عضو مجموعۀ ملی افغانستان بوده ،ایشان متأهل بوده و   دارای سه فرزند میبا شد.  

 

 

 

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر حاجی توردی اخون

سناتور انتصابی

تیلفون:0799792161

 سناتورتوردی اخون فرزندحاجی عطاءبیک درسال 1340خورشیدی      خورشیدی درقریۀ پامیر کلان ولسوالی واخان ولایت بدخشان دیده به جهان گشود. موصوف دارای تحصیلات خصوصی میباشد. ودرامورمالداری مهارت دارد و به زبان ها ی دری وقرغزی تکلم میکند.

  سناتورحاجی توردی اخون مدال لویه جرگۀ اضطراری رابدست آورده است ودرانتخابات شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهور کشوربه حیث سناتوردرمشرانوجرگه انتصاب گردید.موصوف متأهل بوده ،دارای ده فرزند میباشد.

 

 

زنده گینامه مختصرسناتور

پوهنمل حمیرا نعمتی

تیلفون:070275086

 

     سناتورحمیرانعمتی فرزند حاجی نعمت الله در 6سرطان سال 1340 د رولسوالی دهدادی ولایت  بلخ در یک خانواده روشن فکرتولد گردید.او دوره مکتب راازسال 1348تا350 درلیسه ستاره ولایت فاریاب بعداً درسال 1351 تا 1357 درلیسه عابده بلخی ولسوالی دهدادی بلخ به درجه اعلی به پایان رسانیده بعداًمدت یکسال به صفت معلم ایفای وظیفه نمود .

موصوف ازصنف هشتم مکتب بین سالهای 1353تا1357 به حیث متصدی صفحه زن وجامعه باروزنامه بیدارمزارشریف همکاری داشت.پس ازسپری نمودن امتحان کانکوردرسال1359کاندید بورس تحصیلی ازطریق وزارت تحصیلات عالی  گردید ودرسال1360به جمهوریت اوکرائین سفرنموده ودرآنجابه پوهنتون دولتی کیف شامل بعدازدوره آماده گی درپوهنتون شهر ادیسه جمهوری اوکرائین تحصیل نموداودرسال 1366 ازرشته حقوق علوم سیاسی آن پوهنحی ماستری خودرابدست آورد.

موصوف بعداً درپوهنحی اقتصاد پوهنتون بلخ به حیث استاد تاسال1369 ایفای وظیفه نمودوبا ایجاد فاکولته حقوق پوهنتون بلخ که یکی ازاساس گذاران آن میباشد به حیث رئیس فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون بلخ تاسال1377خدمت نمود. اودرسال1375ریاست کنفرانس بین المللی حقوق انسانی زن درافغانستان راکه برای یک هفته درشهر مزارشریف دایرگردیده بود به عهده داشت.

    سناتورنعمتی درزمان تسلط طالبان جهت خدمت به اولادوطن کورس های آموزشی خانگی رادایر نمود.ازسال 1375تا1377به حیث عضو کمیسیون حقوق بشر           ،ازسال1369تا1377به حیث آمردیپارتمنت حقوق عامه واداره درفاکولته UNHCR

حقوق پوهنتون بلخ ازسال1367تا1377بحیث عضوشورای علمی پوهنتون بلخ ودر ماه دلو1380درجمله کمیشنران بیست ویک نفری به حیث   عضوکمیسیون مستقل لویه جرگه اضطراری انتصاب شد.مدت شش ماه درآنجا ایفای وظیفه نموده درماه جوزای1381 عضویت کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان راحاصل نموده تا28 قوس سال1384  به حیث کمیشنر مستقل حقوق بشر ایفأ وظیفه نمود.

     سناتورحمیرانعمتی مدت18سال یکی ازفعالین حقوق زن درافغانستان بوده ومقاله ها ی علمی وی درمجلات وروزنامه هاوهمچنان دواثرعلمی ممددرسی برای محصلین فاکولته حقوق واقتصاد پوهنتون بلخ به نام مبادی حقوق وحقوق تجارت به چاپ رسیده ودرزمان اجرای وظیفه مفتخربه اخذدوتقدیرنامه درجه اول وسوم وچندین تحسین نامه ومدال لویه جرگه اضطراری گردیده است.

موصوف سفرعلمی به کشورهای اروپائی، شرقی وایران نموده وبه زبان های دری پشتو وروسی صحبت میکند .وی متاهل است ودارای دو فرزند می با شد.

 

 

 

زنده گینامۀ مختصر حیات الله

سناتوردایمی ولایت غور

تیلفون:0799696675

 

    سناتورحیات الله فرزند محمدابراهیم بیگ درسال 1335خورشیدی درقریۀ " تیغه تیمور"  ولایت غـــــوردیده به جــهان گشود. وی تحصیلاتش را تا صنف دوازدهم درلیسۀ سلــطان علاوالدین غوری به پایان رسانیده است.

    سناتورحیات الله درسال 1340 هـ ش شامل لیسه سلطان علاوالدین غوری گردیده وتاصنف دوازدهم درآن لیسه مصروف تحصیل علم ودانش بود .بعداًدرمربوطات پولیس شامل خدمت گردیده ودرسال 1368 به حیث قومندان لوا درولایت غورودرسال 1371 به حیث رئیس امنیت ملی غور ودر1383 به حیث قومندان امنیه غورایفای وظیفه نموده است .اودرجریان اجرای وظیفه مؤفق به کسب مدال ونشان گردیده است . موصوف به زبان های دری وپشتو تکلم میکند .

  سناتور حیات الله در انتخابات سال1384شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی غور بحیث سناتور دایمی در مشرانو جرگه برگزیده شد .وی متأهل بوده، دارای هشت فرزند میباشد.

 

 

 

زنده گی نامۀ مختصر الحاج خادم حسین خدایار

 سناتورمؤقت ولایت پروان

تیلفون :0799391115

 

      سناتورالحاج خادم حسین خدایار فرزند شمس علی درسال 1327خورشیدی دردرۀ نرخ ولسوالی شیخ علی ولایت پروان دیده به جهان گشود. وی درسال 1336 شامل مکتب متوسطۀ شیخ علی شد ولی بعد از صنف نهم بنابر عدم موجودیت لیسه درآن محل نتوانست تحصیلاتش راادامه دهد بناً مصروف کارهای شخصی گردید.

    سناتورخدایار درسال 1356به منظورحج عمره عازم مکه مکرمه گردید. درسال1357جهت زیارت به کشورهای کویت وعراق مسافرت نمود اودردوران جهاد عضویت حزب وحدت اسلامی افغانستان راحاصل نمود که بعدا از طرف حزب مذکور به حیث رئیس حوزۀ حزب وحدت اسلامی درمنطقۀ شیخ علی تعیین گردید.

    موصوف درترکیب اولین هیأت حزب وحدت اسلامی به درۀ پنچشیر رفته بااولیای امور آنجا دیدار وگفتگو نمود.

  سناتورخدایاربعدازسقوط دولت کمونیستی وارد کابل شده وازطرف شهیداستادمزاری به حیث معاون لوژستیک فرقه وبعداً به شورای حل وعقـد معرفی گردید.

 موصوف با تسلط طالبان درکابل در21قوس 1375 زندانی گردیده ومدت سه ماه و 17روزرادرحبس سپری نمود . بعد ازرهایی اززندان به پاکستان هجرت نمود. پس ازسپری کردن پنج سال مهاجرت دوباره به وطن برگشت .

 سناتورخدایار درانتخابات شورای ولایتی پروان برندۀ بالاترین رأی گردیده وبه حیث سناتوردر مشرانو جرگه معرفی شد.

 سناتورالحاج خادم حسین خدایار متأهل بوده دارای 15فرزند میباشد.

  موصو.ف عضویت حزب اقتدار ملی رادارامیباشد.

               

 

زنده گینامۀ مختصرحاجی خان محمدخاگی

 سناتوردایمی ولایت پکتیکا

                    تیلفون:       0799388186                                                                                                                                                                                                   

    سناتور حاجی خان محمد خاگی فرزند حاجی آقا محمد درسال  1340خورشیدی درقریۀ عباس خیل ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا دیده به جهان گشود.وی تعلیمات ابتدایی را تا صنف ششم درلیسه  رحمان باباکابل آموخت وبعداُ به امور شخصی وخدمتگزاری به مردم مصروف  گردید که در  نتیجۀ این خدمتگزاری به حیث بزرگ قوم ومصلح دراجتماع تبا رزیافت.

      سناتورحاجی خان محمد خاگی به کشورهای پاکستان وامارات متحدۀعربی مسافرت نموده به زبان های پشتو ودری تکلم میکند.  موصوف عضویت محاذ ملی افغانستان را دارد ودرانتخابات سـال 1384 شورای ملی افغانستان از طرف شورای ولایتی ولایت پکتیکا بحیث سناتور دایمی مشرانو جرگه برگزیده شد.وی متأهل بوده، دارای یازده فرزند میباشند.

 

 

 

 زنده گینامۀ مختصر سناتورخد یجه حسنی

 سناتور انتصابی

تیلفون :0799286378-0799104303

 

   سناتورخدیجه حسنی بنت توردی درسال 1336خورشیدی درقریۀ زند یکوت ولایت سمنگان تولد یافت . وی درسال1343 شامل مکتب گردید ودرسال1355 ازصنف دوازدهم لیسۀ اجانی ملکۀسمنگان فراغت حاصل نمود ؛ متعاقباُ درسال1356 شامل پوهنحی علوم پوهنتون کابل گردید و درسال 1359 به درجۀ لیسانس ازآن پوهنحی فارغ شد.

   سناتورخدیجه حسنی پس از فراغت از پوهنتون درسال 1359 به صفت استاد درلیسۀ اجانی ملکه و همچنان ازسال 1367 تا سال1382 به صفت استاد درمؤسسۀ عالی تربیۀ معلم وپس از آن ازسال 1382 تا1384 به حیث مدیرۀ لیسۀ اجانی ملکه ایفای وظیفه نموده است .

    خانم سناتورحسنی  درلویه جرگۀ اضطراری عضویت داشت و مزید بر آن   در یک سلسله وظایف وپست هایی چون معاون گزارش دهی درورکشاب حقوق  بشرولایت سمنگان(1382) معاون جامعه مدنی درولایت سمنگان (1383)، سرویردرمؤسسۀ سروی مکس،رضاکاروگزارش دهنده درمؤسسۀ معیوبین ، توزیع کنندۀ مواد به اطفال مصاب به سوءتغذی ونظارت کنندۀ کمیتۀ صحی ازصحت عامۀ ولایت سمنگان خدمت نموده ومفتخربه اخذ مدال لویه جرگۀ اضطراری،تقدیرنامه هاوتحسین نامه ها گردیده است. نامبرده در انتخابات سال 1384شورای ملی افغانستان ازجانب رئیس جمهورکشور به حیث  نمایندۀ اقوام ترکمن درمشرانوجرگه انتصاب گردید .

   سناتورخدیجه حسنی دارای رتبۀ علمی شونیار (اشخاصیکه مدت 5سال وبیشتر ازآن دردارالمعلمین وظیفه تدریس رابه پیش میبردموفق به کسب رتبه شونیارمیشود) ورتبۀ دولتی اول بوده،به زبان های دری،پشتو،ازبکی وترکمنی  تکلم میکند و به کمپیوترنیز دسترسی دارد. وی متأ هل  است و دارای نه فرزند میباشد.