صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

انجمن اعضای زنان پارلمان

در سال ۲۰۰۶  میلادی تحت نام شبکه زنان پارلمان ایجاد و در همکاری با نهادها و در همکاری با نهادهای جامعه مدنی، وزارت امور زنان و قضات زن در افغانستان تأسیس گردید.

اهداف اصلی ایجاد Women Caucus :

1.     تامین حقوق، اسلامی، انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان.

2.     تلاش در جهت تساوی جنسیتی در بودجه سازی و برنامه های انکشافی کشوری.

3.     حمایت از مشارکت سیاسی زنان در سطوح مختلف تصمیم گیری.

4.     مؤثریت نقش زنان در تأمین پروسه صلح و امنیت در مطابقت به قطعنامه 1325.

5.     ایجاد هماهنگی بین اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه در جهت نظارت از عملکرد حکومت، مبارزه با فساد اداری و مالی، تصویب قوانین به نفع زنان و اطفال.

که این اهداف فوق یگانه راه مهارت و دسترسی حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان محسوب میگردد:

سواد و کار برای زنان، صحت برای زنان باردار و اطفال، ایجاد فضای امن و شرایط مناسب برای مشارکت اقتصادی زنان جزء برنامه های اساسی نقش زنان در مشارکت سیاسی و مؤثریت آنان در تأمین صلح و امنیت میباشد.

عضویت در Women Caucus بطور داوطلبانه میباشد که هر عضو بطور ماهوار مبلغ 500 افغانی حق العصویت می پردازد.

تمام اعضای Women Caucus هنگام اظهار رای و نظر، مستقل میباشند. و میتوانند به گروه های پارلمانی و احزاب سیاسی دلخواه شان عضویت داشته باشند ولی تمام اعضای Women Caucus همکاری لازم در مورد اهداف اصلی این گروه داشته باشند.

جلسات Women Caucus توسط اعضای آن بطور دورانی ریاست گردیده و دستیار Women Caucus توسط سکرتریت ولسی جرگه همکاری میگردد.

Women Caucus مطابق اهداف فوق با حکومت و نهاد های جامعه مدنی و محاکم تأمین رابطه نموده و افکار و نظریات شان را توسط کنفرانس ها، سیمینار ها، ورکشاپ ها، اعلامیه های مطبوعاتی و برنامه های آگاهی عامه ارایه مینماید.

اعضای Women Caucus میتوانند درنشست های ملی و و بین المللی اشتراک و اهداف این گروه را بیان بدارند.

ریاست ، نظم در جلسات، پابندی و حضور در جلسات گروه که به روز های دوشنبه Monday Lunch ناميده ميشود حتمي است. سایر موارد این گروه توسط سکرتریت آن اجراء میگردد.