صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست فضل‌هادی مسلم یاررئیس مجلس وبه اشتراک وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی وسرپرست اداره اترا برگزار شد.

 

8-3-1400-Komita1.JPG


محوراین نشست را چگونگی جمع‌آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی ازمشترکین و نصب سیستم ریل تایم، بلند بردن کیفیت خدمات مخابراتی وکاهش قیمت‌های آن، ترويج و توسعه استفاده از فناوری های الکترونيکی درادارات و جامعه، اخذ معاشات گزاف بورد اداره اترا، توسعه وانکشاف شبکه مخابراتی سلام، مبارزه با جرایم سایبری وبرخی سوالات تخنیکی دیگرتشکیل می داد که توسط لطف الله بابا رئیس کمیسیون مواصلات ومخابرات وسایر اعضا مطرح گردید.

 نخست خانم معصومه خاوری وزیرمخابرات وتکنالوژی معلوماتی، از کارکرد ها ودستآوردهای این‌وزارت، دردوساله گذشته وپلان‌های بعدی اش معلومات داده گفت وزارت مذکور یک اداره پالیسی ساز بوده ودرمدیریت تخنیکی و جمع‌آوری محصول خدمات مخابراتی ازمشترکین، نقشی ندارد اما ازنحوۀ پرداخت آن ازسوی شرکت های مخابراتی نظارت می‌نماید .

 

8-3-1400-Komita2.JPG


معصومه خاوری درمورد ارایه خدمات پستی، دیجیتال سازی ادارات دولتی، تعدیلات درقوانین وبرخی مسایل ذیربط دیگر نیزتوضیحات داده گفت این وزارت تا کنون به دوهزارشکایت ناشی ازسایبرسیکورتی رسیدگی نموده است.

 سپس عمرمنصورانصاری سرپرست ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) گفت که فروش سیم کارت‌های راجسترناشده درکشوربه حداقل رسیده واین اداره تعدیلاتی را درقوانین پیشنهاد نموده است تا برمبنای آن نرخ مکالمات تیلفونی وانترنت مشخص شود.

موصوف افزود که کارسیستم ریال تایم تکمیل گردیده ونیاز است درقوانین مربوطه تعدیلاتی رونما گردد تا این اداره تمام معلومات لازمه را بتواند ازکمپنی های مخابراتی به دست آورد.

 وی درمورد پرسش غیرمعمول بودن امتیازات بلند مادی اعضای بورد اترا استدلال کرد برای اینکه این بوردتحت تاثیر کمپنی های مخابراتی قرار نگیرد از اینروامتیازات بیشتری برای اعضای بورد در نظر گرفته است.

 سپس رئیس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ورئیس شبکه مخابراتی سلام نیز درمورد مشکلات وچالش‌های آن اداره وپلان‌های انکشافی شان درسراسرکشوربه شمول ولایت پنجشیر، به اعضای کمیته رؤسا توضیحات دادند.

 درجمع بندی موارد مطروحه، فضل‌هادی مسلم‌یار، شماری ازتوضیحات مسوولان را قناعت بخش عنوان نموده گفت هنوزهم نگرانی های درمورد چگونگی جمعآوری ده فیصد مالیه از مشترکین وجود دارد وباید کمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه با تیم تخنیکی این موضوع را ازنزدیک بررسی وگزارش اجراات خویش را ارایه بدارد تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.


8-3-1400-Komita4.JPG


دربخش دیگرجلسه، اجندای جلسات عمومی مشرانوجرگه تعیین گردیدکه درنشست نهم جوزا درمورد اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه و نیزطرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی بحث شود و درنشست روزسه شنبه 11جوزا، پیرامون طرح قانون تشکیل وصلاحیت قوۀ قضاییه و فرمان تقنینی شماره 75 رییس جمهور درمورد معاملات و امضای الکترونیکی تصمیم گرفته شود

هکذا درختم جلسۀ کمیته رؤسا، ازسوی فضل‌هادی مسلم‌یار، نشان وتقدیرنامۀ مشرانوجرگه به پاس خدمات مسعود احمد عزیزی جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دبی، به ایشان تقدیم شد وبرای وی آرزوی مؤفقیت گردید . 

8-3-1400-Komita3.JPG