صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه روی موضوعات مختلف تدویرگردید

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون، طرح قانون کار، مطالعه وقرارشد که دیدگاه‌های سناتوران به کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست ارجاع گردد.

 

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل، کوچی‌ها، ورثه شهدا ومعلولان به ریاست شاه بی بی کاموی معاون کمیسیون، تروردو قاضی زن درشهرکابل نکوهش گردیده وخاطرنشان شد که طالبان وسایرگروه‌های تروریستی درصدد افزایش اعمال تروریستی درکشور بوده، ایجاب می‌نماید که همه شهروندان بخاطردفاع ازسرزمین وتوطیه‌های دشمنان داخلی وخارجی بسیج گردیده بیشتراز این با نیروهای دفاعی وامنیتی همکاری نمایند.

همچنان درجلسه با اشاره به رویدادهای تروریستی امروز درشهرکابل گفته شد شماری ازمعلولان و ورثه شهدا ولایت کندز ازعدم پرداخت حقوق وامتیازات شان به وقت معین آن شاکی بوده، باید نهادهای مسوول درزمینه توجه لازم نماید.

 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره 265 درمورد قانون اجراات اداری مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون، ترور دو قاضی زن درشهرکابل مخالف ارشادات وفرهنگ اسلامی دانسته شد، ضمن نکوهش این رویداد تاکید گردید که تروروایجاد وحشت راه حل نبوده باید گروه طالبان به آتش بس تن دهند.

همچنان درجلسه درمورد افزایش رویدادهای اخیرتروریستی درشهرکابل منجمله رویدادهای امروزدرنواحی پنجم ویازدهم شهرکابل صحبت ازحکومت به ویژه نشست‌های شش ونیم صبح تقاضا شد که بخاطرتامین امنیت موضوع  قیود شب گردی را شامل اجندا سازد.

هکذا درجلسه کارکردهای اجلاس اول ودوم کمیسیون اموربین المللی مورد مطالعه قرارگرفته قرارشد که گزارش آن درنشست عمومی سی ام جدی مشرانوجرگه ارایه گردد.

 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار ریس کمیسیون، درمورد میکانیزم استفاده ازتجارت وتخصص اعضای کادرعلمی درانکشاف نهادهای دولتی مورد مطالعه قرارگرفت.

این میکانیزم که درپنج فصل وسیزده ماده ازسوی وزارت تحصیلات عالی ترتیب گردیده است بااستقبال اعضای کمیسیون مواجه گردید وخاطرنشان شد که استفاده ازاندوخته ها وتجارب کادرعلمی درانکشاف نهادهای دولتی یک امرمهم وضروری پنداشته می‌شود.

 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون با جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی در رابطه به طرزالعمل دسترسی به اطلاعات وطبقه بندی آن درستره محکمه ولوی سارنوالی صحبت وقرارشد که یاد داشت‌های کمیسیون عنوانی لوی سارنوالی گسیل گردد.

هم‌چنان درجلسه با معین ومشاورین وزارت دولت درامورپارلمانی درمورد روابط سلوکی میان مقامات قوه ثلاثه بحث وتبادل نظرصورت گرفته تصمیم گرفته شد که یاد داشت‌های کمیسیون به مراجع مربوط ارجاع گردد.

دراخیرجلسه عریضه حقوقی عبدالبصیرسیرت مدیراجرائیه نیابت اول مجلس با رئیس حقوق ولایت کابل مطرح وپس ازاستماع توضیحات طرفین، تصامیم لازم اتخاذ شد.

 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، ازکارکرد وفعالیت‌های دیگوالیف یاالچین رئیس لیسه افغان ترک درکابل وعبدالمجید عزیزی معاون لیسه مذکور با اهدای تقدیرنامه تحسین نموده، مؤفقیت‌های بیشترایشان را درامورمحوله تقاضا نمودند.

همچنان کمیسیون ازتلاش‌ها وهمکاری‌های سانگه پوپل کارشناس وزارت دولت درامورپارلمانی، شهلا رفیق آمرجندردارالانشای مشرانوجرگه ونجیلا سازگارکارشناس کمیسیون امورزنان، ابرازتحسین نموده تقدیرنامه‌های کمیسیون را به ایشان اهدا نمود.

طبق یک خبردیگرگزارش کاری اجلاس دوم سال دوم دورهفدهم تقنینی کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی  درجلسه عمومی دیروزمشرانوجرگه توسط سهیلا شریفی معاون کمیسیون ارایه گردید به گفته موصوف  دراین مدت کمیسیون 40 جلسه را دایر ودرمورد 18عنوان قانون واسناد بین المللی دیدگاه‌های خویش ر ارایه  ودر ضمن 12 عریضه که مربوط خشونت‌های خانوادگی می گردید بررسی وبه مراجع ذیربط ارسال نموده است.

موصوف گفت دراین مدت 14بارمسوولین حکومتی را بخاطرمشارکت، تقویت ونقش زنان در ادارات دولتی، میکانیزم تطبیقی زمنیه اشتغال زایی، آموزش قواعدعملی ترافیک برای قشراناث و توزیع جواز نامه الکترونیکی به راننده گان، رسیده گی به قضایای متضررین خشونت علیه زنان ازسوی کمیته منع آزار واذیت زنان، تطبیق میکانیزم پالیسی زنان در ادارات خدمات ملکی، حمایت از نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دفاع ازحقوق زنان وبرقراری آتش بس دایمی درکشور، افزایش جذب زنان در صفوف قوای مسلح وبررسی مشکلات کودکستان‌های محل کارو زنان ورزشکار فرا خوانده است ودرضمن چندین بارمسوولان واحد های جندردرنشست‌های متعدد اشتراک وخواست‌های شان استماع شده است.

 خانم شریفی افزود در این مدت هییت‌های کمیسیون  ازپرورشگاه علاوالدین شهرکابل بخاطربررسی مشکلات آن نهاد ووزارت امورداخله بخاطرجذب و افزایش زنان در صفوف پولیس ملی دیدار نموده و مشکلات آن‌ها را در جلسات متعددی به مسوولان ذیربط در میان گذاشته است.

 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت شماری کثیری ازمعترضان امتحان جمعی بست‌های پنج وشش درمورد عدم شفافیت امتحان با یکتن ازکمیشنران بورد تعینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی گردید.

موصوف با ارایه توضیحاتی گفت هربست داری کود مشخص بوده وداوطلب هرگاه نمره معیاری را اخذ ننماید درسایربست‌ها تعیین شده نمی تواند وافزود این کمیسیون بخاطرفراهم آوری سهولت برای افراد ریزرف روی طرزالعمل کار می‌نماید.

کمیسیون بنابربی سرنوشتی حجم عظیمی ازجوانان تحصیل کرده توضیحات موصوف را قناعت بخش تلقی ننمود وفیصله نمود که دریکی ازنشست‌های فوق العاده کمیسیون موضوع را با سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، رئیس اداره ملی امتحانات ومعین وزارت کارواموراجتماعی مطرح خواهند کرد.

همینگونه شکایت واصله صدها تن ازفارغان رشته بایومدیکل انجنیری پوهنتون طبی کابل ابوعلی سینا مبنی برعدم توزیع سند تحصیلی ونبود شغل درزمینه مطالعه وقرارشد که موضوع با وزیرتحصیلات عالی ورئیس پوهنتون مذکورمطرح گردد.

هکذا درجلسه ضمن مطرح نمودن شکایت نذرخدا رحیمی عارض بالوکاله اسامی بالته زندانی محبس بگرام با معاون اداره امورزندان‌ها، قرارشد که معاونین لوی درستیز، قول اردوی قوای هوایی و اداره مستقل ارگان‌های محلی بخاطرشکایت داکترداود حنیف باشنده قریه محب الله ولسوالی دشت ارچی ولایت کندزمعلومات دهد زیرا که بنابرادعای عارض 9 عضو خانواده وی دریکی ازعملیات‌های شبانه از اثربمباردمان هوایی جان باخته اند.

هکذا درجلسه عمومی مورخ 26 جدی مشرانوجرگه، گل احمد اعظمی معاون کمیسیون سمع شکایات گزارش کاری کمیسیون را طورفشرده ارایه نموده گفت طی اجلاس دوم سال روان نزدیک به سه صدود پنجاه عرایض مورد بررسی قرارگرفته ودراین مدت452 بارارکان حکومت مورد استجواب قرارگرفته که شامل وزرا، معینان، رؤسای عمومی، والیان وسایرمسوولان حکومتی می‌گردد ودرضمن هیئت کمیسیون ازولایت بامیان سفرنظارتی نموده است.

موصوف گفت دراین مدت هفده مورد دوسیه‌های فساد اداری ونقض قوانین به لوی سارنوالی ارجاع شده است ودرضمن به مشکلات وشکایات ده ها شهروند مشمول محصلان افغان درمالیزیا، کارمندان املاک وزارت مالیه، پوهنتون‌های خصوصی، محصلان موسسه تحصیلی پژواک، قضیه شهادت سه تن ازکارمندان بانک مرکزی، تنزیل بست‌های رؤسای منابع بشری ولایات، همسان سازی یونیفورم پرسونل امنیتی شورای ملی، اختلاس چهل ملیون افغانی ازبابت اعماریک باب مکتب خیالی درزابل وده ها مورد شکایات دیگر را درحضورداشت مسوولان ذیربط بررسی وبه هرکدام رسیدگی صورت گرفته است.

 

جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا واشتراک معین پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی، رییس شرکت هوایی کام ‌ایر ومعاون شرکت هوایی آریانا افغان دایرشد.

درجلسه مسئولین یاد شده درمورد بلند بودن قیمت تکت‌ها، خدمات هندلینگ، انتقال آریانا به شرکت باختر و خریداری طیاره‌های جدید برای شرکت آریانا افغان و باختر معلومات ارایه کردند. بعد از ارایه توضیحات آنان رییس کمیسیون گفت خدمات هندلینگ میدان‌های هوایی کشور که مشترکاً توسط اداره مستقل هوا نوردی ملکی و شرکت عربی گاک انجام می‌شود از اینکه اداره هوانوردی ملکی یک اداره پالیسی ساز بوده و نیزبرخی بی نظمی‌ها در ارایه خدمات هندلینگ به میان آمده است باید نهادهای ذیصلاح خدمات هندلینگ را به شرکت هوایی آریانا افغان و شرکت کاگ واگذارنمایند ونیزتأکید کرد که اداره هوانوردی ملکی باید ازشرکت‌های سیاحتی نظارت جدی نموده جلو گران فروشی تکت‌ها را بگیرد.

رییس کمیسیون مواصلات علاوه کرد ازاینکه شرکت آریانا افغان یک شرکت ملی بوده اما درحال حاضروضعیت نامطلوب داشته ونمی‌تواند با یک بال طیاره خدمات بهتر ارایه نماید و باید ازسوی حکومت مورد حمایت لازم مالی جهت خریداری طیاره‌های جدید قرارگیرد و نیز پروسه انتقال حجاج به این شرکت طبق فیصله‌های گذشته رهبری حکومت به این شرکت واگذارشود و درکنار آن وعده‌ی که برای انتقال بیست میلیون دالر از پول وزارت دفاع ملی به شرکت باختر شده بود عملی گردد زیرا این شرکت از امکانات شرکت هوایی آریانا افغان استفاده می نماید که کارمناسب و معقول نمی باشد.

درجلسه امروزی قراربود که رییس اداره خط آهن درمورد برخی پروژه‌های آن اداره معلومات ارایه نماید که حضور نیافت و عدم حضورش مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

هم‌چنان درجلسه عمومی دیروزمشرانوجرگه گزارش کاری اجلاس اول ودوم سال روان کمیسیون مواصلات ومخابرات توسط لطف الله بابا رئیس کمیسیون ارایه شد، موصوف گفت دراین مدت کمیسیون حدود پنجاه جلسه را دایرنموده ودرآن ده ها عرایض را بررسی وغرض پیگیری به نهادهای مربوط ارجاع نموده است وافزود اعضای کمیسیون علاوه ازبحث وطی مراحل شش عنوان سند تقنینی به طوراختصاصی، دیدگاه ونظریات خویش را درمورد سایرقوانین واسناد بین المللی به کمیسیون‌های ذیربط ارجاع نموده است.

موصوف افزود کمیسیون مواصلات ومخابرات بخاطرحل مشکلات شهروندان شماری ازارکان حکومت به شمول مسوولان شرکت برشنا، تنظیم امورآب، اترا، اداره هوانوردی ملکی وزارت‌های مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، شهرسازی وفواید عامه، شاروال کابل  ویکتعداد دیگر را مورد استجواب قرارداده است ودرضمن بخاطرحل مشکلات وپروازهای داخلی وخارجی وتقویه شرکت هوایی آریانا مسوولان ذیربط رامورد استجواب قرارداده است.

سناتورلطف الله بابا حینیکه درمورد شرکت هوایی آریانا معلومات می داد گفت این شرکت متعلق به همه مردم افغانستان بوده ودارای چهاربال هوا پیما می‌باشد که یکی آن به شرکت باخترانتقال ودوفروند آن نیاز به ترمیم دارد وایجاب می‌نماید که دولت افغانستان به بهبود وضعیت شرکت مذکورتوجه جدی نموده طیاره های جدید را خریداری نماید تا شرکت هوایی آریانا درداخل وخارج ازکشورپروازهای خویش را توسعه داده با سایرشرک‌تهای هوایی رقابت سالم نماید.

رئیس کمیسیون درادامه گزارش دستاوردها وفعالیت‌های کمیسیون را درمورد چگونگی پیشرفت وحفظ مراقبت یک‌تعداد جاده های عمومی ارایه نموده گفت اعضای کمیسیون با فعالیت‌های انجام شده اتکا ننموده، بلکه درصدد پی‌گیری وبه کرسی نشاندن وعده های مسوولان حکومت درقسمت حل مشکلات شهروندان می‌باشد.

همین‌گونه دراخیرنشست عمومی دیروزی سناتورمحمودخان خاکریزوال گزارش اجلاس دوم سال روان تقنینی کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی را ارایه کرده گفت در این مدت 49جلسه کمیسیون دایر و درآن روی شماری طرح‌های قوانین، فرامین تقنینی، اسنادبین المللی و سندبودجه ملی سال مالی 1400بحث و تصمیم گرفته شده است و نیز 52تن از ارکان بلند پایه‌ی حکومتی را درپیوند به مسایل مختلف استجواب و به ده‌ها عرایض رسیدگی کرده است.

سناتورخاکریزوال علاوه کرد درمدت اجلاس روان کمیسیون به ولایت‌های لغمان، ننگرهار، قندهار،هلمند،هرات و نیمروزسفرهای نظارتی را انجام داده و درآن درمورد مشکلات مردم و برخی موارد دیگر با مسئولین محلی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.