صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۷ قوس ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات شماری ازکمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره 265 درمورد قانون اجراات اداری مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه، مشکلات لیسه‌های رحمان بابا، خوشحال خان وپیرمحمد کاکر ازکم کیفیت بودن غذا، نبود کورس‌های تقویتی برای دانش آموزان وسایرمسایل ذیربط مطالعه وتاکید گردید که وزارت اقوام وقبایل به این مشکلات رسیدگی نماید.

دراخیرجلسه، حمله انتحاری بالای موتر ارتش ملی درولایت بلخ که درآن شماری ازمنسوبان اردوی ملی شهید وزحمی شدند نکوهش گردید و ازنهاد مسوول خواسته شدکه درتأمین امنیت شهروندان تلاش‌های قابل ملاحظۀ را انجام دهند.

همچنان درنشست عمومی دیروزمشرانوجرگه داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون اموراقوام وقبایل گزارش فعالیت وکارکردهای اجلاس دوم سال روان تقنینی کمیسیون مذکور را ارایه نموده گفت دراین مدت بخاطرحل مشکلات کوچی‌ها، اقوام وقبایل، معلولان و ورثه شهدا مسوولان ذیربط وزارت‌های اقوام وقبایل، مهاجرین وعودت کنندگان، مسول امورکوچی‌ها وسایرمسوولان حکومتی را غرض استجواب فراخوانده وخواست‌ها ومشکلات را با ایشان مطرح نموده است وافزود این کمیسیون همچنان بخاطررسیدگی به مشکلات لیسه های رحمان بابا وخوشحال خان مسوولان ذیربط را فراخوانده است.

سناتورمنگل درجلسه اضافه نمود که هیئت‌های مشترک کمیسیون به ولایات‌ ننگرهار، لغمان، نیمروزوکندهارسفرنموده ودرضمن ازچندین نهاد حکومتی درشهرکابل نظارت نموده است وافزود کمیسیون اموراقوام همچنان ضمن بررسی شکایات واصله شهروندان کشور، دیدگاه ونظریات مشورتی خویش را پیرامون قوانین واسنادهای بین المللی ارایه نموده است.

 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، طرح قانون کارمطالعه وقرارشد که دیدگاه‌های سناتوران به کمیسیون مربوط رسماً ارسال گردد.

هم‌چنان درجلسه فرمان تقنینی شماره 265 رئیس جمهور درمورد قانون اجراآت اداری، مطالعه وتاکید گردید که درنشست‌های بعدی نیزروی قانون مذکوربحث صورت گیرد.

 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، با وزیرشهرسازی واراضی ومعین وزارت معارف، موضوع اختلاس چهل میلیون افغانی ازبابت اعماریک باب مکتب خیالی درولایت زابل ازسوی یکتعداد مسوولان وزارت شهرسازی مطرح شد. وزیرشهرسازی باتایید این موضوع گفت این کارناشایسته وغیرقانونی جورنمودن اسناد جعلی درتبانی با یک تیم فاسد دروزارت شهرسازی انجام شده وموضوع بخاطرپیگیری به لوی سارنوالی محول شده است.

همچنان معین وزارت معارف درزمینه گفت پروژه خیالی مذکورنه سوی وزارت شهرسازی معرفی شده ونه درلست پروژه‌های وزارت معارف می‌باشد که باید به صورت جدی پییگیری گردد. کمیسیون با ابرازتقدیرازاجراآت وزارت امورشهرسازی فیصله نمود که بخاطرپیگیری جدی این دوسیه اختلاس معاون لوی سارنوالی دریکی ازنشست‌های کمیسیون دعوت گردد.

دربخش دیگرجلسه توضیحات معین ورئیس منابع بشری وزارت فواید عامه درمورد تنقیص نمودن750 کارمند آن وزارت قناعت کمیسیون را فراهم ننموده، فیصله شد که وزیرفوایدعامه همراه با سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی درجلسه بعدی توضیحات دهد.

دراخیرجلسه، شکایات مسافرین ازشرکت‌های هوایی به ویژه درقسمت افزایش نرخ تکت پروازها وبرخورد نامناسب با مسافرین درحضورداشت معین اداره مستقل هوانوردی ملکی مطرح شد.

معین اداره مذکوربا تایید مشکلات گفت به تازگی روی طرح همه شمول کارجریان دارد که با تکمیل شدن آن بسیاری ازمشکلات حل خواهند شد. کمیسیون با استماع توضیحات موصوف ازفعالیت شرکت های هوایی به ویژه درقسمت اضافه ستانی شدیداً انتقاد نموده تاکید نمودند که باید مشکلات مرفوع گردد.

 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی مصونیت وامیتازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، طرح قانون کارمطالعه ومورد تائید قرار گرفت.

 هکذا درجلسه فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون اجراآت اداری مطالعه وقرارشد جهت غور بیشتردرنشست بعدی روی آن بحث صورت گیرد.

 

 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، عدم حضور رئیس اداره ملی خط آهن ورئیس اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی درنشست امروزمورد انتقاد شدید قرارگرفت وباردیگرتاکید شد که  ایشان درنشست بعدی کمیسیون در راستای کاری شان به پرسش‌های سناتوران پاسخ دهند.

دربخش دیگرجلسه، کمیسیون یکباردیگرایجاد ناحیه نهم درشهرجلال آباد راغیرقانونی عنوان نموده ضمن یاد آوری ازعدم رضایت باشندگان محل ازاین عملکرد خودسرانه مسوولان، تاکید به عمل آمد که اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که فعالیت غیرقانونی ناحیه مذکوررا الی فیصله نهایی بگیرد چون اطلاعاتی وجود دارد که جمع آوری عواید شفاف نبوده وکارهای آن غیرقانونی به پیش می‌رود.

 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، با شرکت قوماندان تعلیم وتربیه وزارت دفاع ملی، معاون اوپراسیون، قوماندان اکادمی افسران ومعاون پیژنتون ومدیرعمومی افسران وزارت امورداخله تدویرگردید.

محوراین نشست را که شکایات متعدد ومشکلات ناشی ازکارشکنی‌ها درپیژنتون وزارت امورداخله، ترفع وتبدیلی‌های منسوبان دفاعی وامنیتی، رسیدگی به اعاشه واباته منسوبان، حل مشکل کمبود پرسونل وبرخی مسایل دیگر تشکیل می داد.

نخست قوماندان تعلیم وتربیه وزارت دفاع ملی درمورد چگونگی جلب وجذب منسوبان اردوی ملی ونحوه آموزش‌های مسلکی وسایرمسایل ذیربط معلومات ارایه نموده اطمینان داد که پیشنهادات سناتوران را که شامل بخش‌های مختلف اردوی ملی می‌گردد با مسوولان شریک خواهند ساخت.

متعاقباً مسوولان وزارت امورداخله هرکدام درراستای کاری شان به سناتوران معلومات داده گفتند تعیینات وتقررمنسوبان وزارت امورداخله مطابق لوایح وطرزالعمل‌ها صورت می‌گیرد وافزودند دراکادمی افسران محصلان ازسراسرکشورمصروف آموزش بوده وتلاش می شود که ولایاتیکه تعداد شان کم باشد محصلان آن افزایش یابد ودرضمن ایشان درمورد چگونگی اکمالات قوای پولیس، انتقال وتداوی زخمیان وسایرمسایل ذیربط توضیحات دادند.

کمیسیون با استماع توضیحات منسوبان وزارت‌های دفاع ملی وامورداخله تاکید داشتند که باید به پیشنهادات وسوالات سناتوران که همه بخاطربهبود امور دروزارت‌های مذکورمی باشد ترتیب اثرداده شود تا منسوبان قوای مسلح به فکر آرام درتامین امنیت ودفاع ازکشورتلاش نمایند.

همین ترتیب گزارش کارکرد وفعالیت‌های اجلاس دوم سال روان تقنینی کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی توسط مینا شیزاد منشی کمیسیون طور ذیل ارایه شد دراین مدت کمیسیون دیدگاه ونظریات خویش را درمورد 20 عنوان قانون واسناد بین المللی ارایه نموده ودرضمن طرح ولسی جرگه را مبنی برابقای دوباره معینیت تعلیمات اسلامی درچوکات وزارت معارف مطابق به خواست علمای کرام وسایرشهروندان طی مراحل وغرض تصویب به مجلس سنا ارایه نموده است.

سناتورشیرزاد افزود دراین مدت هیئت‌های کمیسیون سفرهای مشترک ومستقل نظارتی را به ولایات بلخ، خوست، پکتیا، کنر، ننگرهار، لغمان، کندهار ونورستان انجام وازبخش‌های مختلف ولایات های مذکور به ویژه راستای کاری این کمیسیون که شامل بخش‌های تعلیمی وتحصیلی، حج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ می گردد دیدار نموده ومشکلات ایشان را درنشست‌های متعدد با مسوولان ذیربط درمیان گذاشته است.

منشی کمیسیون اموردینی درادامه افزود این کمیسیون علاوه از رسیدگی به ده‌ها عرایض شهروندان ، بیشترازچهل بارمسوولان حکومتی را بخاطررسیدگی به مشکلات شهروندان وطرح قوانین فراخوانده است.

 

هکذا درنشست دیروز مجلس سنا گزارش اجلاس دوم - سال دوم کمیسیون رفاه عامه ومنابع طبیعی توسط فرحناز پامیری منشی کمیسیون ارایه گردید که درآن آمده است طی اجلاس روان علاوه ازرسیدگی به هفت عرایض شهروندان روی طرح‌های قوانین، موافقتنامه، معاهدات ومیثاق‍‌های بین المللی درجلسات متعددی کارصورت گرفته است.

سناتورپامیری افزود این کمیسیون نشست‌های را همچنان به منظورجلوگیری ازشیوع موج دوم ویروس کرونا، مشکلات مریضان، نحوه بایمتریک متقاعدین، تکمیل شدن بست‌های خالی پرورشگاه‌ها وکودکستان‌ها، اخذ امتحان اکمال تخصص وکاهش قیمت برق درمراکز صحی، رسیدگی به متضرین ناشی ازسیلاب‌ها، مشکلات کول حشمت خان، خریداری امبولانس‌ها‌، رسیده گی به مشکلات اهالی ولسوالی سید آباد میدان وردک مبنی برآغاز نشدن کارتعمیرشفاخانه ملک محمد خان، مشکلات موجود در جمعیت هلال احمرافغانی و برخی مسایل دیگردرحضورداشت مسوولان بررسی وبه آنها رسیدگی نموده است.

 سناتورپامیری پیشنهادات کمیسیون را مبنی برجلوگیری ازورود مواد خوراکی بی کیفیت به شمول گوشت‌های وارداتی، آب آشامیدنی درکابل وسایرولایات، زمینه اشتغال زایی برای جوانان، تداوی معتادین رسیدگی به  بیجا شده گان داخلی  ومتضررین ناشی ازحوادث طبیعی را ارایه وخواهان رسیدگی مجلس سنا گردید.

همینگونه درجلسه عمومی دیروزمشرانوجرگه گزارش کاری اجلاس دوم - سال دوم دوره هفدهم تقنینی کمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه توسط مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون  ارایه شد.

درگزارش آمده است این کمیسیون 32جلسه عادی و (3)جلسه فوق العاده را بخاطرمطالعه مسوده بودجه ملی دایر نموده وبرمبنای آن نظریات مشورتی مشرانوجرگه ترتیب نموده است. مولوی عرفان افزود اعضای کمیسیون علاوه ازبحث و ارایه نظریات در مورد 17عنوان طرح قانون، فرامین تقنینی وموافقتنامه ها، روی سه عنوان قانون طور اختصاصی کار نموده است.

موصوف اضافه نمود کمیسیون اقتصاد ملی علاوه ازاستجواب چندین تن ازاراکین بلند پایه حکومتی بخاطرحل مشکلات مردم سفرهای نظارتی را به ولایات فراه وهرات انجام داده ودرضمن حدود ده عریضه شهروندان را با مسوولان مطرح وبررسی نموده است.

مولوی عرفان با آنکه درمورد نشست های سناتوران با مسوولان ذیربط حکومتی درمورد جلوگیری ازشیوع ویروس کرونا معلومات می داد کارکردهای کمیسیون را درمطابقت به قانون اساسی واصول وظایف داخلی  عنوان نموده آنرا مثبت ارزیابی نمود.