صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۶ حمل ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های امروزمشرانوجرگه روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

جلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون با شرکت چهل تن از مسوولان منابع بشری ادارات خدمات ملکی درتالارکمیته رؤسای مشرانوجرگه تدویرگردید.

محوراین نشست را ارایه گزارش ودست‌آوردهای مسوولان مذکوردرسال مالی1399خورشیدی وپلان‌های ادارات مذکور بخاطر افزایش جذب بانوان درادارات دولتی درسال بعدی وبرخی مسایل ذیربط  دیگر تشکیل می داد.

22-Jadi99-GEN1.JPG

سپس یکتعداد ازمسوولان با برشمردن فعالیت‌ها ودست‌آوردهای شان به ویژه جذب زنان درادارات گفتند بسیاری ازمواد لوایح وطرالعمل‌ها راجع به زنان تطبیق گردیده وسهولت‌های برای بانوان تا اندازه فراهم شده است وافزودند ایجاب می‌نماید که بخاطررشد بیشتربانوان آمریت‌های جندر به ریاست‌ها ارتقا نموده وتوجه بیشتربرای افزایش تشکیل وبودجه این بخش صورت گیرد ودرضمن تاکید داشتند که باید برای جذب زنان درادارات یک سلسله سهولت‌ها وامتیازات مناسب مد نظرگرفته شود.

درپایان این نشست، گلالی اکبری رئیس کمیسیون اموزنان گزارش های ارایه شده را نسبت به سال های گذشته  مثبت ارزیابی نموده گفت انتظار داریم که درسال بعدی پیشرفت های قابل ملاحظه به ویژه دراستخدام زنان دربست‌های کلیدی وسایربست‌ها صورت گیرد واین کمیسیون مصمم است که بخاطررسیدن به این هدف نشست‌های مشورتی را طورمسلسل تدویر نموده مسوولان را وادار سازد که به تعهدات شان درقبال بانوان عمل نمایند.

22-Jadi99-GEN2.JPG 

جلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یاررئیس کمیسیون بااشتراک معین تعلیم وتربیه ومسوولین بخش تشکیلات وزارت معارف باحضورداشت نمایندگان استادان ریاست عمومی مرکزساینس آن وزارت تدویریافت.

درنخست پرسش‌های پیرامون وضعیت کلی سیستم تعلیمی وتربیتی، تغییروتبدیلی‌ها دروزارت معارف، بی سرنوشتی اساتید مرکزساینس، مشکلات دارالمعلمین‌ها وبرخی موارد دیگرمطرح گردید.

سپس داکترعطاءالله واحدیارمعین تعلیم وتربیه وزارت معارف با یاد آوری ازبرخی نارسایی‌ها درآن وزارت طی سال‌های گذشته گفت معینیت نصاب وتربیه معلم، تعلیمات عمومی وسواد آموزی که درچوکات معینیت‌های جداگانه فعالیت داشتند، حال تحت نام معینیت تعلیم وتربیه فعالیت می‌نماید و معینیت تعلیمات اسلامی دوباره در چوکات این وزارت ابقا گردید وافزود قبلاًریاست مرکزساینس، ریاست عمومی تربیه معلم وریاست نظارت طورجداگانه عرضه خدمات می‌نمودندوسه سال قبل رهبری معارف با توحید دیدگاه های وزرای تحصیلات عالی ومالیه طرح را به مقام ریاست جمهوری مبنی برادغام آن‌ها به یک ریاست واحد ارسال نمودکه یکی ازمفاد آن جلوگیری ازپراگندگی وادغام به یک سیستم می‌باشد وهیچ کارمندی وظیفه خویش را ازدست نمی دهد.

همینگونه موصوف ازادغام ریاست های پلان وارزیابی وبرنامه ها خبرداده گفت که این اقدام تاثیربه تشکیلات نخواهد داشت وی با یاد آوری ازکمبود بودجه درآن اداره افزود که روی تشکیل کارجریان دارد وتاکید داشت‌ که وزارت معارف با ایجاد تغییرسیستم به کادرنیازدارد وهیچ کادرمعارف متضررنخواهد شد.

22-Jadi99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، با رئیس ارکان معینیت ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله و رئیس امورامنیتی شورای ملی، موضوع همسان بودن یونیفورم پرسونل امنیتی شورای ملی با قطعات خاص وزارت امورداخله وشکایت واصله ازبی حرمتی تعداد پرسونل قطعات خاص با پرسونل این اداره مطرح بحث قرارگرفت.

دگرجنرال فروغ رئیس ارکان معینیت مذکور برخورد ناشایسته را تأسف بارخوانده ضمن پوزش ازاین بابت اطمینان داد که موضوع را بررسی وازنتیجه گزارش خواهند داد.

اعضای کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان وتاکید برهماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی گفتند یونیفورم کنونی منسوبان امنیتی شورای ملی درهماهنگی با  وزارت امورداخله ازقبل مشخص شده است.

همینگونه درجلسه شکایت باشندگان ولایت فاریاب  با رئیس اموردوایی وزارت صحت عامه مطرح وتوضیحات موصوف مورد قناعت قرارنگرفت وفیصله شد که معین آن وزارت درجلسه بعدی حضور یابد.

گفتنی است که شماری ازباشندگان ولایت فاریاب ازعدم اعماریک باب دیپوی ادویه درجوارشفاخانه جدید آن ولایت شکایت نموده بودند.

هکذا درجلسه شکایت معلمان حق الزحمه ولایت کابل ازعدم تادیه حقوق سه ماهه شان با رئیس مالی وزارت معارف ورئیس معارف کابل، شکایت شرکتهای حسیب رضایی وآل سید قراردادیان وزارت امورداخله با رئیس مالی آن وزارت، شکایت اهالی واصل آباد ازعدم وصل برق شان با رئیس کابل برشنا مطرح وتصامیم اتخاذ شد.

 22-Jadi99-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، آمرعواید شاروالی  شهرجلال آباد ولایت ننگرهار پیرامون قراردادهای آن نهاد وسایرمسایل ذیربط معلومات ارایه نمود.

درجلسه رئیس کمیسیون ازاختلاس دریکتعداد قراردادها، کوتاهی درجمع آوری کثافات، اعماربلند منزل‌های خود سروبدون مجوز وبرخی مسایل دیگر درآن ولایت یاد آوری نمود.

آمرعواید شاروالی جلال آباد درپاسخ‌هایش ازفسخ قراردادها یاد آوری نموده گفت قراراست تیل و روغنیات شاروالی جلال آباد مجداً به داوطلبی سپرده شود چون تفاوت درقیمت‌ها وجود دارد وافزود این نهاد درسال 1400خورشیدی  سی وسه پروژه را تحت پلان داشته که با تطبیق آن وضعیت شهرتغییرخواهند کرد وافزود انتظارداریم که باشندگان شهرجلال آباد درزمینه همکاری لازم نمایند.

کمیسیون درحالی‌که توضیحات موصوف را قناعت بخش عنوان نمود، یکسلسله پیشنهادات لازم را برای بهبود امورارایه نمود؛ اما ازعدم حضور شاروال جلال آباد درنشست امروز انتقاد شدید صورت گرفت وتاکید شد که  نهاد مذکورگزارش فعالیت‌ها وپلان‌های خویش را کتباً به کمیسیون ارسال بدارد.

22-Jadi99-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورشورای ولایتی مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره‌ خیل رئیس کمیسیون، روی طرح قانون کار بحث وموضوع غرض غور مزید به جلسه آینده کمیسیون محول گردید. در بخش دیگر برعلاوه بررسی عرایض واصله، مشکلات جوانان ولایت لغمان استماع و جهت اجراآت بعدی به کمیسیون اختصاصی محول گردید.

22-Jadi99-Emtizat.JPG 

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون نگرانی شان را ازحمله هوایی درولسوالی خاشرود ولایت نیمروزکه با عث شهادت و مجروحیت تعدادی ازهموطنان ماگردید ابراز نموده تاکید نمودند مسوولین باید جلو چنین عملیات را بگیرند، زیرا تداوم آن باعث ناراحتی بیشترمردم می‌گردد.

هکذا در جلسه ازغرق شدن یک قایق در ولایت وان کشور ترکیه که سرنشینان این کشتی مهاجرین افغانستان، ایران وبنگله دیش می‌باشد صحبت ونگرانی شان را ابراز نمودند.

 در بخش دیگر اعضای کمیسیون ازامضای دو موافقتنامه ویاد داشت تفاهم میان افغانستان و ترکمنستان ابراز خرسندی نموده وآن‌را گام مثبت در راستای تقویت هرچه بیشترروابط میان دوکشور دانستند .

همچنان گزارش ارسالی وزارت امورخارجه جهت خریداری تعمیر برای جنرال قنسلگری افغانستان در کشور ترکیه وگزارش اجلاس دوم سال دوم دورهفدهم کمیسیون مطالعه وتصامیم اتخاذ شد.  

 22-Jadi99-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، طرزالعمل دسترسی به اطلاعات وطبقه بندی آن در قوه قضائیه و لوی سارنوالی مطالعه و فیصله به عمل آمد غرض وضاحت پیرامون برخی مواد طرزالعمل نماینده‌های ستره محکمه و لوی سارنوالی در یکی از جلسا ت بعدی کمیسیون حضور یابند.

22-Jadi99-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، درمورد طرح قانون کار بحث صورت گرفته درزمینه تصامیم اتخاذشد.

همین‌گونه درجلسه قراربود وزیرکارواموراجتماعی پیرامون موارد مشخص توضیحات ارایه می نمود؛ اما بنابردلایل نامعلوم به جلسه اشتراک نورزید وتصمیم برآن شد موصوف درجلسه چهارشنبه24جدی به پرسش‌های اعضای کمیسیون پاسخ دهد.

هکذا درجلسه روی عریضه ارسالی کارمندان وزارت فواید عامه که درحالت انتظاربامعاش قرارگرفته اند بحث وفیصله به عمل آمد که موضوع غرض رسیدگی به آن وزارت راجع گردد.

22-Jadi99-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهدا ومعلولین به ریاست داکترمحمدآجان منگل رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث روی طرح قانون کار، دررابطه به شکایات وارثین شهدا ومعلولین ولایت هرات مبنی بر کم ظرفیتی درنمایندگی میوند بانک، برخورد نامناسب بامراجعین وبرخی موارددیگردربانک مذکور وخواست شان مبنی برحواله معاشات آنان دریکی ازبانک‌های دیگرگردیدند که موضوع مورد بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته، تصمیم بران شد تا موضوع رسماًبه وزارت مالیه راجع، تا درمورد اجراات گردد.

 22-Jadi99-Aqwam.JPG