صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروزشکایات واصله از داکتران جراح اعصاب شفاخانه جمهوریت را با رئیس روابط بین الملل وزارت صحت عامه وبرخی مسولان شفاخانه مذکورمطرح کرد.

12-Mizan99-MUL1.JPG

محوراین نشست راکه برخورد نامناسب داکتران بخش جراحی اعصاب شفاخانه جمهوریت بامراجعین ومریضان تشکیل میداد، داکترعبدالرب بینوا رئیس شفاخانه جمهوریت ضمن ارایه توضیحات پیرامون موضوع به برخی به مشکلات وچالش ها درآن مرکزاشاره نموده افزود ایجاب می نماید که اصلاحات جدی درسطوح مختلف این شفاخانه بوجودآید.وی علاوه کرد که پذیریش وازدحام بیش ازحد مریضان نسبت به هرمرکزی صحی دیگر درشفاخانه جمهوریت بعضاً سبب نارضایتی مراجعین ومریضان دربرخی موارد گردیده است.

نایب دوم مجلس ضمن ارایه مشوره های لازم درزمینه، دسترسی به خدمات صحی را حق هرشهروند وعرضه خدمات صحی را ازمکلفیت های دولت دانسته تاکید کرد که طی نشستی باحضورداشت سرپرست وزیروزارت صحت عامه، روسای شفاخانه های دولتی ومسوولین ذیربط ، روی بهبود وضعیت صحی درکشورمباحثی صورت گیرد.