صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ اسد ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمداکبراستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه قبل ازظهرامروزشکایات شماری ازکارمندان ریاست معارف ولایت لوگررا مبنی بر برکناری غیرقانونی آنان ازسوی وزارت معارف، بامعین وبرخی مسوولین آن وزارت ونماینده کمیسیون مستقل اصلاحات اداری مطرح نمود.

6-Asad99-MUL1.JPG

دراین نشست مسوولین متذکره پیرامون موضوع توضیحات ارایه نمودند؛ امااسناد کافی وقناعت بخش درزمینه ارایه کرده نتوانستند وقرارشد موضوع درحضورداشت سرپرست وزیرومسوولین ذیربط وزارت معارف همراه بامسوولین مربوطه کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درنشست بعدی مطرح بحث قرارگرفته وراه حل آن جستجوگردد.