صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز موضوعات مختلف به بحث گرفته شد.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت تعدادی ازکارمندان وزارت معارف که حسب لزوم دید رهبری آن وزارت به منظور ارتقای ظرفیت ایشان با تفاهم وزارت تحصیلات عالی غرض تعقیب برنامه ماستری ایشان به پوهنتون کابل معرفی گردیده بودند، ولی تاکنون هزینه تحصیلی ایشان پرداخت نگردیده است و موضوع یادشده درحضورداشت معین وزارت معارف، رؤسای آن وزارت ورئیس بودجه وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت.

 رئیس بودجه وزارت مالیه پرداخت پول مذکور را به نسبت کمبود بودجوی ازجانب وزارت مالیه غیرممکن تلقی نموده ودرصورت پرداخت وجوه مذکور ازداخل بودجه وزارت معارف با پرداخت هزینه مذکور وزارت مالیه این هزینه را ازبودجه وزارت معارف متقبل خواهد شد. کمیسیون پس از استماع اظهارات اراکین مذکورتاکید برتسریع حل مشکلات عارضین گردید.

دربخش دیگرجلسه شکایت کارمندان اداره ملی احصائیه مبنی برعدم پرداخت معاشات شان ازجریان سالیان قبل درحضورداشت معاون ریاست عمومی احصائیه ورئیس بودجه وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت. معاون ریاست عمومی احصائیه ضمن ارائه معلومات پیرامون موضوع افزودند که تعهد مالی وزارت مالیه اخذ و پیشنهاد منظوری تادیه معاشات کارمندان مذکورعنوانی مقام ریاست جمهوری ارسال وبا اخذ منظوری معاشات کارمندان مذکور تادیه خواهد شد.

اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور تعلل مسئولین آن اداره را  درتادیه معاشات کارمندان غیرموجه تلقی نموده وبراستعجالیت تادیه معاشات کارمندان مذکور تاکید نمودند.

همچنان دربخش دیگرجلسه شکایت جبارخان تورگل یکتن ازاساتید اسبق حربی شونحی مبنی برادعای غضب ملکیت ایشان درمربوطات ولسوالی بگرامی ولایت کابل درحضورداشت ولسوالی وقومندان امنیه ولسوالی مذکور مطرح بحث قرارگرفت

اراکین متعهد گردیدند که شخصا به حل این معضل اقدام نموده وقناعت عارض را فراهم خواهند کرد.

 30-Saratan99-Shikayat1.JPG

 به همین ترتیب دربخش اخیرجلسه رئیس واعضای کمیسیون با تدویرکنفرانس مطبوعاتی خلاصه ازاجراآت کمیسیون را دریک اجلاس تقنینی اخیر ارائه نموده وبا اشاره به بعضی ازموارد مهم که ایجاب بررسی و رسیدگی آن را ازجانب اداره عالی لوی حارنوالی مینمود وقبلا هجده مورد مهم عنوانی اداره عالی لوی حارنوالی گسیل گردیده است وآن اداره تاکنون درزمینه ازنتیجه اجراآت خویش به این کمیسیون گزارش ارائه ننموده اند، بحث گردیده تاکید شد که روند بررسی موضوعات مطروحه اعضای کمیسیون درحین ملاقات شان با مقام عالی ریاست جمهوری این موضوع را مطرح خواهند کرد.

 30-Saratan99-Shikayat2.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث روی وضعیت امنیتی کشور، رئیس عمومی خدمات صحیه پولیس، رئیس خدمات صحی امنیت ملی وقوماندان شفاخانه 300بسترپولیس دررابطه به برخی شکایات واصله به کمیسیون مبنی بر برخورد نامناسب بامریضان وموارد دیگرتوضیحات دادند. آنان ضمن ارایه معلومات ازاجراآت کاری شان  افزودند که شفاخانه‌های پولیس وامنیت ملی ازامکانات وتجهیزات خوب برخورداربوده و مدافعین دلیر امنیتی کشور دراین مراکزتحت تداوی ومعالجه قرارمی‌گیرند وآنعده مریضان که مشکل جدی صحی ویا صعبت العلاج می‌باشند به کشورهندوستان فرستاده می شوند.

30-Saratan99-Dfai1.JPG

همین گونه مسئولین متذکره ازداشتن کادرهای تخصصی ومسلکی یادآوری نموده ازاعضای کمیسیون خواستند تا درفرصت مناسب ازشفاخانه‌های پولیس وامنیت ملی بازدید به عمل آورند.

30-Saratan99-Dfai2.JPG 

جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رییس کمیسیون با اشتراک رییس تصدی ملی بس، مسئولین شرکت‌های قراردادی پمپ استیشن‌های ان تصدی مبنی برچگونی قرار دادها این تصدی توضیحات لازم ارایه نموده گفتند: قرارداد پمپ استیشن‌ها درسال ۱۳۹۸برای مدت پنج سال امضا گردیده است که بصورت ماهوار می‌باشد و فعلا قرار داد با مشکل مواجه گردیده که مورد برسی قرار دارد. قرارکمیسیون برآن شد تا نتایج بررسی قراردادها با کمیسیون شریک ساخته و کمیسیون پس  از غور وبررسی همه جانبه در مورد تصمیم اتخاذ نماید.

دربخش دیگرجلسه از کارکردهای معینان شهرسازی، مالی واداری و رییس شهرک‌های معلیمن وزارت شهرسازی و اراضی، رئیس شهرسازی ولایت ننگرهار، سارنوال تعقیب ولایت لغمان مورد تقدیر اعضای کمیسیون قرارگرفتند.

30-Saratan99-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رییس کمیسیون، ضمن صحبت پیرامون کارکردهای کمیسیون طی اجلاس اول دورتقنینی دررابطه به طرح بدیل تدریس حضوری در نهادهای تحصیلی بحث گردیده تصامیم لازم اتخاذ گردید.

 30-Saratan99-Farhangi.JPG

جلسه کمیسیون اقوام،قبایل،سرحدات،کوچی‌ها،مهاجرین، معلولین و بازماندگان شهدا به ریاست داکترمحمداجان منگل رییس کمیسیون  و اشتراک معین وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین تدویرشد.

درجلسه مشکلات معلولین و ورثه شهدا مبنی برعدم پرداخت حقوق وامتیازات شان، تبعیض دراستخدام، چگونگی تفاهمنامه‌ها با سایر ادارات، موجودیت فساد و برخی موارد دیگر با جمیله نورستانی معین تخنیکی  وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین و گل احمدعثمانی رییس پلان وپالیسی آن وزارت مطرح گردید.

مسئولین یاد شده ضمن پذیرفتن فساد در برخی موارد و معرفی متهمین به سارنوالی؛ اظهارداشتندکه عدم پرداخت حقوق وامتیازات ورثه شهدا ومعلولین تحت کار بودن پروسیجرکاری جدید جهت مبارزه با فساد اداری می باشد و عنقریب تکمیل می شود، با آن‌هم بخاطرمشکلات شیوع ویروس کرونا بدون درنظرداشت تذکره برقی و کارت بانکی امتیازات سال 1399 شان پرداخت شده است.

آنان افزودند با 32 اداره دولتی جهت همکاری بامعلولین و ورثه شهدا و درمرحله اجرایی قراردار و نیز درتفاهم با کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی 500 بست رتبه اول الی رتبه ششم به معلولین مدنظرگرفته شده است به همین ترتیب طرحی به ریاست جمهوری پیشنهاد شده تا در ولایات نیز به معلولین سهم داده شود.

30-Saratan99-Aqwam.JPG 

مسئولین وزارت دولت درامورشهدا و معلولین در ادامه گفتند مرکز حرفوی این وزارت دررشته‌های موتر، موبایل و نجاری شماری زیادی از معلولین را فارغ نمود تا زمینه کاریابی برایشان مساعد گردد.

ایشان اما از بطی بودن پروسه کاری توزیع تذکره‌های برقی به ورثه شهدا ومعلولین شاکی بودند و درزمینه خواهان همکاری کمیسیون شدند که ازسوی کمیسیون برایشان وعده همکاری داده شد.