صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمد اکبرستانکزی نایب دوم و داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز شکایت سه تن ازمسئولین پیشین د افغانستان بانک را استماع نمودند.

در این  نشست درحالیکه مولوی عبدالوهاب عرفان رییس کمیسیون اقتصادملی مجلس نیز حضورداشت ؛ سیدیونس سادات آمرقبلی مالی ومحاسبه د افغانستان بانک به نمایندگی از دیگران درصحبتی گفت معاون دوم وسه تن از آمرین عمومی این بانک ازسوی اجمل احمدی سرپرست جدید د افغانستان بانک بدون اطلاع قبلی و هیچگونه تخطی به صورت غیرقانونی از وظایف شان سبکدوش‌ شده اند؛ موصوف درزمینه خواستار همکاری مشرانوجرگه گردید.

8-Saratan99-MUL2.JPG

پس از شنیدن توضیحات ، نایب دوم و نایب منشی مجلس اظهارداشتند که موضوع شکایت شان از طریق کمیسیون‌های مربوط پیگیری خواهدشد.

محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروز شکایت شماری از محصلین پوهنتون‌های خصوصی را با مسئولین وزارت مالیه مطرح بحث قرارداد.

دراین نشست که رؤسای خزاین و تفتیش داخلی و نیز معاون پوهنتون خصوصی دنیا حضورداشتند ؛ گفته شد که شماری از کارمندان وزارت های ترانسپورت و مالیه شکایت دارند که ازسوی ادارات شان به نهادهای خصوصی تحصیلات عالی جهت ادامه تحصیل معرفی شده اند اما اکنون فیس دوسمسترشان پرداخته نگردیده و روی همین ملحوظ از تحصیل بازمانده اند ونیز ازفراغت عده‌ دیگر تصدیق نمی شود.

مسئولین وزارت مالیه درزمینه گفتند سال‌های قبل یکتعداد کارمندان ادارات مختلف دولتی جهت ادامه تحصیل به پنج پوهنتون خصوصی که ازقبل با آنان تفاهم موجود بود معرفی شدند و هزینه فیس شان از سوی بانک جهانی پرداخت می گردید اما برای حال حاضر این روند متوقف می‌باشد؛  ولی  در زمان معرفی از ایشان تعهدکتبی گرفته شده بود درصورتیکه هزینه فیس شان ازسوی وزارت مالیه پرداخت نگردد آنان خود مکلف به پرداخت فیس می باشند.

8-Saratan99-MUL1.JPG

معاون علمی پوهنتون خصوصی دنیا نیز روی چگونگی عقد قرارداد با نهادهای دولتی، موجودیت تفاوت میان فیس‌محصلین، موضوع تخفیف و طی مراحل اسناد فراغت شماری محصلین معلومات ارایه نمود.

در اخیر نشست محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه فیصله نمود برای اینکه محصلین بی بضاعت از ادامه تحصیل بازنمانند باید تمامی پوهنتون‌های خصوصی که با آنان قراردادموجود می باشد 50 درصد تخفیف را برایشان مدنظرگیرد به همین ترتیب محصلین که فارغ شده اند اسناد فراغت شان طی مراحل گردد که ازسوی مسئولین پذیرفته شد.