صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

مورخ ۱۴ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ظهرامروز دردفترکارش با آقای آلبرت خوروف معاون سفارت فدراتیف روسیه مقیم کابل ملاقات نمود.

دراین ملاقات که سکرتراول آن سفارت نیزشرکت داشت آقای آلبرت بااشاره به روابط دوستانه ودیرینه  میان دوکشوروهمکاری‌های کشورمتبوعش به مردم افغانستان، از75-مین سالگرد پیروزی فدراتیف روسیه بر نازی‌ها یادآوری کرده افزود شورای فدراسیون مجلس فدرال فدراسیون روسیه ازسال 2005 بدینسوهمه ساله ازتصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت ((عنوان مبارزه برعلیه قهرمان سازی نازیزم، نازیزم جدید وسایراشکال وتجارب که به تشدید انواع معاصرنژادپرستی، تبعیض نژادی،بیگانه ستیزی وعدم تحمل پذیری مربوط به آنهاکمک می نماید)) وهمچنان پیشنهادمبنی برتصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دررابطه به 75-مین سال پایان جنگ دوم جهانی حمایت می نماید.

14-Jawza99-MUL1.jpg

سپس نایب مجلس سنا باابرازقدردانی ازکمک های آنکشوردرعرصه های مختلف ویادآوری از روابط دیرینه میان دوکشور وتاکید برتحکیم وگسترش این روابط درسطوح مختلف به ویژه توسعه روابط پارلمانی علاوه کرد مردم افغانستان مخالف هرگونه تبعیض، برتری جویی ونابرابری درجامعه بوده ودرراستای تامین عدالت اجتماعی ومساوات مبارزه جدی نموده ومی نمایند.

همینگونه هردوطرف ضمن بحث روی اوضاع جهانی ومنطقوی،معاون سفارت فدراتیف روسیه خواستاردیدگاه‌های نایب اول مجلس سنا درمورد چگونگی آغازمذاکرات بین الافعانی، مبارزه دربرابرتروریزم وبرخی موارد دیگرشد که درزمینه ازسوی نایب اول مجلس توضیحات لازم داده شد.