صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون ازوحید عمرمشاور ارشد رئیس جمهور درامور روابط عامه واستراتیژیک پرسش‌های مطرح شد.

22-Sawr99-Shikayat1.jpg

ازموصوف درمورد نحوه مصرف27 ملیون افغانی پول دربخش آگاهی عامه مبارزه با ویروس کرونا، استفاده نادرست یک‌تعداد مسوولان محلی ازپول مبارزه با کرونا، قرنطین نشدن ولایت هرات به وقت معین، توزیع چهارنیم کیلو گندم درشهرکابل، عدم حضور وی درنشست‌ها وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

وحید عمرمشاور رئیس جمهور درتوضیحاتش گفت دررأس کمیتۀ مبارزه با کرونا معاون دوم رئیس جمهور قراردارد وخود وی تنها مسوولیت آگاهی  دهی را درکمیته مذکور به عهده داشت وافزود 27 ملیون افغانی، صرف ساختن پیام‌های صحی درقالب‌های صوتی وتصویری، هماهنگی با مسؤولان شبکه‌های مخابراتی، چاپ یک میلیون اوراق تبلیغاتی، چاپ ونصب بیلبوردها درکابل، توظیف50 کادر صحی درمرکزمعلومات وسایرموارد به مصرف رسیده است.

وی گفت درمورد نحوه قرنطین هرات غلط فهمی صورت گرفته است درحالیکه این موضوع پس از آنکه ازسوی وزارت صحت عامه پیشنهاد گردید 36 ساعت بعد هرات به قرنطین سوق داده شد وافزود میکانیزم توزیع گندم وتطبیق آن ازسوی اداره محلی کابل انجام می‌شود.

22-Sawr99-Shikayat2.jpg

مشاور رئیس جمهورگفت پول که برای مبارزه با کرونا به ولایات اختصاص یافته است شخصاً رئیس جمهورکشوربا والیان صحبت نموده که طی میکانیزم واضح این پول‌ها تحت نظارت وزارت مالیه به مصرف برسد.

سپس داکترزلمی زابلی پیش‌نهاد نمود که رئیس جمهورکشور درمورد انتقال پول برای مبارزه با بیماری کوید 19 تجدید نظرنماید زیرا که بخش عمده این پول ها ازسوی یکتعداد والیان ودیگرمسوولان حیف ومیل می‌گردد به طورمثال درولایت تخار باوجودیکه زمین های وافردولتی وجود دارد 9 ملیون افغانی برای دفن واقعات فوتی ازویروس کرونا زمین خریداری شده  ودرولایت بادغیس یک پایه ماشین تنفس مصنوعی ازطرف والی ورئیس صحت عامه آنولایت سه ملیون افغانی خریداری شده است ولی نمایندگان آنولایت درشورای ملی مدعی اند که شرکت دیگری حاضر است که این دستگاه را به قیمت هفت صد هزار افغانی تهیه نمایند اما والی  بادغیس حاضربه فسخ قرارداد نمی باشد ودرضمن دریکتعداد مناطق دیگرتجهیزات طبی با پول گزاف تهیه شده است.

داکترزابلی ازهمکاری جدی کمیسیون سمع شکایات درامر مبارزه با ویروس کرونا یاد آوری نموده گفت باید درنشست های آن مسوولان وزارت های صحت عامه ومالیه حضوریابد که ازسوی وحید عمر اطمینان داده شد که پیشنهادات کمیسیون را با رئیس جمهور کشورشریک خواهند ساخت.

22-Sawr99-Shikayat3.jpg

داکتر زابلی درپاسخ سوال یکتن ازخبرنگاران درمورد تجدید نظرمعرفی وزیرصحت عامه ووحید عمربه لوی سارنوالی گفت این موضوع ازصلاحیت مجلس عمومی می‌باشد که بعداً چه تصمیم می‌گیرند، درجلسه عمومی دیروز درزمینه صحبت شد که تاهنوز درزمینه تصمیم گرفته نشده است، ایجاب می‌نماید که  وزیرصحت عامه مانند وحید عمردریکی ازجلسات حاضرشده ازاجراات اش گزارش دهد.