صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتي مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسه مشترک کمیسیون های سمع شکایات ورفاه عامه مشرانوجرگه باحضور نایب دوم این جرگه و اشتراك  معین مالی واداری و رؤساي مربوطه وزارت صحت عامه امروز داير شد.

20-Sawr99-Shikayat1.jpg

اين جلسه كه در فضاي باز انجام شد در آن شکایات  واصله مبنی بر(نبود شفافیت درپروسه تدارکات وقراردادهای لوازم وتجهیزات طبی مبارزه با کرونا، کمبود ادویه درشفاخانه ها، وجود کیت محافظتي بی کیفیت، مداخله رئیس دفتر وزارت مذکور درامور تدارکاتی و مالی و توظیف موصوف دردوبست ریاست دفتر وستاگ مرکزی، شکایت باشنده گان ولایت لوگر از عدم رسیدگی به مشکلات افراد مصاب به کرونا الی هنگام مرگ ایشان وموجودیت چندین واقعات فوتی ازین ناحیه، عقد قرارداد با بعضی شرکت ها باتبانی قبلی بعضی اراکین آن وزارت خاصتا در پروسه خریداری 500 پایه وینتیلاتور،بی کیفیت بودن ادویه، عدم پرداخت وکسرمعاش دکتران درایام قرنطینه درهفت ولسوالی کابل ازجانب موسسه SDO، مشکلات مشابه ازسوی موسسات همکار وزارت صحت عامه درولایات هلمند، کندز، ارزگان، پکتیا شفاخانه عینو مینه ولایت قندهار ومنوط بودن تعداد ازین موسسات مخصوصا در ولایت هلمند به یکی از اراکین وزارت صحت عامه، خریداری یک پایه وینتیلاتور درولایت بادغیس در بدل٣ ميليون  افغانی ازمنبع واحد درحالیکه وینتیلاتور باعین کیفیت دربازار به نرخ ٧٠٠

 هزار  افغانی موجود است، قرارداد هرپایه چپرکت درولایت مذکور دربدل١٢هزار افغانی درحالیکه قيمت آن ٦هزار  افغانی دربازار می باشد، شکایت روئسای شفاخانه های کابل مبنی بر نبود مدیریت سالم دراستفاده منابع وتجهیزات موجود مثلا لیلیه ها وشفاخانه های مجهز با چپرکت های آماده و مصرف پول گزاف درتهیه چپرکت ها، شکایت آنعده  دکتران که درخط اول مبارزه باکرونا قرار دارند مبنی بر نبودامتیازات، حق الخطر ومصئونیت صحی وهمچنان مشخص نبودن مکان معین برای پرسونل صحی مصاب به کرونا، شکایت واصله ازمصرف ٩ ميليون افغانی ازسوی والی تخار به هدف تهیه مکان دفن میت مصاب به کرونا، واگذاری صلاحیت بدون حد وحصر به والیان ولایات درمصرف پول مختص به مبارزه با

20-Sawr99-Shikayat2.jpg

 کرونا وسهیم نبودن ادارات کشفی ونظارتی به منظور تضمین شفافیت پروسه وبدنامی  سکتورصحت ازین روند، شکایت  نرس ها وصفاکاران مراکز تداوی مریضان مصاب به کرونا مبنی توظیف فوری وبدون آگاهی دهی قبلی ایشان به منظور نحوها رائه خدمات صحی ومصئونیت شخصی، شکایت واصله مبنی برلت وکوب رئیس صحت عامه پروان ازسوی والی آن ولایت به دلیل ارائه ارقام پائین مصابین وواقعات فوتي  درآن ولا و خاموشی وزارت صحت عامه نسبت به این واقعه، نارضایتی سکتور خصوصی از عدم استفاده وزارت صحت ازامکانات وظرفیت های سکتور خصوصی، شفاف نبودن نحوه مصرف فیس اخذ شده درشفاخانه های دولتی، موظف بودن ده ها پرسونل صحی به شمول تجهیزات با موجودیت ومصروفیت شخص والی کابل درقصر دارالامان وموجودیت تنها یک فرد مصاب در قصر مذکور، نبود ظرفیت درسنجش میزان مصارف درقصر دارالامان،شکایت دکتران ترینی شفاخانه های جمهوریت واستقلال مبنی برختم میعاد دوره تخصص وادعای بهره کشی مسولین وزارت ازایشان بدون معاش و امتیازات وهمچنان توظیف دکتران مذکور درشفاخانه های دیگر بدون درنظرداشت معیارات صحی جهانی، عدم اجرای تعهد وزیرصحت عامه دراعلان بست های ریاست اکمال تخصص، ریاست منابع بشری وریاست اموردوایی به دلایل نامعلوم  وشکایت متعدد دکتران ازآدرس روئسای مذکور) مطرح بحث قرار گرفت .

 متعاقباً معین و رؤساي دفتر و تداركات وزارت صحت عامه  ضمن موجه تلقی نمودن بخش عمده ازمشکلات مطروحه چون شکایت پرسونل صحی هفت ولسوالی کابل ودکتران شفاخانه های جمهوریت واستقلال، موثرنبودن مصرف بودجه ازسوی والی ها، موثر نبودن تعین قصر دارالامان به صفت تجریدگاه، افزودندکه ازاينكه  ايشان  نمی توانند باتوجه به تدابیر امنیتی اطراف قصر وارد محل مذکور گردند  افراد عادی چگونه به آن مراجعه خواهند نمود؟

20-Sawr99-Shikayat3.jpg

 آنان  با دکتران ترینی عارض و پرسونل صحی هفت ولسوالی کابل تعهد سپردند که عنقريب اين موضوع  بررسی  وحل مي شود  وهمچنان به مشکلات کارمندان صحی ولسوالی های مذکور عجالتا رسیده گی نموده وبه منظور کثرت شکایات واصله فعالیت های موسسات همکار صحت عامه را حداقل درپنج ولایت متوقف خواهند کرد، اما درقسمت سایر مشکلات مطروحه توضیحات مسؤلين  وزارت صحت عامه  ازسوی اعضاي جلسه شدیداً مورد انتقادقرار گرفته فیصله شد که الی تدویر جلسه بعدي به مسؤلين وزارت صحت عامه فرصت داده شود تا با پاسخ هاي مقنع  وروشن به شكايات و  نگراني هاي موجود پاسخ ارايه نمايند.