صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتي مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسه مشترك كميسيون هاي سمع شكايات و رفاه عامه  مشرانوجرگه ؛ با اشتراك رئیس وهیئت رهبری پوهنتون طبی کابل، رؤسای شفاخانه های کادری وزارت تحصیلات عالي ورؤسای شفاخانه های شهر كابل غرض استماع مشکلات وپیشنهادات اين مراكز صحي و مبارزه موثر با ویروس کرونا تدوير  امروز  در فضاي آزاد تدوير شد.

13-Sawr99-Shikayat.jpg

در جلسه كه داکتر زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات، محمدنادر بلوچ رئیس کمیسیون رفاه عامه وسناتور ولی شاه نایب زاده حضورداشتند، ابتدا سناتوران  ضمن قدردانی اززحمات شبانه روزی کلیه پرسونل صحی کشور و حضور موثرآنها درخط مقدم مبارزه بااین پدیده مهلک تحسین نموده افزودند که هدف ازتدویرجلسه امروز بررسی مشکلات واستماع پیشنهادات پرسونل صحی، چگونگی پرداخت حقوق وامتیازات آنها، اطمينان  از توزیع کیت های محافظتي ودر مجموع ارزیابی علمی فعالیت های انجام شده درراستای مبارزه باویروس کرونا الی اکنون می باشد.

 رؤسای مذکور ضمن قدردانی موقف حمایتی مشرانوجرگه از پرسونل صحی بالترتیب ابتدا مشکلات شان را درراستای (عدم ارائه آگاهی مطلوب حتی به پرسونل صحی درنحوه مبارزه موثر درمراحل مختلف وچگونگی اتخاذ اهتمامات، دلسردی پرسونل طبی ازین ناحیه، کندی روند تدارکات برای تهیه تجهیزات مورد ضرورت افزایش نرخ های مواد طبی ازسوی قراردادیان، نبود مکان مشخص برای پرسونل صحی مصاب به ویروس کرونا، کافی نبودن اختصاص مبلغ ۵۰ افغانی برای تهیه غذای سه وقت پرسونل و۸۵ افغانی برای مریضان، غیرفعال بودن اکثریت ماشین آلات طبی ونبود میدیکل انجینیر وداغمه محاسبه گردیدن وسایل پیشرفته بدین سبب، عدم تادیه معاشات وکاهش تخصیص بودجوی مراکز صحی ولسوالی  های کوه دامن وقره باغ کابل، اکمالات دوایی ضعیف، نبود پروگرام های ارتقای ظرفیت، سهم نگرفتن موثرادارات دولتی دیگر درامر مبارزه با ویروس کرونا، معیاری نبودن کیت های محافظوی، عدم تادیه امتیازات حق الخطر، فریبکاری قراردادیان گوشت مبنی بر تهیه گوشت گوساله به عوض گوشت گوسفند، عدم تادیه امتیازات نوکروالی در شفاخانه های كادری، عدم همکاری حكومت در تهیه کیت های محافظتي شفاخانه های كادری، عدم انعکاس فعالیت های پرسونل صحی، بطی بودن زمان معاینات تشخیص افراد مشکوک، موجودیت اشخاص غیرمسلکی درکمیته ملی مبارزه با کرونا، تعین مکان های غیرمعیاری برای قرنطین افراد مصاب ازجمله قصر دارالامان وعدم استفاده از مکان های مناسب من جمله لیلیه ها وجلوگیری از هزینه های اضافی بابت  خریداری چپرکت ها، عدم توجه به پیشنهادات شفاخانه حین تخصیص بودجه...) را با اعضاي مجلس سنا شريك ساختند.

13-Sawr99-Shikayat1.jpg

 آنان  از برخي فعالیت هاي  موثر وزارت صحت عامه  ،پوهنتون طبی وسایرادارات ذیربط از(جمله تفویض صلاحیت خریداری وسایل وتجهیزات مورد ضرورت شفاخانه ها الی مبلغ پنجصد هزارافغانی به روئسای شفاخانه ها، تاسیس پوهنحی مدیکل انجینیری درچوکات پوهنتون طبی وپیشنهاد ایجادبست های مدیکل انجینیر درتشکیل شفاخانه ها، پیشنهاد تفویض صلاحیت بیشتر در امور مالی، منابع بشری وتدارکاتی به روئسای شفاخانه ها، تاسیس مرکزمعلومات دهی ازسوی پوهنتون طبی کابل غرض مشوره دهی  به مردم بابت رعایت حفظ الصحه) نيز ياد آوري نمودند.

بعد از  استماع مشکلات وپیشنهادات مطرح شده ؛ سناتوران  گفتند یگانه راه حل رسیده گی به موارد مطروحه ایجاد فضای هماهنگی کامل بوده واین هماهنگی جز با تداوم جلسات رهنمودی ممکن نیست وبه همین منظور فیصله گردید که كميسيون هاي شكايات و رفاه عامه مشرانوجرگه  موارد یاد شده را توحید نموده ودرجریان همین هفته جلسه هماهنگی دیگری را درمقروزارت صحت عامه و یا تحصیلات عالی درحضورداشت وزرا ومعینان وزارت های مذکور، نماینده ذیصلاح وزارت مالیه،اتاق های تجارت افغانستان وسکتور خصوصی صحت ترتیب نموده راه کارهای عملی رفع مشکلات مطروحه را جستجوخواهند کرد.