صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، گزارش واقدامات وزارتهای تحصیلات عالی، معارف واطلاعات وفرهنگ درمورد چگونگی مبارزه با ویروس کرونا استماع وخاطرنشان گردید که ایجاب می‌نماید برای محصلان ودانش آموزان زمینه آموزش ازطریق انترنت مساعد گردد تا ازسکتگی در دروس آنها جلوگیری به عمل آید.

دربخش دیگرجلسه فرمان تقنینی شمار269 درمورد ایزاد وتعدیل دربرخی ازمواد قانون کارکنان خدمات ملکی مطالعه وتصامیم اتخاذ گردید.

6-Hamal99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، قرارشد که رئیس تقنین وزارت عدلیه درنشست بعدی کمیسیون شرکت نماید تا پیرامون فرمان تقنینی شمار269 درمورد ایزاد وتعدیل دربرخی ازمواد قانون کارکنان خدمات ملکی بحث وتبادل نظرصورت گیرد.

هکذا درجلسه عریضه اسامی نیک محمد باشنده اصلی ولسوالی بهارک ولایت تخارازحیث ارتباط به ستره محکمه ارجاع گردید.

دراخیرجلسه درمورد نظریات مطالعاتی ریاست مطالعات حقوقی وقضایی ستره محکمه صحبت وتصامیم اتخاذ شد.

6-Hamal99-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست قیس خان وکیلی منشی کمیسیون، نگرانی شهروندان ازشیوع ویروس کرونا(کوید 19)، وضعیت نا مناسب مهاجرین ومحصلین افغان درکشورهای خارجی، عودت مهاجران ازایران، تدابیرمسوولین درنقطه مرزی به منظورتشخیص افراد مصاب به ویروس کرونا وبرخی موارد دیگربا معینان وزارت های امورخارجه و امورمهاجرین ، رئیس پالیسی وزارت صحت عامه ومعاون قومندانی پولیس سرحدی مطرح بحث قرارگرفت.

اراکین مذکور باالنوبه گزارش کارکرد های شانرا درمورد چگونگی انتقال محصلان ازهندوستان، جلوگیری ازاخراج اجباری مهاجرین ازایران،  جذب کمک های موسسات بین المللی ، تدارک 700 بستربرای تداوی مریضان کوید 19، توظیف تیم سیار ومرکزهای تشخیصیه درحومه های شهرهرات ونقطه مرزی  را ارایه نموده گفتند به زودی جلسه کمیته اضطراری درزمینه تدویرخواهند شد.

 6-Hamal99-Shikayat.JPG

کمیسیون با استماع اظهارات اراکین مذکور خواهان توجه جدی ادارات گردیده گفتند وضعیت کنونی ایجاب می نماید که همه شهروندان به رهنمودهای وزارت صحت عامه توجه نمایند تا ازگسترش ویروس کرونا جلوگیری به عمل اید.