صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۴ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی رابه بحث گرفتند.

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون دایرشد،  قرار بود وزیر دولت درامور رسیده گی به حوادث ضمن ارایه گزارشی کاری سال 1398 آن اداره درقسمت پلان ها وآماده گی های شان پیرامون حوادث احتمالی ازسیلاب های بهاری سال جاری وبرخی موضوعات دیگرتوضیحات ارایه نماید، اما باتأسف مسوولین آن اداره به جلسه کمیسیون اشتراک ننمودند، که این عملکرد مسوولین خلاف اصول و بی اعتنای به شورای ملی تلقی گردیده، فیصله شد که وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث در جلسه کمیسیون دوشنبه 9 حمل سال روان پیرامون موضوعات از قبل تعیین شده توضیحات ارایه نمایند.

همچنان درجلسه به عرایض واصله به کمیسیون رسیدگی صورت گرفت.

4-Hamal99-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رییس کمیسیون، روی فرمان تقنینی درمورد تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اداره عالی تفتیش بحث گردیده ودرزمینه تصامیم اتخاذشد.

در بخش دیگر جلسه روی فرمان تقنینی در مورد ایزاد وتعدیل در برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی بحث و جهت غور بیشتر به جلسه بعدی کمیسیون موکول گردید.

 4-Hamal99-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت تعدادی ازمحصلین داخل خدمت وزارت ترانسپورت درپوهنتون خصوصی دنیا که بست‌های شان  درآنوزارت تنقیص وازپوهنتون دنیا مقروض می‌باشند درحضورداشت رئیس اجرائیوی بودجه وزارت مالیه، معین وزارت ترانسپورت ورئیس اجرائیوی پوهنتون دنیا مطرح بحث قرارگرفت.

کمیسیون با استماع اظهارات طرفین دریافت که ازبابت چهارسمیستر ازهرمحصل بیش ازچهارصد هزار افغانی به حساب پوهنتون دنیا واریزگردیده است که این مبلغ گزاف، سوال برانگیزمی‌باشد وباید این موضوع وسایرموارد ذیربط درنشست آینده کمیسیون با رؤسای تفتیش، بودجه ومنابع بشری وزارت مالیه، رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی  ورئیس پوهنتون دنیا بررسی وتصامیم اتخاذ گردد.

 هکذا شکایت  واصله ازکندی اجراات اداره ثبت احوال نفوس وشکایت آن اداره ازکمبود تشکیل با معاون اداری ومالی ریاست اداره ملی احصائیه ورئیس عمومی ثبت واحوال نفوس مطرح گردید.

 اراکین مذکورضمن ارایه  توضیحاتی گفتند به منظور طی مراحل اسناد مراجعین، زون‌های کاری ازپنج به هشت زون افزایش یافته است وکمبود پرسونل درتشکیل 1399 نسبتاً حل گردیده است وافزودند شکایات واصله از تعلل عمدی غیرمؤجه می‌باشد ودرصورتی‌که اسناد وجود داشته باشد با کارمندان خاطی برخورد قانونی صورت خواهند گرفت. اعضای کمیسیون درزمینه فیصله نمودند که شیوه کاری ومشکلات مراجعین را ازنزدیک بررسی خواهند کرد.

هم‌چنان شکایت تعدادی ازمتقاعدین ملکی ونظامی  ازعدم اجرای امتیازات وحقوق تقاعد شان دروقت معینه وبرخورد نامطلوب کارمندان ریاست خزینه تقاعد با درحضورداشت رئیس عمومی آن اداره مطرح بحث قرارگرفت.

اعضای کمیسیون پس ازاستماع گزارش ودستاوردهای آن اداره با درنظرداشت ناهنجاری موجود درخزینه تقاعد و کثرت شکایات واصله ازاداره مذکور، به گزارش مذکور اکتفا ننموده، فیصله نمودند که موضوع ازنزدیک توسط هییئت کمیسیون بررسی خواهند شد.

دراخیرجلسه، شکایت تعدادی ازکاندیدای بست مستوفیت‌های ولایات که ازطریق رقابت آزاد به احرازبست‌ها موفق گردیده اند ولی وزارت مالیه تا اکنون به دلایل نامعلوم ازپذیرش آنها ابا ورزیده اند درحضورداشت رئیس اجرائیوی بورد تعینان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح بحث قرارگرفته که اظهارات موصوف مورد قناعت کمیسیون قرارنگرفت وفیصله گردید تا موضوع بانادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی درمیان گذاشته شود.

4-Hamal99-Shikayat.JPG 

جلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون و اشتراک شماری از مسئولین وزارت امورداخله تدویریافت.

درجلسه موضوعات افزایش جرایم جنایی درشهرکابل، لت وکوب یک افسرپولیس درحوزه هشتم، حمله تهاجمی برمراسم یادبود ازشهادت عبدالعلی مزاری، راکت پراگنی‌های دشمن درجریان تحلیف رییس جمهور، حقوق واعاشه محصلین مراکزنظامی وتعلیمی، چگونگی تدابیربرای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا درمحبس مرکزی پل‌چرخی،حمله اخیربالای شاروال میدان وردگ، ناتوانی نهادهای کشفی واستخباراتی دربرخی موارد، واردشدن سلاح ومهمات جنگی ازبرخی کشورها و شماری موضوعات دیگربا مسئولین وزارت امورداخله مطرح شد.

درجلسه قرار بود که معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله به پرسش‌های موجود پاسخ ارایه نماید که بنابردلایل نامعلوم حضورنیافته ومورد انتقاد اعضا قرارگرفت، اما رییس پلان واوپراسیون، رییس پولیس سرحدی، رییس خدمات صحیه، رییس محبس مرکزی، سرپرست قوماندانی امنیه کابل وقوماندان شفاخانه پولیس وزارت امورداخله و نیزمعاون اداری ریاست عمومی محابس به پرسش‌ها ونگرانی‌های موجود پاسخ دادند.

مسئولین گفتند تدابیرپیشگیرانه وپلان‌های بهتربرای کاهش سطح جرایم درشهرکابل رویدست است تا به نگرانی‌های مردم رسیدگی و امنیت آنان تأمین گردد وعلاوه کردندبعد از امضای توافق امریکا باطالبان این گروه بااستفاده ازقرصت تحرکات شانرا در 20ولایت بیشترساختند که از آن جمله در72ساعت گذشته 28 پلان شوم دشمن خنثی گردید.

آنان از بهبود در سوق واداره جنگ و کاهش در تلفات نیزیاد آوری کرده گفتند اینکه چرا سکتورامنیتی عملیات را بالای دشمن انجام نمی دهند تن دادن به خواست واراده مردم که تأمین صلح درکشور است؛ می باشد.

4-Hamal99-Dfai.JPG 

همچنان از ایجادهمآهنگی خوب با وزارت دفاع ملی و ریاست عمومی امنیت ملی صبحت کردند و از تمویل، اکمال وتجهیز به موقع نیروهای پولیس خبرداند و افزودند که به اساس هدایت رییس جمهور هوتل‌ها،حوض‌های آببازی،حمام‌ها و کلپ‌های وزرشی مسدود گردید و نیروی پولیس توانست جلواحتکاربرخی فروشندگان درشهرکابل را بگیرند وباعاملین آن برخورد قانونی نمایند به همین ترتیب اطمینان دادند که هرآن‌که درحادثه حمله تهاجمی برمصلی شهیدعبدالعلی مزار غفلت نموده باشد مجازات خواهدشد.

نمایندگان وزارت امورداخله خاطر نشان ساختند به اساس یافته های مسئولین صحی وزارت صحت عامه تااکنون هیچ حادثه مشکوک ویروس کرونا در محبس مرکزی موجود نبوده و همه محبس درحالت قرنطین قراردارد و از رفت وآمد پایوازن نیزجلوگیری شده است، درپایین از عرضه خدمات صحتی بهتر وباکیفیت درشفاخانه 300 بسترپولیس ورسیدگی بهتر به مریضان سخن گفتند.