صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

 فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه امروز دردفترکارش ،گزارش کاری محمدعیسی قدرت معین عواید وگمرکات وزارت ‌مالیه را استماع نمود.

21-Hot98-MUL1.JPG

دراین ملاقات معین وزارت مالیه ازایجاد برخی تغییرات درمربوطات این وزارت یاد آوری کرده گفت مبارزه بافساد، بلندبردن سطح عواید ودیجیتل سازی جمع آوری عواید درصدر برنامه‌های کاری قراردارد تا به سوی خودکفایی مالی نزدیک شویم و افزود همآهنگی موثر این وزارت با ادارات دولتی و سکتورخصوصی نیزحایزاهمیت است که به آن پرداخته خواهد شد.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه نیز روی نظارت جدی برجمع آوری عواید تأکید کرده گفت عواید گمرکات بمثابه سرمایه ملی نباید حیف ومیل گردد واقدامات کافی انجام شود تا کشور از اتکا به کمک‌های خارجی رهایی یابد به همین ترتیب اطمینان داد این مجلس از هر اقدام قانونی که درآن منفعت مردم و کشور نهفته باشد؛وزارت مالیه را حمایت می نماید.

هکذا محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش شکایت شماری از کارمندان ریاست معارف ولایت لوگر را استماع نمود.

21-Hot98-MUL2.JPG

در این ملاقات آنان ضمن مبارکبادگفتن به محمد اکبرستانکزی جهت انتخابش به صفت نایب دوم مجلس سنا٬  از  برخورد سلیقه ای ریس معارف ولایت لوگر در قسمت تغییروتبدیلی شان شکایت کرده خواستار رسیدگی به این مورد گردیدند.

نایب دوم مشرانوجرگه با آنان تعهد سپرد که شکایت شانرا با مسوولین وزارت معارف و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطرح بحث قرار خواهد داد.