صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسه فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست دکترزلمی زابلی زابلی رئیس کمیسیون، شکایات واصله شرکت (تی سی آرسی) که مدعی است ازطریق پروسه رقابت آزاد کمیته ملی تدارکات ریاست مقام عالی ریاست جمهوری  برنده تثبیت کیفیت مواد وارداتی نفتی گردیده است وبربنیاد فیصله کمیته مذکور با اداره ملی نورم وستندرد قرارداد امضا نموده است که مطابق به متن قرارداد باید اداره مذکور به ارزش شش میلیون دالرتجهیزات ولابراتوارهای مورد نیازرا به این شرکت تسلیم نماید ولی تاکنون این کارصورت نگرفته است، وقرارادعای رئیس شرکت مذکور تاکنون ازمراجع مختلف دولتی وغیردولتی به منظور زمینه سازی فضای باج گیری به آدرس ایشان تماس گرفته شده است.

 که موضوع با رئیس ومعاون تخنیکی اداره ملی نورم وستندرد مطرح بحث قرارگرفت و اظهارات مسوولین مبنی برتوجیه درتاخیرتطبیق متن قرارداد قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نه نمود وتأکید شد که ورود مواد بی کیفیت نفتی دربازار کشورنتیجه غفلت وظیفوی اداره ملی نورم واستندرد می باشد وفیصله به عمل آمد که موضوع ادعای عارضین مستند گردیده ورسماً غرض تحقیق وتعقیب عدلی مسئولین آن اداره  عنوانی اداره لوی سارنوالی فرستاده شود.

14-Dalw98-Shikayat.JPG

دربخش دیگر جلسه شکایت باشنده گان ولایت بامیان مبنی برتاخیرکاراعمار 16 کیلومترسرک بامیان – بند امیر  که مدعی اند سرک مذکور قراراست به  کمک بلاعوض کشورهندوستان دربدل 7.8 میلیون دالر اعمار گردد، اما مسئولین وزارت مالیه خواهان اخذ مالیه ازبودجه پروژه مذکور می باشند که دولت هندوستان صرف با پذیرش مصرف اعمارسرک، ازتادیه مالیه  آن خود داری نموده است.

این شکایت درحضورداشت معین وزارت ترانسپورت ورئیس اجرائیوی بودجه وزارت مالیه مطرح بحث اعضای کمیسیون قرارگرفت مسوولین افزودند بادرنظرداشت اهمیت پروژه مذکور وزارت های ترانسپورت و مالیه مصمم اند همانند سایرپروژه های که معافیت مالیاتی دارند این پروژه را نیز وزارت مالیه تکس مالیاتی آن را به عهده گرفته والی دوروزآینده قرارداد آن امضا خواهد شد.

به همین ترتیب شکایت واصله تعدادی ازمتضررین پروسه تجارت الکترونیکی شرکت ویژن دراعتراض به ربودن صدها ملیون دالرایشان ازسوی رئیس شرکت مذکور وفرار وی ازکشور باوجود ممنوع الخروج بودن وهمچنان حقوقی جلوه دادن این موضوع ازجانب ریاست تحقیق لوی سارنوالی بدون درنظرداشت جنبه جزایی فریبکاری مسئولین شرکت مذکور درحضورداشت معاون دافغانستان بانک، رئیس نظارت مالی آن اداره ، وکیل مدافع متضررین  وتعدادی ازعارضین مطرح بحث قرارگرفته فیصله شد تا درجلسه آینده کمیسیون شخص سرپرست ریاست دافغانستان بانک ، رئیس عمومی تحقیق لوی سارنوالی ورئیس اداره 62 ریاست عمومی امنیت ملی به اعضای کمیسیون پاسخ ارائه نمایند درغیرآن موضوع رسماً غرض مسبوقیت عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری گسیل خواهد شد.