صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی

به منظورایجاد هماهنگی میان ارگان‌های حکومتی درامرمبارزه با جرایم جنایی درشهرکابل، نشستی فوق العاده کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون با شرکت معینان وزارت‌های کارواموراجتماعی، تحصیلات عالی، ارشاد، حج  واوقاف، شاروالی کابل و رئیس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه کابل تدویرگردید.

این نشست که به پیش‌نهاد رئیس تحقیقات جنایی کابل برگزارگردیده بود، موصوف علل وعوامل افزایش جرایم جنایی درپایتخت را ناشی ازافزایش فقر، جرایم اخلاقی، استفاده ازمشروبات الکولی ، ازدواج‌های اجباری، نشرسریال‌های خشن، موجودیت سیم کارت‌های نا راجستر، جرم انگاری نادرست درحیازت اسلحه ووسایل جارحه وناریه را درکود جزا وبرخی مسایل دیگر را ازعوامل  وزمینه ساز بروزجرایم تلقی نموده گفت تنها این موارد نمی‌شود که ازطریق قوه قهریه مهارگردد باید برای پیش‌گیری ازآن مبارزه هماهنگ میان نهادهای حکومتی صورت گرفته وپایتخت نشینان با پولیس هم‌کاری لازم نمایند.

2-Dalw98-Shikayat.png

متعاقباً مسوولان متذکره ضمن ابرازتعهد برهم‌کاری با پولیس وتشویق جامعه نسبت به رعایت این امرمهم، موضوعاتی چون (تشویق مردم به هم‌کاری با پولیس وتلاش درتأمین نظم عامه به همکاری مردم وخطیبان  ازطریق منابر وحین ادای نمازهای جماعت، جلوگیری ازفروش سیم‌کارت‌های راجسترناشده، استفاده ازبرنامه‌های تعلیمی برای تطبیق قانون وعدالت درمکاتب، تلاش درجهت متابعت ازقانون ومسئولیت پذیری اجتماعی درنهادهای تحصیلی دولتی وخصوصی، ترتیب پاسپورت ساحوی به هماهنگی پولیس وشاروالی کابل، نصب کمره های امنیتی، تنظیم فعالیت دست فروشان وجلوگیری ازاستفاده سو ازآدرس معلولین به تحریک بعضی وکلای گذر واشخاص استفاده جو، نصب چراغ بالای منازل ازطرف شب، نظارت ازفعالیت هوتل‌ها،  جلوگیری ازورود مشروبات الکولی وسایرمواد مسکر ومخدر، ترتیب دیتابیس قضایایی جنایی درحوزه ها، انگیزه دهی به منسوبین پولیس وتشویق آن‌ها با توجه به اصل شایسته سالاری) را درکاهش ومحو پدیده های جرمی مهم تلقی نموده گفتند هریک ازادارات مطابق به استقامت کاری شان با پولیس هم‌کاری خواهند کرد.

درمقابل رئیس کمیسیون با استماع اظهارات اراکین مذکور،  برگزاری این نشست را  یک هدف اخلاقی ووجیبه ملی عنوان نمود وضمن تاکید برارسال مکاتیب متحدالمال ازسوی هریک ازادارات به نهادهای تحت امرشان مبنی بررعایت موارد فوق، فیصله نمود که هم‌چو نشست‌ها به سطح رهبری وزارت‌خانه‌ها درهماهنگی با وزارت امورداخله تداوم یافته ویک طرح مؤثربرای بیرون رفت ازاین معضل  وایجاد کمیته دایمی بخاطرتطبیق این طرح ترتیب وغرض منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری پیش‌نهاد گردد.