صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای امروزمشرانوجرگه روی موارد مختلف تدویرگردید

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، چگونگی تطبیق حکم شماره 2086 مقام عالی ریاست جمهوری دررابطه به قانونمند سازی تردد وسایط اعضای شورای ملی بامعین ورئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه ورئیس عمومی ترافیک مطرح گردید.

ایشان گفتند قانون مند سازی تردد وسایط ایجاب محصول وتهیه نمبرپلیت را می‌نماید که تاحال وزارت دولت درامورپارلمانی لست وسایط اعضای شورای ملی را نفرستاده است ولی وزارت‌های  مالیه وامورداخله پیشنهادی را عنوانی ریاست جمهوری ارسال وسه گزینه بدیل را مشخص نموده است که با منظوری هریک ازآن کارعملی آغازخواهند شد.

هم‌چنان شکایات واصله تعدادی ازکارمندان دولتی مبنی برعدم پرداخت معاشات شان به دلیل تاخیردرتصویب بودجه ملی سال 1399 ازسوی شورای ملی با رئیس بودجه وزارت مالیه مطرح شد.

موصوف ضمن ارایه توضیحاتی ازایجاد سیستم جدید یاد آوری نموده گفت این مشکل اکنون حل گردیده ومعاشات یکماهه کارمندان به بودجه ادارات مربوطه انتقال شده است وباید ادارات هرچه زودتراجراات نمایند.

هکذا شکایت واصله رئیس منابع بشری وتعداد ازروئسای وزارت  معادن دراعتراض به استعفای اجباری ازسوی معین پالیسی وزارت معادن و شکایت کارمندان تصدی ذغال سنگ شمال وسمنت غوری مبنی برمحاسبه نشدن 12 سال سابقه وترفیعات شان حین واگذاری این شرکت ها به سکتورخصوصی درحضورداشت معین اداری ومالی وزارت معادن مطرح شد.

موصوف ضمن ارائه معلوماتی گفت رئیس منابع بشری وزارت معادن ازحیث تشکیلاتی جزء قدمه های اداری این معینیت بوده ومداخله معین پالیسی درزمینه مورد نداشته واین عمل ازسوی هیات رهبری وزارت نیزبا واکنش مواجه شده است ، همچنان موصوف درابطه به شکایت کارمندان متذکره گفت حل این موضوع ایجاب حکم ریاست جمهوری را می‌نماید که متاسفانه اسنادلازم ازسوی کارمندان دردسترس قرارنگرفته است وباید ملاحظه وزارت مالیه نیز درج پیشنهاد واصله به ریاست جمهوری باشد . اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین، فیصله نمودند تا دررابطه به شکایت رئیس منابع بشری، معین پالیسی آن وزارت دریکی ازجلسات اشتراک نموده وهمچنان دررابطه به شکایت کارمندان مذکورفیصله گردید تا معین اداری ومالی وزارت مالیه ورئیس خزینه تقاعد درجلسه آینده دعوت گردند.

دراخیرجلسه، گزارش کتبی رئیس عمومی کودکستان‌های وزارت کارواموراجتماعی دررابطه به شکایت واصله تعدادی ازمعلمین کودکستان‌های محل زیست مبنی برادعای توظیف اجباری ایشان به کودکستان های محل کار وهم‌چنان بی کیفیت بودن مواد اعاشوی کودکستان ها ارائه وفیصله گردید که کمیسیون بعد ازمطالعه اسناد تصمیم اتخاذ خواهند کرد.

 21-Jadi98-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون، پیرامون طرح قانون تنظیم خدمات پستی ، موافقتنامه قرضه پروژه سرک حلقوی در کابل میان صندوق انکشافی سعودی و جمهوری اسلامی افغانستان و موافقتنامه قرضه پروژه سرک سازی ارملک، سبزک، قلعه نو فی مابین تمویل کننده صندوق ضمیموی آن، بحث وتصامیم اتخاذشد.

همینگونه درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون شکایت باشندگان قریجات مکنک ، خوردک و زایده ولسوالی مالستان ولایت غزنی مبنی بر ساخت غیر معیاری کلینیک بازار خاکریزک ولسوالی مالستان ولایت غزنی و اخذ اضافه تر از 4 میلیون افغانی ازسوی شرکت قرار دادی از شوراهای محل و به گروه گرفتن ساختمان متذکره توسط شرکت قرار دادی بحث و فیصله شد تا معین مالی واداری و رئیس مربوطه وزارت احیاوانکشاف دهات و رئیس شرکت قراردادی به جلسه کمیسیون چهارشنبه 28 جدی درمورد توضیحات دهند.

21-Jadi98-Rifai.JPG 

در جلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی رئیس کمیسیون ، برعلاوه صحبت روی پلان کاری هفته وار کمیسیون ، موافقتنامه قرضه پروژه سرک حلقوی در شهرکابل میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی افغانستان مطالعه و مورد تائید قرار گرفت .

 21-Jadi98-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهدا ومعلولین به ریاست شاه بی بی کاموی معاون کمیسیون، روی طرح قانون تنظیم خدمات پستی بحث وجهت مطالعه بیشتربه جلسه بعدی واگذارشد.

همینگونه درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، روی گزارش سازمان ملل متحد درامورپناهندگان مبنی بربرگشت حدود500 هزارتن مهاجرین افغان طی سال روان ازکشورایران صحبت گردید ونیزتذکررفته است که  بیشترآنان جبراًبرگشت داده شده اند.همینگونه گفته شده است که حدود بیشترازبیست وپنج هزارمهاجرافغان ازکشورترکیه به وطن عودت نموده است.

اعضای کمیسیون ازوزارت مهاجرین وعودت کنندگان خواستند تا درقسمت رسیدگی به عودت کنندگان توجه جدی مبذول دارند.

21-Jadi98-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله " هاشمی" معاون کمیسیون روی موافقت نامه قرضه پروژه سرک حلقوی درکابل(مرحله اول) میان صندوق انکشافی عربستان سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان و موافقتنامه قرضه پروژه سرک سازی ارملک، سبزک وقلعه نو(قرضه اضافی) میان صندوق انکشافی عربستان سعودی ودولت جمهوری اسلامی افغانستان طورجداگانه بحث گردیده ومورد تایید اعضای کمیسیون قرارگرفت وقراربرآن شد موافقتنامه های مذکور جهت تصدیق به یکی ازجلسات عمومی تقدیم گردد.

دربخش دیگر جلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، ازاقدامات اخیروزارت امورداخله وقواماندانی امنیه ولایت کابل مبنی بر گرفتاری مظنونین به ارتکاب جرایم جینائی درنواحی مختلف شهرکابل که به اساس گزارش ها ده هاتن به ظن دست داشتن به جرایم جنائی وانجام اعمال که سبب مختل ساختن نظم وامنیت درشهرکابل می گردید رایک گام مثبت دانسته، اظهار امیدواری شداین که این روند ادامه یابد.

21-Jadi98-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی ، فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبد اللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون ، موافقتنامه قرضه پروژه اعمار 100 باب مکتب در افغانستان، میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی افغانستان وموافقتنامه قرضه پروژه سرک حلقوی در کابل میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی افغانستان طورجداگانه مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

دربخش دیگرجلسه ضمن یاد بود ازشهید سناتور الحاج سراج الدین صفری و شماری کارمندان دارالانشای مشرانوجرگه که در 21جدی 1395دراثر حادثه تروریستی درشهرکابل وولایت کندهاربه شهادت رسیده بودند، اتحاف دعاصورت گرفت ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

21-Jadi98-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، طرح قانون تنظیم خدمات پستی به داخل 8فصل و38ماده مورد مطالعه وبحث اعضای کمیسیون قرارگرفته برخی نظریات پیشنهادی درآن مشخص گردید.

 21-Jadi98-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، موافقتنامه قرضه پروژه سرک حلقوی کابل میان صندوق انکشافی کشورعربستان سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

 21-Jadi98-Emtizat.JPG