صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

برخی کمیسیون های مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه دادند.

 درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون، پیرامون بندش راه های مواصلاتی برخی ولایات وولسوالی ها دراثربرفباری های اخیرومشکلات ناشی ازآن صحبت گردیده، تصمیم بران شد که مسوولین وزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درزمینه توضیحات دهند. هینگونه درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، روی مشکلات درعرضه خدمات صحی درشهرکابل وولایات غزنی وفایاب بحث، قرارشد وزیرصحت عامه ومسوولین ذیربط آن وزارت دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درمورد وضاحت دهند ونیز درمورد مشکلات بیجاه شدگان ولایات کندهاروفاریاب صحبت وتصامیم لازم اتخاذشد.

18-Jadi98-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهداومعلولین به ریاست داکترمحمدآجان منگل رئیس کمیسیون، موافقتنامه قرضه پروژه اعمار 100 باب مکتب در افغانستان، میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی افغانستان مطالعه گردیده وجهت تدقیق بیشتربه جلسه بعدی موکول شد. دربخش دیگرجلسه گزارش وزارت مهاجرین وعودت کنندگان مطالعه گردید که درآن ضمن اجراات کاری آن اداره تذکرداده شده است که باتطبیق پالیسی وبرنامه های مختلف این اداره ازمهاجرت های غیرقانونی جلوگیری گردیده وبه مشکلات مهاجرین درخارج ازکشور وبیجاشدگان داخلی رسیدگی خواهدشد ونیزدرگزارش ازسازمان ملل متحد خواسته شده است که با درنظرداشت اولویت هابرای مهاجرین، درقسمت فرصت های کاری برای آنان فعالیت های شانرا افزایش دهند تاازمهاجرت های غیرقانونی جلوگیری گردد ونیزدرجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

18-Jadi98-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، موافقتنامه قرضه پروژه اعمار (100) باب مکتب در افغانستان میان صندوق انکشافی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی افغانستان مطالعه و ادامه بحث به جلسه بعدی محول گردید.

18-Jadi98-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی معاون کمیسیون، پیرامون هفته قانون اساسی کشور صحبت وخاطرنشان گردید که شانزده سال ازتصویب این قانون می‌گذرد  که منحیث وثیقه ملی برای همه اتباع کشورقابل احترام می باشد ودرضمن قانون اساسی کشور ازنگاه محتوا واصول درمنطقه ناب بوده همزاد زندگی اجتماعی وسیاسی بشراست.

دربخش دیگرجلسه ضمن ابرازنگرانی ازافزایش خشونت علیه زنان، گفته شد اگرچه برفباری های اخیردرشهرکابل آلودگی هوا را تاحدی مرفوع ساخت ولی ایجاب می نماید که بخاطرجلوگیری ازآلودگی بیشتر، شهروندان کابل ازمواد سوختی غیرمعیاری استفاده ننموده ودرضمن ارگان های ذیربط جلو سایرموارد دود زا به شمول موترها را بگیرد.

18-Jadi98-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، موافقتنامه پروژه اعمار100 باب مکتب درافغانستان میان صندوق انکشافی سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه روی احکام رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد منع سوختاندن تایر، رابروپلاستیک به هدف تسخین وتولید انرژی ونصب آله تصفیه کننده دود درمنازل، شهرک‌های رهایشی وادارات دولتی مطالعه وخاطرنشان گردید که ادارات مسوول درتطبیق این حکم مکلف بوده باید بدون استثنا اجراات لازم صورت گیرد تا آلودگی هوا درکابل کاهش یافته ازامرض جلوگیری به عمل آید.

18-Jadi98-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، شکایت اتحادیه‌ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی مبنی برلغو بخش های طبی یکتعداد نهادهای تحصیلی با پوهاند بری صدیقی معین امورمحصلان وزارت تحصیلات عالی وسایرمسوولان ذیربط آن وزارت مطرح شد.

هم‌چنان دراین نشست یافته های کمیسیون حین بازدید نظارتی ازموسسات تحصیلات عالی خصوصی شفا، اساس وکابورا را مطرح نموده خواهان وضاحت بیشتر درموارد مطروح شدند.

معین وزارت تحصیلات عالی ضمن ارایه توضیحاتی گفت مطابق طرزالعمل ومقرره وزارت تحصیلات عالی، نظارت ازچگونگی تضمین کیفیت ازنهاد های تحصیلات عالی خصوصی صورت گرفته وگزارش آن به کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح گردید که به اساس فیصله کابینه فعالیت آنعده ازنهادهای تحصیلات عالی خصوصی که کارکردهای شان ضعیف ارزیابی گردیده بود صرفاً بخش طبی سه نهاد  تحصیلی درشهرکابل وشش نهاد دیگردرولایات ملغی گردیده است، کمیسیون توضیحات مسوولان را درپیوند به نهادهای تحصیلی خصوصی قناعت بخش ندانسته فیصله نمود که این موضوع ازآدرس مجلس سنا ووزارت تحصیلات عالی مشترکاً به کابینه پیش‌نهاد گردد تا درزمینه تجدید نظرصورت گیرد.

18-Jadi98-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، شکایت  واصله ده ها تن ازمعلمان کودکستان‌های محل زیست مبنی برتبدیلی شان درفصل سرما وتوزیع مواد غذایی بی کیفیت درکودکستان‌ها با رئیس عمومی کودکستان‌ها مطرح شد.

 موصوف درزمینه گفت 69 تن معلمین باالمقطع که درماه قوس سال جاری بودجه ایشان ازسوی وزارت مالیه قطع گردید، ایشان مجبورشدند معلمان کودکستان‌های محل زیست راطورخدمتی درنزدیک ترین محل منازل شان توظیف نمایند وافزود مواد غذایی بعد ازتصدیق تیم صحی وزارت‌های صحت وکاراموراجتماعی توزیع می گردد، کمیسیون با استماع توضیحات موصوف فیصله نمود که درنشست بعدی درمورد صحبت‌های خویش اسناد لازم کتبی ارایه نماید تا برمبنای آن تصامیم اتخاذ گردد.

هکذا درجلسه درمورد افزایش قیم مواد نفتی وحجم بالای آلوده گی  هوا درشهرکابل با معاونین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست و تصدی موادنفتی  صحبت گردید.

معاون تصدی مواد نفتی ضمن ارایه معلوماتی گفت مراکز ثابت وسیاز توزیع گازمایع با قیمت نازل درنقاط مختلف شهرکابل ایجاد گردیده است وحاضراند که گازمایع را به طورعمده نیز به بازارعرضه نمایند.

متعاقباً معاون اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ازنتایج کارکردهای شان معلومات ارایه نموده افزود دوعامل مهم طبیعی وانسانی آلوده گی محیط زیست سبب ایجاد مشکلات گردیده ومتأسفانه مالکین بعضی بلند منزل‌ها، شفاخانه‌ها، حمام‌ها کارمندان این اداره را تهدید نموده ومقررات را رعایت نمی نمایند.

اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور انتقاد خویش ازنحوه اجراات ادارات مذکور اعلان داشته فیصله نمودند که تصدی مواد نفتی الی 24 ساعت آینده با تدویرکنفرانس مطبوعاتی آدرس محلات توزیع گازمایع دولتی را با مردم شریک نموده وازفروشندگان گازمایع که خود سرانه گازرا قیمت نموده اند نظارت جدی نماید ودرصورت لزوم اعضای کمیسیون نیزدراین کنفرانس اشتراک خواهند کرد وهم‌چنان مسئولین ریاست حفاظت ازمحیط زیست نیزدرحالیکه جلسات منظم با مقام عالی ریاست جمهوری ومقامات امنیتی دارند چرا تا اکنون درراستای رفع موانع کاری ازآنها خواهان همکاری نشده اند وبا درنظرداشت اهمیت موضوع فیصله گردید که این موضوع ازسوی اداره مذکورعجالتاً مقامات امنیتی و مقام عالی ریاست جمهوری درمیان گذاشته شده تا تدابیر جدی واجباری بالای خاطیان وارد گردد.

دراخیرجلسه، شکایت کارمندان متقاعد وزارت مخابرات، مبنی برادعای اخراج اجباری شان ازمنازل که حدودً 40 سال قبل ازسوی وزارت مخابرات به ایشان توزیع گردیده است وشکایت کارمندی تصدی ذغال سنگ شمال وسمنت غوری مبنی برادعای عدم محاسبه ده سال انجام وظیفه شان درامتیاز تقاعد درحضورداشت رئیس مالی وزارت مخابرات  ورئیس خزینه تقاعد مطرح بحث قرارگرفت.

18-Jadi98-Shikayat.JPG 

رئیس مالی وزارت مخابرات درمورد گفت ملکیت این وزارت چند سال قبل حسب ضرورت کارمندان با امضای تفاهم نامه غرض استفاده موقت به آنها توزیع گردیده و هم اکنون با اعتراض کارمندان مذکور موضوع ازطریق قضایای دولت به محکمه ابتدائیه ارسال شده که محکمه به تخلیه منازل حکم نموده است کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین فیصله نمودتا موضوع ازطریق کمیسیون رسماً عنوانی ستره محکمه گسیل گردیده و تقاضا به عمل آید فرصت استیناف خواهی به کارمندان داده شود ودرضمن وزارت مخابرات ازهرگونه فشار بالای کارمندان جلوگیری نمایند.

 همچنان رئیس خزینه تقاعد دررابطه به ادعای کارمندان تصدی زغال سنگ شمال وسمنت غوری گفت این فابریکات به مدت ده سال با کارمندان آن به سکتورخصوصی واگذار گردیده ولی سکتورخصوصی سهیمه تقاعد را به دولت نسپرده است وهرگاه وزارت معادن این پول را پرداخت نماید مشکل حل خواهند شد.

کمیسیون باتوجه به حجم بیش از1000 کارمند فیصله نمود که پیشنهاد مشترک وزارت‌های ذیربط عنوان ریاست جمهوری ارسال گردیده ودرزمینه کسب تکلیف نمایند.