صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرنشست تحت عنوان (جرگه مشترک بزرگان اقوام ولایات مختلف درجهت انکشاف روابط وتحکیم وحدت ملی وصلح دایمی درکشور)که درشهرکابل تدویریافته بود اشتراک وسخنرانی نمود.

25-Qaws98-GEN3.JPG

دراین نشست که برخی اعضای مجلسین شورای ملی، بزرگان اقوام، علما، فرماندهان جهادی 18ولایت نیزحضورداشتند، نایب اول مجلس سنا طی صحبتی تدویرهمچونشست هارا درشناخت ونزدیکی اقوام، تحکیم وحفظ وحدت ملی، صلح وثبات دایمی درکشوربااهمیت دانسته، افزود همانگونه که اقوام مختلف ساکن درکشور درادوار گوناگون بالاخص درجهاد ومقاومت متحدانه کشوررا ازاشغال بیگانگان نجات دادند، اکنون هم بزرگان وسیاسیون اقوام باهم برادر می‌توانند درآوردن صلح وثبات دایمی درکشورنقشی بارزی ایفانمایند.

نایب اول مشرانوجرگه گفت صلح نیازاساسی ومبرم مردم افغانستان است وآنچه متضمن صلح دایمی ووحدت ملی واقعی دراین خطه است، تامین عدالت اجتماعی، مبارزه جدی دربرابرهرگونه تبعیض وفساد درجامعه است.

25-Qaws98-GEN1.JPG

نایب اول مجلس سنا با تمجیدازابتکاروزارت اموراقوام وقبایل ابرازآمادگی کرد که ولایت پنجشیرمیتواند میزبان خوب نشست‌های بعدی بزرگان اقوام باشد ومجلس سنا شورای ملی نیزآماده هرگونه همکاری وارایه مشوره های سودمند دراین زمینه می باشد.

25-Qaws98-GEN2.JPG

همچنان معین وزارت اموراقوام وقبایل وسایرین برتحکیم وحدت ملی، اتفاق واتحاد اقوام مختلف ساکن درکشوردرروشنایی ارشادات الهی ونبوی تاکیدکردند.