صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه،گزارش وزیردولت درامورپارلمانی رامبنی چگونگی اجاره ملکیتهای رادیو-تلویزیون ملی، وزارت ترانسپورت وافغان فلم را ،استماع نمود.

17-Qaws98-GEN1.JPG

دراین نشست که محمدعلم ایزدیارنایب اول ، مولوی عبدالله قرلق منشی، داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس،رئیس واعضای کمیسیون سمع شکایات وعبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشاء شرکت داشتند، داکترفاروق وردک وزیردولت درامورپارلمانی ضمن تمجیدازموقف گیرهای ملی مجلس سنا افزود سفارت انگلستان درکابل، اتحادیه اروپا وبانک انکشاف آسیایی دوسال قبل به منظورتنظیم بهترومدیریت همکاری های شان به مردم افغانستان ، خواستارساحه مناسب جهت ایجاد دفاترکاری ازحکومت افغانستان گردیدند که به اساس فیصله کابینه درحوت سال گذشته حدود 62405 مترمربع زمین متعلق به وزارت ترانسپورت، ریاست عمومی رادیو-تلویزیون ملی وافغان فلم ، برای پنجاه سال به سفارت انگلستان ،بانک انکشافی آسیایی و نمایندگی اتحادیه اروپا طور اجاره واگذارگردد.

17-Qaws98-GEN2.JPG

وی ضمن رد موضوع فروش ساحه متذکره، افزودکه اجاره زمین مذکوردرروشنایی قانون اساسی و قوانین نافذه کشور ورضایت ادارات ذیربط صورت گرفته است.

همچنان دراین نشست نمایندگان اداره امور، وزارت‌های مالیه،اطلاعات وفرهنگ، امورخارجه ، امور شهری واراضی، و رادیوتلویزیون ملی گزارشات مفصل شانرا دراین زمینه ارایه نمودند.

17-Qaws98-GEN3.JPG

رئیس مشرانوجرگه ، نظارت ازعملکردحکومت راازوظایف نمایندگان مردم درشورای ملی دانسته، ازعدم همآهنگی وتناقض درگزارشات ادارات ذیربط انتقاد نموده، افزودکه ریاست عمومی رادیو-تلویزیون ملی، اداره افغان فلم ووزارت ترانسپورت مالکین حقیقی زمین می باشند وهرگونه فیصله بدون رضایت آنان نادرست تلقی میگردد ونیزقرار شد که موضوع درکمیته رؤسا مجدداً مطرح بحث قرار گیرد وکمیسیون سمع شکایات ومجلس سنا دراین زمینه تصمیم اتخاذخواهدکرد.