صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حوت ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدردفترکارش باسیدعبدالوحید قتالی رئیس عمومی اداره امور، مسوولین ذیربط وزارت‌های امورخارجه، امورداخله وصحت عامه پیرامون خواستهای اعضای قبلی شورای ملی  ملاقات نمود.

دراین نشست که شماری ازسناتوران، عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مجلس و داکترکریم بازمعین وزارت دولت درامورپارلمانی نیزشرکت داشتند، نایب اول مجلس سنا خواست اعضای شورای ملی را مبنی برتطبیق قانون تنظیم معاش مقامات عالی رتبه دولتی مطرح نموده گفت باوجودتوشیح این قانون که درماده پنجم آن استفاده ازپاسپورت‌های سیاسی، تأمین امنیت ودسترسی به خدمات صحی برای مقامات عالی رتبه دولتی که اعضای پیشین شورای ملی رانیزدربرمی گیرد تذکررفته است؛ اما تطبیق نمی گردد.

13-Qaws98-MUL1.jpg

رئیس عمومی اداره امور ضمن ارایه برخی پیشنهادات افزود که ارزیابی روی چگونگی عرضه خدمات درموارد مختلف برای بزرگان وچهره‌های سیاسی کشور صورت خواهدگرفت وتلاش می شود ازظرفیت کاری اعضای قبلی شورای ملی که دربخش‌های موردنظر تخصص لازم داشته باشند استفاده گردد.

همینگونه نماینده وزارت امورداخله گفت پیشنهاداتی مشخص به منظور استخدام دومحافظ برای نمایندگان مردم در شورای ملی که دوره کاری شان پایان یافته باشد عنوانی مقام ریاست جمهوری فرستاده شده؛ اما بنابرنبود وجوه مالی کافی  تا اکنون منظورنگردیده است.

همچنان معین وزارت صحت عامه ازبرخی چالش هاونیازمندی‌ها درآن وزارت یادآوری نموده، اطمینان داد درصورتیکه فهرست اسامی اعضای اسبق شورای ملی به این وزارت مواصلت ورزد، آنان میتوانند درمرکزو  ولایات درشفاخانه‌های مربوطه این وزارت تحت مداواقرارگیرند.

هکذانماینده وزارت امورخارجه قانون تنظیم معاشات مقامات عالی رتبه دولتی رامبنی براستفاده ازپاسپورتهای سیاسی درتناقض با قانون جدید پاسپورت عنوان کرده خواهان راه حل قانونی وحقوقی آن ازسوی نهادهای ذیط شد.

در اخیر نایب اول مجلس سنا باتجمیدازکارکردهای اعضای قبلی مجلسین شورای ملی اطمینان دادکه فهرست اسامی آنان جهت عرضه خدمات صحی با وزارت صحت عامه شریک می شود وتاکید کرد که وزارت امورداخله پیشنهاد مجددی را درقسمت تامین امنیت اعضای قبلی شورای ملی عنوانی مقام ریاست جمهوری ترتیب دهد.