صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۲ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه امروز طی کنفرانس مطبوعاتی نارسایی های موجود دربرخی وزارت ها را با رسانه شریک ساخت.

داکتر زلمی زابلی رییس کمیسیون، شکایات متعدد واصله مبنی بر (تصاحب غیرقانونی موازی 74 جریب زمین پوهنتون کابل و غصب ده ها جریب زمین وزارت زراعت ازسوی پوهنتون امریکایی وعدم اجراات مسئولین دولتی نسبت به حکم مقام ریاست جمهوری دراین زمینه، داوم وظایف تعدادی ازدیپلوماتان وزارت خارجه بیش ترازموعد قانونی وعدم اجراات مقامات وزارت خارجه نسبت به این امر، شکایات تعدادی ازمقامات عالی رتبه وسایرکارمندان وزارت صنعت وتجارت برعلیه سرپرست آن وزارت مبنی ادعای تهدید، تخویف ،سلکوک


22-Mizan98-Shikayat.JPG


غیرمطلوب وهمچنان تقرر وانفکاک بی مورد کارمندان ، واگذاری غیرقانونی تاسیسات وملکیت ریاست تصدی سیلوی مرکزی ازجانب ادارات سهم دار تصدی مذکوربه سکتورخصوصی ، انفکاک چندین تن ازروئسای عمومی وزارت معارف وگماشتن تعدادی 15 تن مشاورین با معاشات گزاف دوصدهزارافغانی وشکایت مسئولین وزارت تحصیلات عالی وزراعت مبنی برعدم تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری مبنی بررسی تصرف 120 جریب زمین ملکیت دولتی وزارت تحصیلات عالی وزراعت ازسوی پوهنتون امریکایی ازسوی وزارت مالیه که ریاست کمیته بررسی نیزبرعهده وزارت مالیه قراردارد) را با خبرنگاران مطرح نمود.

داکترزابلی درمورد موضوعات یاد شده معلومات مفصل در اختیار  رسانه ها قرار داده به سوالات آنان نیز پاسخ ارایه کرد، همچنان فیصله کمیسیون سمع شکایات را  که موارد یادشده عنوانی اداره لوی سارنوالی  جهت تحقیق محول شده است را اعلان نمود.