صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۸ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات ازکمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویر گردید.

 درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، ایجاد تشکیل دارالافتاء دولت جمهوری اسلامی افغانستان مفید وموثرخوانده شد.

     گفتنیست که دارالاافتاء دولت جمهوری اسلامی افغانستان براساس حکم رییس جمهورکشور ایجاد گردیده است که دارای شش عضو بوده دررأس آن یک تن به حیث مفتی اعظم می باشد ودرضمن این داراافتاء دارای بخش های ابحاث فقهی، شرعی، تألیف وترجمه، فتاوای عبادات، امورخانواده ومعاملات مدنی، فتاوی تیلفونی، الکترونیکی وحضوری، فتاوی اهل تشیع، فتاوی ذکات، میرات، اموراقتصادی وتجارتی می باشد.

 15-Mizan98-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، شکایت تعدادی ازاهالی قلعه قاضی ناحیه سیزدهم شهرکابل مبنی برغصب ملکیت های موروثی شان، ازسوی افراد زورمند درتبانی با آمرحوزه هجدهم پولیس ورئیس پیشین ناحیه سیزدهم شهرکابل استماع وفیصله گردید که نامبردگان درنشست بعدی اشتراک نمایند.

    همچنان شکایت واصله متقاضیان ویزای کشورهندوستان علیه شرکت سیاحتی شهیرمبنی براخذپول گزاف ورویه نامطلوب کارمندان آن با مراجعین درحضورداشت رئیس افغان تور وزارت اطلاعات وفرهنگ ومسئولین ذیربط وزارت امورخارجه مطرح بحث قرارگرفت.

    رئیس افغان تور ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون نحوه جوازدهی به شرکت های سیاحتی گفت  شرکت شهیرمتعهد گردیده است که درمقابل اخذ وجوه سه صد افغانی امور مقدماتی طی مراحل ویزای کشورهندوستان را اجرا نماید، اما اعضای کمیسیون با ارایه موارد مستند اظهارات وی را رد نموده وبربی کفایتی مسئولین آن ریاست درامرنظارت ازشرکت مذکوراشاره نموده تاکید کردند هرگاه مسئولین شرکت شهیر درجلسه آینده حاضرنگردند لغوجواز شان به مراجع ذیربط پیشنهاد می گردد ودرضمن مسئولین وزارت امورخارجه متعهد گردیدند که طی نامه رسمی عنوانی سفارت هندوستان مقیم کابل ازعملکرد غیرقانونی شرکت شهیر وبروزاحتمالی افکارمنفی مردم عام علیه سفارت را اخبارخواهند کرد.

   همینگونه با رئیس منابع بشری و رئیس همکاری های پارلمانی وزارت امورخارجه شکایات واصله، مبنی برتداوم وظیفه اکثریت دیپلومات های که قبلاً  معیاد وظایف شان در نماینده گی های سیاسی تمام گردیده  ولی تاکنون به کشوربرگشت نکرده اند وحتی بعضی آنها با اخذ تابعیت کشورمیزبان که تبدیلی آنها را برای مقامات وزارت امورخارجه مقدورنموده است مطرح گردید.

   اعضای کمیسیون با استماع اظهارت مسئولین تاکید نمودند که مقامات وزارت امورخارجه  با قاطعیت در تبدیلی آن عده دیپلومات‌ها که بیش ازسه سال درنماینده گی‌های سیاسی ایفای وظیفه می نمایند اقدام نموده، بادرنظرداشت اصول ومعیارات تخصص وتعهد درراستای توظیف کادرهای لایق وورزیده جدید مبادرت نماید وهمچنان لست تمامی  دیپلومات های که بیش ازموعد نظربه ملحوظات غیرقانونی مانند وابستگی ها با مقامات وافراد با رسوخ کشور، اخذ تابعیت کشورخارجی واعمال فشارازآن طریق، قرابت با مقامات قبلی وبرحال وزارت امورخارجه یا توصل به هرمجرای غیرقانونی دیگربه وظایف شان ادامه میدهند، دراسرع وقت ممکنه ارسال داشته درغیراینصورت کمیسیون با تداوم این حالت موضوع را ازمجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

همین ترتیب شکایت ده تن ازکارمندان وزارت ترانسپورت جاده، مبنی برانفکاک بی موجب شان ازوظیفه دراثرادغام وزارت های ترانسپورت وفواید عامه استماع  وفیصله شد تادررابطه به موضوع معین وزارت ترانسپورت همراه با نماینده ذیصلاح کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی درجلسه آینده اشتراک نمایند.

   دراخیرجلسه، نگرانی شهریان کابل وسایرشهرهای بزرگ کشورازاحتمال آلوده گی بی رویه آب وهوا دراثرسوخت مواد محروقاتی بی کیفیت خاصتاً درفصل زمستان درحضورداشت رییس بخش حفاظت ازمحیط زیست شاروالی کابل ومعین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست مطرح بحث قرارگرفت.

15-Mizan98-Shikayat.JPG 

 اراکین مذکورگفتند ازینکه نقض کننده گان مقررات محیط زیستی اکثراً مالکان بلند منزل ها، وتاسیسات بزرگ می باشد به توصیه مسئولین ادارات ذیربط توجه نمی نمایند که باید جلو آنها گرفته شود.

     اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات ایشان تاکید نمودند که شهرت نقض کنندگان محیط زیستی دراختیارکمیسیون قرارداده شود تا این کمیسیون مسوولان ذیربط را وا دارد تا با استفاده ازنیروی قهریه قانون را بالای شان تطبیق نماید.

    درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست داکترمحمد اجان منگل، برعلاوه بررسی عرایض واصله، موافقتنامه معافیت مالیاتی به ارتباط کمکهای مالی، میان حکومت ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان مطالعه وغرض تدقیق بیتشر به جلسه بعدی موکول شد.

     دربخش دیگر اعضای کمیسیون نگرانی شانرا در مورد سرازیر شدن سیلابهای اخیر که از اثر آن خسارات هنگفت مالی به دهاقین و قشر کوچیها واردگردیده ، ابراز داشتند و ازحکومت و ادارات ذیربط تقاضا بعمل آمد تا برای متضررین اقدامات لازم را رویدست گیرند.

 15-Mizan98-Aqwam.JPG

       درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمد رسولی با معینان اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست وشاروالی کابل وسایرمسوولان ذیربط درمورد نگرانی شهروندان ازنبود کانالیزاسیون شهری، جاری شدن فاضلاب بلند منزل ها به جویچه ها وعواقب ناگوارآن وسایر مسایل دیگرمباحثی صورت گرفت.

    نخست معین اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست ضمن تایید نگرانی‌های شهروندان ازاین ناحیه گفت این اداره پالیسی سازه بوده برای مبارزه با این موارد طرح های را تهیه وغرض تطبیق به ارگان های ذیربط ارسال می دارد ودرضمن این اداره تلاش‌های را غرض معیاری سازی عوامل دود زا درشهرکابل آغازنموده است.

    متعاقباً معین خدمات شهری شاروالی کابل درمورد علل وعوامل تخلیه چاه فاضلاب مارکیت ها، شهرک‌های رهایشی وبلند منزل‌ها درمحلات عامه گفت متأسفانه یکتعداد زورمندان به هدایات قانونی نهادهای مسوول گوش نداده دست به چنین اعمال نا شایسته میزنند وحتی دربسیاری مواقع کارمندان شاروالی کابل که مانع شان می گردد مورد تهدید قرارمی دهند لازم است که شورای ملی افغانستان با شاروالی کابل همکاری نموده تا با زورمندانی که میخواهند به محیط زیست آسیب برساند مبارزه جدی صورت گیرد.

     رئیس کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان آلودگی آب های زیرزمینی را ازاثرتخلیه فاضلاب وسایرموارد تأسف بارونگران کننده تلقی نموده تاکید نمود که ادارات مربوطه پلان های عملی را درزمینه طرح وتطبیق نموده ازاجراات شان به کمیسیون گزارش دهد ونیز شاروالی کابل نام های کسانی را که به مسایل مطروحه مبادرت می ورزند دراختیار کمیسیون قراردهد تا مطابق قانون با ایشان برخورد صورت گیرد.

 15-Mizan98-Rifai.JPG

    درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست صالحه میرزاد معاون کمیسیون، گزارش مصارف پروژه های انکشافی ربع دوم سال مالی روان وزارت ترانسپورت و اداره عالی بررسی مطالعه گردید.

 در گزارش آمده است در شماری از پروژه های انکشافی مربوط واحدهای مستقل بودجوی، بودجه شان کمتر از30 در صد الی اخیر ربع دوم سال مالی جاری مصرف شده است قرار کمیسیون  درزمینه برآن شد که مسوولین وزارت ترانسپورت واداره عالی بررسی در مورد علل عدم مصرف و تطبیق پروژه های انکشافی شان در یکی از جلسات توضیحات دهند.

 15-Mizan98-Mali.JPG

  درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری با معین مسلکی وزارت امورزنان درمورد تخصصی شدن آمریت‌های جندر ادارات دولتی، چگونگی ترتیب بودجه جندر، ثابت ماندن نام جندر وارتقا بست جندر به آمریت وحتی ریاست، چگونگی میکانیزم تطبیقی بودجه جندر وبرخی موارد ذیربط مباحثی صورت گرفت.

    نخست معین وزارت امورزنان ضمن صحبتی گفت درسال 1396خورشیدی بودجه تحت نام (جی آر بی) ایجاد وبرای مسوولان جندرآموزش مسلکی داده شد واین بودجه دربرخی ادارات مورد تطبیق قرارگرفت ولی بررسی های اخیر نشان می دهد که به نسبت کمبود ظرفیت یکتعداد مسوولان نتوانسته اند این بودجه را مورد تطبیق لازم قراردهند وازاین لحاظ طرح آن مورد قبول وزارت مالیه نمی باشد.

پس ازتوضیحات معین وزارت مذکور، کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی پیشنها نمود که برای آمرین جندرادارات دولتی آموزش طرح بودجه سازی پاسخگو به جندر یا پروپوزل نویسی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی پیگیری شود تا درآینده نتایج مثمردرقبال داشته باشد ودرضمن تلاش صورت گیرد که بست های آمریت جندر ارتقا یابد ونام آمریت جندر درادارات به جای خود ثابت باقی بماند که این پیشنهادات مورد تایید مسوولان وزارت امورزنان قرارگرفت.

15-Mizan98-Zanan.JPG 

      درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، معین خدمات شهری وسایر مسوولان ذیربط شاروالی کابل، پیرامون چگونگی جلوگیری از اعمارساختمانهای خود سر، نحوه فعالیتهای موترشویی ها، تنظیف شهر، فعالیت قطعه پولیس شاروالی کابل، حاضر نشدن شاروال به جلسات کمیسیونها وبرخی موارد دیگر توضیحات ارایه نمود که پاسخهای موصوف قناعت کمیسیون را فراهم نکرد، اما رئیس کمیسیون تاکید کرد که سرپرست شاروالی کابل در یکی از جلسات کمیسیون در زمینه توضیحات ارایه نماید.

       همچنان درجلسه با اشتراک معین خدمات شهری، رئیس ملکیتها و رئیس استملاک شاروالی کابل، شکایت سید عبدالله مبنی بر 3211مترمربع زمین اش واقع باغ قاضی که تحت دعوا شاروالی کابل قرار دارد ودر محکمه نیز تحت دوران میباشد مطرح بحث قرار گرفت قرار کمیسیون برآن شد الی فیصله نهایی محاکم ثلاثه ،شاروالی کابل صلاحیت فروش ، انکشاف و تخریب آنرا ندارد و مکلف به محافظت ملکیت تحت دعوا می‌باشد .

15-Mizan98-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی،فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار روی تقویت وحدت ملی، حمایت وحفظ نظام جمهوری اسلامی تأکیدشد.

اعضای کمیسیون خاطرنشان ساختندرهبران حکومت وحدت ملی به قوانین ارج گذاشته ازکشمکش‌های که باعث مغشوش ساختن اذهان عامه می گردد اجتناب ورزند به همین ترتیب ازنامزدان ریاست جمهوری خواسته شد تا به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری منتظربمانند وبگذارند کمیسیون های مستقل انتخاباتی وظایف شانرا به پیش ببرند.

15-Mizan98-Farhangi.JPG 

دربخش دیگر روی نامه ارسالی اداره عامه وارتباط استرتیژیک مقام عالی ریاست جمهوری درمورد ایجاد دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان بحث واز ایجاد آن حمایت گردید، دراخیر درمورد سفرهای نظارتی کمیسیون به ولایات نیز صحبت شد وتصامیم گرفته شد.