صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

اعلان کاریابی


لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

مدیرعمومی دیتابیس

بست :

4

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست تقنین، تحقیق و مطالعات

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

رئیس تقنین، تحقیق و مطالعات

گزارشگیر از :

ندارد

کود بست :

11-90-011-002

 

تاریخ بازنگری :

1398.01.26
.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ایجاد و داخل نمودن تمام قوانین و موادات مربوط در دیتابیس، کنترول و انکشاف دیتابیس با معیارات پیشرفته

جهت عرضه خدمات و معلومات بموقع و مؤثر بمنظور رسیدگی به نیازمندیهای اداره .

.....................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.  طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره.

2. طرح، دیزاین، انکشاف، تجدید و ترتیب فارمت های معیاری دیتابیس به منظورثبت ارقام و معلومات مورد ضرورت اداره .

3. دیتابیس نمودن به موقع تمام اسناد تقنینی از قبیل( قوانین، فرامین، مقرره ها، طرزالعمل ها، اسناد بین المللی) و سایر اسناد و موادات مرتبط.

4. ترتیب نمودن درست و دقیق سیستم ها و پروسه های معلومات جهت تولید به موقع و حفظ آن به شکل معیاری و مسلکی .

5. ایجاد سیستم ثبت و نگهداشت ارقام و معلومات (ترتیب دیتابیس) به شکل سافت کاپی بمنظورحفظ و مصؤنیت بهتر آنها .

6.  ثبت و داخل نمودن ارقام جهت تکمیل و تجدید معلومات و حصول اطمینان از ثقم و صحت درج آن  .

7.  شریک ساختن ارقام و معلومات ثبت شده در دیتابیس با سایر بخش های مربوط طبق لزوم دید مقام ریاست .

8.  مواظبت از دیتابیس منحیث معلومات سری و محرم .

9. انکشاف سیستم دیتابیس و تجدید آن بمنظورکامل بودن معلومات و ارقام جمع آوری شده و جلوگیری از بین رفتن آن .                                                                                                             

10.      حصول اطمینان ازمستند سازی، بازنگری و تجدید تمام طرز العمل ها، پروسه ها برای خدمات تخنیکی دیتابیس و مسئولیت های حمایوی بطور منظم و دوامدار.

11.    ارائه گزارش کاری از اجراات خویش به رئیس و حین ضرورت به مراجع مربوطه.

12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .

..........................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است.

1- داشتن سند تحصيلی ليسانس در رشته های: کمپیوترساینس، دیتابیس، مدیریت تکنالوژی معلوماتی و به سند بالاترتحصیلی مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود .

2- حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3-   تسلط به یکی از لسان های رسمی ( دری و پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی .

4- مهارتهای کمپیوتری وتکنالوژی معلوماتی در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

نوت : داوطلبان میتوانند ازتاریخ 25/6/1398 الی تاریخ 4/7/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 6/7/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

 شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200 

ایمیل آدرس:   Sultanzai2009@gmail.com