صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ عقرب ۱۴۰۰
جهت دانلود فایل PDF  روی لینک ها مراجعه کنید

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۷سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ بخش دوم ثور و بخش اول جوزا سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۰)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ بخش دوم جوزا و سرطان سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۱)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ بخش دوم سرطان و سنبله سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۲)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ میزان سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۳)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ عقرب سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۴)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ قوس سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۵)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ جدی سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۶)