صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۹
جهت دانلود فایل PDF  روی لینک ها مراجعه کنید

جریده رسمی مشرانوجرگه سال ۱۳۹۷سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ بخش دوم ثور و بخش اول جوزا سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۰)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ بخش دوم جوزا و سرطان سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۱)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ بخش دوم سرطان و سنبله سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۲)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ میزان سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۳)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ عقرب سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۴)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ قوس سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۵)

سال سیزدهم ـ دور شانزدهم ـ جدی سال ۱۳۹۷ شماره مسلسل (۱۴۶)