صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز دو شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی

 درجلسه کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت ده ها تن ازمشتریان شرکت انترنتی انلاین تحت عنوان ویژن با سرپرست ورئیس نظارت دافغانستان بانک ورئیس عمومی تحقیق لوی سارنوالی مطرح بحث قرارگرفت .

مسئولین دافغانستان بانک درزمینه گفتند این شرکت درسال 1395 جوازفعالیت اخذ نموده بود ولی با نظارت ازشرکت مذکور، بانک مرکزی دریافت که احتمال رکود اقتصادی وسؤاستفاده ازپول مشتریان وجود دارد که ابتدا بالای شرکت یک سلسله محدودیت هارا وضع بعداً فعالیت آنرا ملغی نمود وافزودند با بررسی تیم نظارتی این بانک دررابطه به تصفیه حسابات مشتریان تنها 13 تن ازآنها که آدرس مشخص نداشتند حسابات شان تصفیه نگردیده متباقی پول خویش را اخذ نمودند.

16-Asad98-Shikayat.JPG

متعاقباً رئیس تحقیق لوی سارنوالی گفت دوسیه نسبتی شرکت مذکور تحت بررسی قراردارد ولی جریان تحقیق به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی وعارضین بعضاً به سکتگی مواجه می گردد وی پیشنهاد نمود که باتوجه به ابعاد پیچیده این قضیه یک کمیته متشکل ازوزارت های مالیه ، تجارت ، امورداخله، لوی سارنوالی، امنیت ملی تشکیل وموضوع را بررسی نمایند که این پیشنهاد مورد تایید کمیسیون قرارگرفت و تاکید گردید کمیته مذکور اجراات شان را پس ازتعطیلات تابستانی شورای ملی دراختیار کمیسیون قراردهند.

دربخش دیگرجلسه، رئیس عمومی ثبت وانسجام احزاب سیاسی وزارت عدلیه ازملغی شدن هفت حزب سیاسی خبرداده گفت درآینده نزدیک تعدادی دیگری ازاحزاب سیاسی که معیارهای لازم را نداشته باشند فعالیت شان لغو خواهند شد. دراخیرجلسه، نزدیک به 100 تن ازپرسونل صحی(نرس) شفاخانه های وزیرمحمد اکبرخان، جمهوریت، عاجل ابن سینا، دشت برچی و ستوماتولوژی از تبدیلی جبری ایشان به شفاخانه صحت طفل اندراگاندی انتقاد نموده، خواهان بررسی این موضوع شدند. کمیسیون با استماع شکایت آنها، تبدیلی جبری ودسته جمعی را غیرموجه تلقی نموده، خاطرنشان گردید که این کار پیامد های منفی را درقبال داشته باید وزارت صحت عامه تجدید نظرنماید.