صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

 

     لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

  ایدیتور دیجیتال    

بست :

4

وزارت یا ادار ه:

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه        

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

2

گزارشده به :

آمر نشرات تلویزیون مشرانو جرگه       

گزارشگیر از :

ندارد   

کود بست :

 11-90-010-046 و 11-90-010-047

تاریخ بازنگری :

09/05/1398

.............................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ایدیت فلم ها و تصاویرخبری که جهت نشر به رادیو و تلویزیون فرستاده میشود.

.............................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک ادار .

2-  بررسی فایل های خام و حذف بخش های غیر ضروری آن (سانسور و انتقال آن به داخل سیستم).

3-  دید هنری و خلاقانه در رابطه به نگهداشتن کیفیت داستان اصلی و افرایش کیفیت تصویری.

4-  اضافه کردن گرافیک ها حین ضرورت برای فایل های قابل پخش.

5- حل مشکلات کاری سیستم ها توسط کمپیوتر با سافت ویر پریمیر، فوتو شاپ، ادوب الستراتور،افترافکت کورایدیت، کانورتور و سایر سافت ویرها .

6-  ارائه مشوره های مسلکی و سودمند به مسؤلین بخش .

7-  تبدیل نمودن فارمت ها انالوگ به دیجیتال و برعکس آن به منظور ایدیت تصاویر معیاری و تخنیکی.

8-  ارائه گزارش از کارکرد و فعالیت های خویش به آمرین ذیصلاح مربوطه.

9-اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

...............................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، ژورنالیزم، برنامه های کمپیوتری، تکنالوژی معلوماتی و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2. تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.

3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

.................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 13/5/1398 الی تاریخ 29/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 30/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

 شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email

 


 

     لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

  ایدیتور انالوگ    

بست :

4

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه        

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

آمر نشرات تلویزیون مشرانو جرگه       

گزارشگیر از :

ندارد   

کود بست :

11-90-010-048

تاریخ بازنگری :

09/05/1398

..............................................................................................................................

  هدف وظیفه: ایدیت فلم ها و تصاویرخبری که جهت نشر به رادیو وتلویزیون فرستاده میشود.

...............................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1-  طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره.

2-  بررسی فایل های خام و حذف بخش های غیرضروری آن (سانسور و انتقال آن به داخل سیستم).

3-  دید هنری و خلاقانه در رابطه به نگهداشتن کیفیت داستان اصلی و افرایش کیفیت تصویری.

4-  اضافه کردن گرافیک ها حین ضرورت برای فایل های قابل پخش.

5- حل مشکلات کاری سیستم ها توسط کمپیوتر با سافت ویر پریمیر، فوتوشاپ، ادوب الستراتور،افترافکت کورایدیت، کانورتور و سایر سافت ویرها.

6-  ارائه مشوره های مسلکی و سودمند به مسؤلین بخش.

7-  تبدیل نمودن فارمت های انالوگ به دیجیتال و برعکس آن به منظور ایدیت تصاویر معیاری و تخنیکی.

8-  ارائه گزارش از کارکرد و فعالیت های خویش به آمرین ذیصلاح مربوطه.

9-   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

    ...................................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است :

1.  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، ژورنالیزم، برنامه های کمپیوتری، تکنالوژی معلوماتی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.   تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.

3.   تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4.   مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .

...........................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 13/5/1398 الی تاریخ 29/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 30/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

 شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email

 

 

 

 

     لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

  مدیر عمومی نشرات     

بست :

4

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه        

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

آمر نشرات تلویزیون مشرانو جرگه       

گزارشگیر از :

ندارد   

کود بست :

11-90-010-030

تاریخ بازنگری :

09/05/1398

........................................................................................................................

  هدف وظیفه: مدیریت، نظارت، کنترول و تطبیق پلان نشراتی تلویزیون مشرانو جرگه .

.............................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.      طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت  جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره.

2.      تهیه جداول نشراتی روزمره، هفته وار و ماهوار و بدسترس قرار دادن آن به مسؤلین بخش.

3.      تحلیل، ارزیابی و کنترول بولتین خبری مجلس و سایر نشرات که به نشر میرسد.

4.      اطلاع دادن به مهمانان برنامه حد اقل یکروز قبل از ثبت برنامه.

5.      ارائه مشوره های مسلکی و سودمند به تمام بخش های مربوطه.

6.         کنترول و مراقبت از جریان پخش و نشر برنامه در مطابقت به پالیسی نشراتی تلویزیون مشرانو جرگه جهت دست یابی به نشرات مطلوب.

7.      همآهنگ ساختن گوینده گان،گرداننده گان برنامه، تصویر برداران، خبرنگاران و سایر مسؤلین حین ثبت و پخش برنامه ها.

8.      کنترول از سیستم آرشیف تلویزیونی و ارائه هدایات لازم و ضروری به مسؤلین.

9.      تشخیص و اولویت بندی ضروریات وسایل تخنیکی و پیشنهاد آن به مقامات ذیصلاح.

10. ارائه گزارش از کارکرد ها و فعالیت های خویش به آمرین ذیصلاح مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

    ...............................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.   داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم، مطبوعات، ادبیات، ارتباطات، مدیریت عمومی، حقوق، اقتصاد، اداره عامه، روابط عامه، علوم اجتماعی، پالیسی عامه، حکومتداری و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.      تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 13/5/1398 الی تاریخ 29/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 30/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

 شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email

 

 

 

    لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

 مدیر عمومی کنترول و ارزیابی     

بست :

4

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه        

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

آمر نشرات تلویزیون مشرانو جرگه       

گزارشگیر از :

کارکنان تحت اثر مطابق ساختارتشکیلاتی    

کود بست :

11-90-010-026

تاریخ بازنگری :

09/05/1398

 ................................................................................................................................

 هدف وظیفه: اجرای روش ها تخنیکی و مسلکی درجهت چک، کنترول و ارزیابی برنامه ها قبل و بعد از نشر.

 .....................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره.

2. کنترول، چک و ارزیابی برنامه های نشراتی و ارائه مشوره های سودمند جهت حل مشکلات کاری به آمریت نشرات تلویزیون مشرانو جرگه.

3. زمان بندی نشرات مطابق به جدول نشرات و اولویت بندی برنامه، نظر به استعجالیت برنامه.

4. نظارت و بررسی حین نشر برنامه ها و پیدا کردن راه های حل مناسب جهت رفع مشکلات کاری.

5. حصول اطمینان از روند آرشیف نمودن برنامه ها و نگهداری آن مطابق به سیستم الکترونیکی فایلنگ.

6. تشخیص نقاط ضعف و قوت برنامه ها و ایجاد برنامه های جدید بمنظور جلب توجه بنینده گان تلویزیون.

7. درج نتایج ارزیابی در دیتابیس مربوطه و جلوگیری از بروز نواقص در آینده.

8. کنترول و چک نمودن صحبت ها، مصاحبه ها، و تنظیم کیفیت سوند، رنگ و ویدیو های که جهت نشر به تلویزیون سپرده میشود.

9. تشریک مساعی با سایر بخش های کاری به منظور تنوع بهتر شدن نشرات.

10.         ارائه گزارش از کارکرد ها و فعالیت های خویش به آمرین ذیصلاح مربوطه.

11.         اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.   

    ........................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم، مطبوعات، ادبیات، ارتباطات، مدیریت عمومی، حقوق، اقتصاد، اداره عامه،

روابط عامه، علوم اجتماعی، پالیسی عامه، حکومتداری و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس .

3.تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

  .................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 13/5/1398 الی تاریخ 29/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 30/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

 شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email