صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

 

 لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

 معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

 آمریت تفتیش داخلی

بست :

3

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست عمومی دارالانشاء     

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

رئیس عمومی دارالانشاء    

گزارشگیر از :

کارکنان تحت اثرمطابق ساختارتشکیلاتی 

کود بست :

11-90-006-001

تاریخ بازنگری :

 
  

 

 

.....................................................................................................................................

     هدف وظیفه: مدیریت، بررسی و تفتیش امور مالی و حسابی جهت تأمین شفافیت وحفظ دارایی های اداره درمطابقت با قوانین، فرامین، مصوبات ومقررۀ ادارۀ تفتیش داخلی .

.................................................................................................................................................

   صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره .

2.حصول اطمینان از تطبیق قوانین، فرامین، مقرره ها و لوایح بر وفق ماده (12) قانون کنترول تفتیش و ماده (3) مقرره تفتیش داخلی .

3.ارزیابی و بازرسی پالیسی ها، طرزالعمل ها و سیستم های نافذه تفتیش در اداره بمنظور حفظ دارایی و نگهداشت مؤثریت و مثمریت در اداره .

4.سازماندهی و نظارت از پروسه بررسی های مالی، حسابی و اداری در واحد های مرکزی غرض هماهنگی مفتشین .

5.تدقیق و ارزیابی راپور اجراات گروپهای مفتشین در اسرع وقت و ارائه پیشنهادات مشخص غرض مکافات، مجازات و ارتقای ظرفیت های کاری .

6.تأمین ارتباط و همآهنگی در فعالیت ها و اجراات تفتیش داخلی با اداره کنترول و تفتیش مرکزی جهت انسجام بهتر امور .

7.رسیده گی به مشکلات، موانع کاری مفتشین، اتخاذ تدابیر به همکاری و هدایت مقامات ذیصلاح جهت در یافت راه حل های مناسب به مشکلات و موانع کاری .

8.بررسی قضایای خاص که از طرف مقامات عالی و صالحه هدایت داده میشود و اطلاع عاجل بمقامات ذیربط درصورت کشف تخلفات و اجراات غیرقانونی دربخش

      های ادارات ذیربط .

9.نظارت از چگونگی رعایت، نظریات و پیشنهادات اصلاحی تفتیش که از نتایج بررسی بدست آمده جهت پیشبرد بهتر امور.

10.              اجرای تفتیش دورانی در امور اجرایی، اداری و مالی غرض افزایش مؤثریت کیفیت و در اجراات .

11.              انعکاس تخلفات و تشخیص اجراات غیرقانونی واصله توسط مفتیشین مؤظف به مقام اداره غرض اصلاح و بهبود و اجراات .

12.              منظوری پلان های کاری و ارزیابی اجراات وظیفوی کارکنان تحت اثرطبق قانون .

13.              ارجاع قضایای جرمی جهت تعقیب عدلی و قضایی طبق هدایت مقام ذیصلاح اداره .

14.              همکاری با ریاست منابع بشری درتسوید لایحۀ وظایف همکاران مربوطه طبق قانون . 

15.              مدیریت کارکنان تحت اثرجهت حصول اطمینان از استخدام ، تشویق، رشد و آموزش آنها.

16.              ارائه گزارش از کارکرد ها و فعالیت های خویش به مقام ذیصلاح اداره .

17.              اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

 ...................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

 حداقل شرایط لازم برای احراز این بست طبق احکام مندرج ماده (7)،(8) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

1.   داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: اقتصاد، اداره عامه ، علوم اجتماعی، حقوق، و به درجات بلند تر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود .

2.                            حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.                   تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو یا دری ) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی .

4.                    مهارتهای کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی در برنامه های مرتبط به وظیفه .

..............................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 13/5/1398 الی تاریخ 29/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 30/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email