صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ جوزا ۱۳۹۹

       

 

     لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

عضو مسلکی ارتباط با اتحادیه های پارلمانی و سازمانهای بین المللی

بست :

4

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست روابط بین المللی        

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

آمرارتباط با پارلمانها وسازمانهای بین المللی

گزارشگیر از :

ندارد     

کود بست :

11-90-009-018

تاریخ بازنگری :

 

.......................................................................................................................................................................

   هدف وظیفه: حصول اطمینان از جمع آوری معلومات، و قایع و رویداد های مهم سازمان های بین المللی و ارائۀ پاسخ به آن .

......................................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.                  طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه خویش درمطابقت با پلان آمریت جهت نیل به اهداف تعین شده اداره .

2.                  تأمین روابط متداوم و پیگیری از تمام کنفرانسها، سیمینارها و رویدادهای سازمان های بین المللی .

3.                  تنظیم و ترتیب مقدمات اشتراک هیئت پارلمان کشور در هریک از این رویداد های بین المللی این سازمان ها.

4.                  ترجمه، توزیع، پیگیری و رسیده گی به تمام اسناد، قوانین و مقررات این سازمانها که به کشور های عضو فرستاده میشود.

5.                  تأمین روابط کمیته های دایمی این سازمان با کمیسیون امور بین المللی مشرانو جرگه غرض تبادل افکار،تجارب و شریک ساختن نظریات.

6.                  ایجاد دیتابیس سازمان های بین المللی جهت درج معلومات در آن .

7.                  آماده نمودن دوسیه های معلوماتی درهنگام سفرهای کاری .

8.                  مدیریت کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام، تشویق، رشد وآموزش آنها .

9.                   تهیه راپور و ارایه گزارش (ماهوار، ربعوارو سالانه)کارو فعالیت به مراجع مربوط و مسؤل .

10.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .

...............................................................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

 حداقل شرایط لازم برای احراز این بست طبق احکام مندرج ماده (7)، (8) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های حفوق بین الدول ، حقوق علوم سیاسی و به درجات بلند تر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود.

2.    حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.  تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی کامل ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4.  مهارتهای کمپیوتری و تکنالوژی معلوماتی در برنامه های مرتبط به وظیفه .

...........................................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 1/5/1398 الی تاریخ 12/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 13/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email

 

     لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

آمر تحریرات

بست :

3

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست دفتر مقام مشرانو جرگه  

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

رئیس دفترمقام مشرانو جرگه   

گزارشگیر از :

کارکنان تحت اثرمطابق ساختار تشکیلاتی

کود بست :

11-90-004-002

تاریخ بازنگری :

1398.1.26

..............................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ارجاع و تکثیر هدایات، احکام، مصوبات، مکاتیب، پیشنهادات و عرایض به ادارات ذیربط جهت اجراات .

................................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.                   طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره .

2.                  انشاء و تحریر هدایات مقام مشرانو جرگه پیرامون مکاتیب، پیشنهادات، عرایض و ارجاع آن به ادارات ذیربط غرض اجراات .

3.                  تکثیر هدایات، احکام، مصوبات، مکاتیب، پیشنهادات،عرایض و درخواستی ها به ریاست های مربوطه غرض اجراات .

4.                  پیگیری و حصول اطمینان از اجراات پیرامون تطبیق هدایات، احکام و مصوبات مشرانو جرگه در ادارات مربوط .

5.                  حصول اطمینان از اخذ دعوت نامه ها و مکاتیب خاص و محرم که ازمراجع مختلف عنوانی مقام مشرانو جرگه مواصلت میورزد .

6.                  تأمین روابط ریاست دفتر با بخش های داخلی اداره و سایر وزارت خانه ها، ادارات مستقل دولتی و غیردولتی جهت انسجام بهتر امور.

7.                    حصول اطمینان از آرشیف نمودن اسناد واصله جهت حفظ ونگهداشت در فایل های مربوط و حفظ محرمیت آن.

8.                   اشتراک درجلسات اداری دارالانشاء و تنظیم ملاقات های مقام مشرانو جرگه درصورت عدم حضور رئیس دفتر.

9.                  حصول اطمینان از تهیه و تدارک قرطاسیه و اجناس مورد ضروریات دفاتر و توزیع به موقع آن .

10.              همکاری با آمریت انکشاف تشکیلات ریاست منابع بشری در رابطه به تحلیل و تصنیف وظایف کارکنان تحت اثر.

11.               تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر.

12.              ارائه گزارش کاری از اجراات بخش مربوطه به رئیس دفترمقام مشرانوجرگه.

13.              اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .

.............................................................................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

 حداقل شرایط لازم برای احراز این بست طبق احکام مندرج ماده (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های:(  حقوق ، مدیریت عمومی ، اداره و مدیریت، ژورنالیزم ، اداره عامه، ادبیات، مدیریت دولتی، تعلیم و تربیه، حکومتداری و پالیسی عامه و به سند بالاتر تحصیلی

مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود.

2. حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.    تسلط به یکی از لسان های رسمی ( دری و پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی .

4.   مهارتهای کمپیوتری وتکنالوژی معلوماتی در برنامه های مرتبط به وظیفه .

...........................................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 1/5/1398 الی تاریخ 12/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 13/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email

 

 

 لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

 آمریت دفتر نایب منشی

بست :

3

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست دقتر   

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

رئیس دفتر    

گزارشگیر از :

دستیار ،مدیر اجرائیه و خانه سامان

کود بست :

11-90-004-034

تاریخ بازنگری :

 

..........................................................................................................................................................................

   هدف وظیفه: تنظیم هدایات، اوامر و سایرتصاویب و متحدالمال های مقامات صالحه و تکثیر آن به ادارات تحت اثر.

.............................................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1. تهیه وترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره .

2.  تأمین ارتباط نائب منشی با وزارت خانه ها وادارات دولتی .

3 . تأمین ارتباط نائب منشی با ریاست عمومی دارالانشای جرگه .

4.  ترتیب آجندا وتقسیم اوقات جلسات وملاقات های مقام نائب منشی واشتراک درآن به حیث منشی .

5.  تهیه وترتیب اسناد، قوانین وهدایات مقامات صالحه قبل ازبرگزاری جلسات .

6.  حصول هدایات واوامرنائب منشی تکثیر آن به سایرمراجع دولتی .

7.  ترتیب وتنظیم هدایات،اوامر وسایرتصاویب ومتحد المال های مقامات صالحه وتکثیرآن به ادارات تحت اثر .

8.  نظارت ازتصنیف ونگهداشت اسناد درمطابقت با مقرره آرشیف .

9.  تلاش درجهت ارتقای سطح دانش عمومی ومسلکی خود وهمکاران .

10. ارائه مشوره به مقام درباره کار و فعالیت دفاترگزارش دهنده به آنها .

11.  قضاوت درست دراولویت بخشیدن موضوعات که ایجاب دقت ازجانب نائب منشی را مینماید.

12.  همکاری با ریاست منابع بشری درتسویدلایحۀ وظایف همکاران مربوطه طبق قانون .

13. ارائه گزارش ربعواروسالانه به مراجع مربوطه.

14.  اجرای سایروظایف که ازطرف آمرمربوطه مطابق قوانین، مقررات واهداف مرتبط به وظیفه بوی سپرده میشود.

............................................................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

 حداقل شرایط لازم برای احراز این بست طبق احکام مندرج ماده (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

1.  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های اداره  عامه ، اداره و منجمنت ،ادبیات ،علوم اجتماعی ، حقوق، شرعیات و به درجات بلند تر تحصیلی مرتبط به وظیفه ارجحیت داده میشود.

2.    حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.  تسلط به یکی از لسان های رسمی ( دری و پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4.     مهارتهای کمپیوتری وتکنالوژی معلوماتی در برنامه های مرتبط به وظیفه .

...........................................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 1/5/1398 الی تاریخ 12/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 13/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email

                                          

                                                     

 لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

                                                                                                                                                     

عنوان وظیفه :

آمر یت محاسبه جنسی و تحلویلخانه ها

بست :

3

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست مالی و خدمات   

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

رئیس مالی و خدمات 

گزارشگیر از :

مدیر عمومی محاسبه جنسی ،مدیر عمومی تحویلخانه ، مدیر اجرائیه و دیتابیس و کارکنان خدماتی .

کود بست :

11-90-012-067

تاریخ بازنگری :

 

................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: بررسی دفاترجنسی،اسناد خریداری غرض مقایسه بیلانس فاضلات وباقیات موجودی اجناس قید شده به جمع اشخاص درتحویلخانه ها

.................................................................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست به منظورنیل به اهداف تعین شده اداره .

2.    نظارت ازتصفیه باقیات معتمدین جنسی غرض صحت بودن حسابات شان .

3.    نظارت وکنترول ازاجناس قرارداد شده ،اخذ بموقع اجناس مطابق شرطنامه ونمونه.

4.    نظارت ازاجراات پیرامون ارسال ومرسول مکاتیب، پیشنهادات واستعلام ها به منظورحل مشکلات وظیفوی .

5.    کنترول و وارسی ازتوزیع اموال واجناس مورد ضرورت ادارات مربوطه مشرانوجرگه به رویت اسناد اصولی .

6.     نظارت ازترتیب فورمه های (ف-س-5) به اساس فورمه های (ف-س-9) شعبات فرمایش دهنده.

7.    نظارت وانسجام وتنظیم اموال تحویلخانه به رویت فورم های مخصوص .

8.  پیش بینی وترتیب چارت های صرفیه ضرورت تمام شعبات مشرانوجرگه ازقبیل قرطاسیه،تجهیزات،روغنیات پرزه جات مواد خوراکه وغیره ضروریات جهت عقد قرار دادها .

9.    نظارت وکنترول ازموجودی تمام تحویلخانه ها دراخیرهرسال مطابق مقرره تحویلخانه ها.

10.  کنترول ازثبت وراجسترتمام اجناس خریداری شده، مساعدت شده واخذ شده از نزد قرار دادی درکارت دخیره ودیتابیس    مربوط.

11.  کنترول ازراپوررسید اجناس وقیدیت آن به جمع معتمدین مربوط وارسال بموقع آن به شعبات مالی غرض اجراات پول اشخاص .

12.  اشتراک درتمام جلسات اداری غرض ارائه گزارش ازاجراات واخذ هدایات.

13.  مدیریت کارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.

14.  همکاری با ریاست منابع بشری درتسویدلایحۀ وظایف همکاران مربوطه طبق قانون .

15.  ارائه گزارش کاری به مراجع مربوطه.

16.  اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 حداقل شرایط لازم برای احراز این بست طبق احکام مندرج ماده (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

1.  داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس اقتصاد  و به درجات بلند تر تحصیلی مرتبط  به وظیفه ارجحیت داده میشود .

2.   حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.  تسلط به یکی از لسان های رسمی ( دری و پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی .

4.  مهارتهای کمپیوتری وتکنالوژی معلوماتی در برنامه های مرتبط به وظیفه .

...........................................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 1/5/1398 الی تاریخ 12/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 13/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                           Email

 

 

  لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست :

 

عنوان وظیفه :

 آمرکلینیک صحی مشرانو جرگه

بست :

3

وزارت یا ادار ه :

ریاست عمومی دارالانشای مشرانو جرگه 

بخش مربوطه :

ریاست عمومی دارالانشاء  

موقعیت پست :

کابل

تعداد پست :

1

گزارشده به :

رئیس خدمات   

گزارشگیر از :

کارکنان تحت اثرمطابق ساختار تشکیلاتی

کود بست :

11-90-012-149

تاریخ بازنگری :

1398.1.26

.............................................................................................................................................................................................................

   هدف وظیفه: مدیریت،کنترول، تطبيق، وارسی و نظارت از امورات مسلکی و اداری کلینیک غرض تأمين عرضه خدمات صحی مطابق به پاليسی اداره .

................................................................................................................................................................................................................

  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.                   طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استرتیژیک اداره.

2.                   مدیریت، رهبری و نظارت از اجرات پرسونل تحت اثر و فراهم نمودن حمایت های تخنیکی و اداری برای آنان .

3.                  مدیریت روزمره عرضه خدمات صحی برای مراجعین .

4.                  نظارت، کنترول و وارسی ازامورات مسلکی و اداری کلینیک غرض تأمين عرضه خدمات صحی مطابق به پاليسی اداره .

5.                  نظارت وکنترول یومیه بر فعاليت های عرضه خدمات صحی بر تمام بخشهای کلینیک .

6.                  نیاز سنجی و تثبیت نیازمندیهای کلینیک و تعقیب آن با مراجع مربوطه جهت رفع نیازمندی اداره .

7.                  ترتیب گزارش مصرف ادویه به شکل ماهوار، ربعوار و سالانه .

8.                  حصول اطمینان از عرضۀ خدمات صحی درست و معیاری توسط بخش های مختلف کلینیک .

9.                  حصول اطمینان از پاسخ دهی کلینیک به مراجعین و داير نمودن مجالس منظم جهت بهبود و رفع خلاها .

10.     آماده گی لازم درپاسخدهی به واقعات عاجل در داخل اداره .

11.   حصول اطمینان از موجودیت میکانیزم مناسب برای رجعت دهی آنعده مريضانیکه نيازمند تداوی بیشتر به قدمه های بالاتردارند به مراکزصحی.

12.   حصول اطمینان از جمع آوری معلومات صحی بصورت درست و دقيق توسط بخش های مختلف کلینیک و تقدیم راپور از فعالیت و اجراات ماهوار و ربعوار

بخش های تحت اثر به مقامات ذیصلاح .

13.     مدیریت و حصول اطمنان از استفاده مسلکی و بجا از تجهیزات کلینیک توسط پرسونل .

14.     حصول اطمینان از تهیه و تدارک مواد لوژستیکی (وسایل و ماشین آلات، تجهيزات، ادويه جات) و سایر مواد لازمی و ضروری .

15.     ایجاد محیط مناسب و مصئون کاری جهت حفظ سلامت پرسونل و مراجعين با در نظرداشت معيارات وقايه انتان .

16.     مراعات نمودن يونيفورم طبی در اوقات کاری در داخل کلینیک و برخورد نيک و دوستانه با مريضان و مراجعين .

17.     ارائه گزارش کاری از اجراات و فعالیت های انجام شده حین ضرورت به مقامات ذیصلاح .

18.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود .

..............................................................................................................................................................................................

 شرایط استخدام (سطح تحصیل وتجربه کاری):

 حداقل شرایط لازم برای احراز این بست طبق احکام مندرج ماده (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

1.داشتن سند تحصيلی حداقل ليسانس از پوهنحی طب و به سند بالاترتحصیلی مرتبط به وظیفه ترجیح داده میشود.

2.    حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.  تسلط به یکی از لسان های رسمی ( دری و پشتو ) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

4.     مهارتهای کمپیوتری وتکنالوژی معلوماتی در برنامه های مرتبط به وظیفه .

...........................................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند از تاریخ 1/5/1398 الی تاریخ 12/5/1398 فورم اخذ و بعد از خانه پری الی تاریخ 13/5/1398 به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200                                         Sultanzai2009@gmail.com                            Email