صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسات کمیسیون های امروزمشرانوجرگه، موضوعات مختلفی به بحث گرفته شد.

     به اساس فیصله مشرانوجرگه شورای ملی، هیئت کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی پیش ازچاشت امروز از مقررادیووتلویزیون ملی افغانستان نظارت به عمل آورد.

        هدف ازاین نظارت را که  شکایات متعدد شهروندان مبنی برقطع نشرات عادی تلویزیون ملی به دلیل نشرمسابقات جهانی کرکت، استخدام چندین مشاوربا معاش گزاف، عدم توجه به کارمندان متخصص وسابقه دارتلویزیون ملی درراستای پرداخت امتیازات واضافه کاری ایشان، مداخله سیاسیون دراموراین نهاد، خود کامگی درتصمیم گیری‌ها ازسوی رهبری آن اداره، تهیه پروگرام ها وسریال ها درپرودکشن های دیگربا هزینه بلند، عدم استفاده ازامکانات وممثلین سابقه دار درتولید برنامه ها، تصرف استدیوهای پل باغ عمومی ازجانب شرکت آغاخان، فروش کمپلکس اداری وسایرجایدادهای آن اداره به گونه غیرقانونی به نهادهای خارجی ورشد وتقویه رادیو تلویزین ملی تشکیل می داد.

       دراین بازدید داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون درحالیکه معاونین ریاست عمومی ورئیس نشرات رادیوو تلویزیون ملی حاضربودند ضمن انتقاد ازسفرهای پی هم رئیس عمومی آن اداره گفت درهیچ یک ازسفرهای رسمی خارجی سپری نمودن نزدیک به دوماه درآن کشورنمی تواند قابل توجیه باشد.

      داکترزابلی با اشاره  به شکایت واصله گفت هیئت کمیسیون خواهان  تقویه ورشد رادیو تلویزیون ملی بوده هرتصمیم ماجراجویانه وخلاف منافع ملی که جایگاه وعزت این نهاد معتبر ملی وکارمندان سابقه دار ومتخصص آنرا را  زیرسوال ببرد غیرقابل قبول می داند وافزود تصمیم غیرمعقول مبنی برقطع نشرات عادی به ویژه برنامه های اسلامی درایام ماه مبارک رمضان ودرعوض آن نشرمسابقات کرکت  کاملاً مغایر ارزش های اجتماعی، اخلاقی وحتی اسلامی جامعه بوده ویک اقدام غیرمنطقی می باشد.

     سپس مسوولان حاضردرتلویزیون ملی که کاملاً درخلای معلوماتی نسبت به تصامیم صورت گرفته ازسوی رئیس این نهاد قرارداشتند، با ارایه معلومات ضد ونقیض نتوانستند قناعت هیات را فراهم نمایند که درنتیجه تصمیم اتخاذ گردید رئیس عمومی رادیووتلویزیون ملی که فعلاً درسفرخارجی قراردارد همراه با هیات رهبری دریکی ازنشست های کمیسیون حضوریافته درمورد چگونگی استخدام کارمندان بالمقطع ومشاورین وپرداخت معاشات شان مطابق به اسناد وسایرموارد مطروحه پاسخ ارایه نمایند تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمد رسولی، باحضورداشت معین وبرخی از رؤسای وزارت معادن وپترولیم وبرخی از نمایندگان معترض آمریت سروی وخدمات تخنیکی نفت وگاز شمال از عدم حضور مکرر سرپرست وزارت معادن به جلسه کمیسیون انتقاد کرد. کمیسیون این اقدام سرپرست آن وزارت را خلاف قانون تلقی و فیصله به عمل آمد تا در تفاهم با هیئت اداری در زمینه تصمیم لازم اتخاذگردد.

سپس پرسش مبنی برچگونگی تنقیص تشکیلاتی آمریت سروی و خدمات تخنیکی نفت وگازشمال ، وضعیت عمومی معادن درکشور، فعالیت غیرقانونی برخی شرکت‌های قراردادی معادن که معیاد قراردادشان ختم گردیده، نپرداختن مقروضیت‌های این وزرات که بالای برخی قراردادیان باقی مانده است، پلان‌های آن اداره در قسمت استخراج معادن ، قاچاق سنگ‌های قیمتی در برخی ولا یات به ویژه ولایات هلمند وکاپیسا، استخراج برخی معادن به صورت غیرفنی و مسلکی ، استخراج خود سرانه و غیر قانونی معدن نمک ولایت فاریاب، نپذیرفتن برخی از افراد که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و باگذشتاندن امتحان جمعی رقابتی دربست‌های رتبه پنجم آن وزارت موفق شده اند و برخی موضوعات دیگر را مطرح گردید.

 معین تخنیکی وزارت معادن پیرامون وضعیت عمومی معادن در کشور گفت: سروی‌های این وزارت نشان می‌دهد که متأسفانه اکثریت معادن کشور درساحات تحت تصرف مخالفین مسلح قرارداشته و به صورت غیر قانونی استخراج می گردد

او افزود که در این اواخر در شورای امنیت ملی یک کمیته حفاطت از معادن ایجاد شده و این وزارت سروی های خود را درهشت ولایت تکمیل وبرخی معادن که تحت تصرف مخالفین قرار داشت در این هشت ولایت گزارش خویش را غرض اجراآت و واپس گرفتن ساحه از نزد مخالفین به نهاد های امنیتی ارسال نموده است و بررسی ها در دیگر ولایات نیز ادامه دارد.

موصوف پیرامون برخی شرکت های که تا حال مقروضیت شان را پرداخت ننموده ویا معیاد قرار داد شان ختم گردیده و به صورت غیر قانونی به کار ادامه میدهند گفت که نتایج اجراآت آن اداره را در این قسمت کتبا به کمیسیون ارسال می نماید.

معین وزارت معادن ازمشکلات درمعدن نمک فاریاب یاد آوری نمود گفت به علت وضعیت نامناسب امنیتی هیئت وزارت نمی تواند وضعیت این معدن را از نزدیک بررسی نماید که در این زمنیه از جانب سناتور محمدانور باشلیق وعده همکاری داده شد .

همین‌گونه وی درموردچگونگی تنقیص تشکیلاتی انجنیران آمریت سروی و خدمات تخنیکی زون شمال توضیحات ارایه نموده که توضیحات موصوف قناعت اعضای کمیسیون را فراهم ننموده و تصمیم بر آن شد تا وزرات معادن در قسمت تعیین افراد که در این آمریت بست‌های‌شان تنقیص شده است، راه حل مناسبی را با همکاری این کمیسیون وسناتوران ولایات فاریاب و جوزجان جستجو و قناعت کارمندان معترض این آمریت را فراهم سازند.

 

15-Saratan98-Rifai.JPG


دراخیرجلسه رئیس منابع بشری وزارت معادن درقسمت نپذیرفتن برخی از افراد که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و باسپری نمودن امتحان رقابتی در بست‌های رتبه پنجم آن وزارت موفق شده اند گفت به علت خلاف رشته بودن، تعدادی این افراد پذیرفته نشده اند که این دلیل قناعت اعضای کمیسیون را فراهم نکرده وتصمیم بر آن شد تا موضوع درحضور داشت نماینده با صلاحیت وزارت معادن و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در یکی از جلسات بعدی کمیسیون مورد بحث قرار گرفته و تصامیم لازم اتخاذ شود ونیزقرارشد وزارت معادن گزارش از اجراآت خویش را پیرامون معدن نمک ولایت فاریاب تکمیل وغرض اجراآت به این کمیسیون ارسال نماید.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهادسخی،  روی طرزالعمل های وی آی پی میدان بین المللی حامد کرزی بحث گردیده درمورد تصامیم اتخاذ شد.

دربخش اخیرجلسه ازآتش سوزی‌ ها درشهربخصوص سرای شمالی شهرکابل که سبب خسارات هنگفت مالی برای شهروندان گردیده، یادآوری نموده،ازمسوولین ذیربط خواسته شد تا درقسمت جلوگیری ازوقوع همچوحوادث توجه جدی مبذول بدارند.


15-Saratan98-BIo.JPG

 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، گزارش شورای عالی حاکمیت قانون درخصوص مبارزه علیه فساد اداری مورد مطالعه اعضای کمیسیون قرارگرفت. درگزارش تذکررفته است که شورای عالی حاکمیت قانون طی فرمان رئیس جمهوری کشورتاسیس شد ویکی ازهشت شورای انکشافی است که درچارچوپ ملی صلح وتوسعه افغانستان مسوولیت نظارت بردو برنامه اولویت ملی، برنامه اصلاح سکتورعدلی وقضایی وبرنامه حکومت داری مؤثر را بردوش دارد.همچنان درجلسه به  عرایض ومکاتیب واصله رسیدگی صورت گرفت.


15-Saratan98-Adli.JPG

 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، باحضورسرپرست ریاست روابط بین المللی پیرامون سفرهای اعضای مجلس صحبت گردیده جهت سهولت سفرها اعضای مجلس سنا، مشوره‌های لازم ارایه گردید و نیز درجلسه به عرایض واصله به کمیسیون رسیدگی لازم صورت گرفت.


15-Saratan98-Emtiazat.jpg

 

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری، پیرامون روند کاری و پلان هفته بعدی کمیسیون صحبت گردیده، فیصله بر آن شد تا درجلسه بعدی کمیسیون جهت هماهنگ ساختن فعالیت ها، دستاوردها ومشکلات آمرین جندرادارات، مسولین باصلاحیت وزارت‌های امور زنان ومالیه، کمیسیون اصلا حات اداری وبرخی فعالین جامعه مدنی درخصوص فعالیت‌های شان درزمینه دفاع ازحقوق زنان درکشوربه کمیسیون دعوت گردند.


15-Saratan98-Zanan.JPG

 

درجلسه کمیسیون اقوام، قبایل، سرحدات، کوچی‌ها، مهاجرین، معلولین وورثه شهدا به ریاست داکترمحمداجان منگل روی برخی موضوعات  بحث شد.

درنخست انفجار دریکی ازمساجد ولایت غزنی که باعث شهادت ومجروحیت شماری از نمازگزاران گردیده بود به شدت تقبیح وبرعاملین آن نفرین فرستاده شد. همچنان ضمن ابراز تسلیت باخانواده های قربانیان گفته شد که تروریستان وحشی صفت بارها نشان داده اند که پایبند به هیچ ارزش انسانی ودینی نبوده، بلکه تمامی تلاش‌های شان بخاطرکشتار مردم افغانستان است.

دربخش دیگرمشکلات وشکایات تعداد ازمعلولین ولایت پکتیا مبنی برکم کاری در ریاست معلولین این ولایت بحث وفیصله شدتا این موارد دریکی ازجلسات با مسئولین وزارت دولت درامورمعلولین و ورثه شهدا شریک ساخته شود.

 

15-Saratan98-Aqwam.JPG


درجلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست محمدعظیم قویاش روی گزارش ارسالی وزارت ترانسپورت بحث شد.

درگزارش ازتحت کاربودن 86پروژه انکشافی ازجمله سرک کابل-بامیان، قیرریزی سرک‌های داخل شهرتالقان، قیرریزی سرک حلقوی شهرشبرغان، قیرریزی سرک‌های داخلی شهرزرنج، قیرریزی سرک‌های داخلی ولایت سرپل وپروژه ساختمان سرک کابل- لوگر یاد آوری گردیده بود.

درگزارش دیده شد که کارعملی شماری ازپروژه‌ها تاکنون آغاز نشده است وفیصله شد تا درزمینه مسئولین وزارت ترانسپورت به کمیسیون اقتصاد ملی توضیحات ارایه نمایند.

 

15-Saratan98-Mali.JPG


درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف  نهضت‌یار، روی وضعیت تحصیلی و آموزشی درنهادهای آموزشی دولتی و خصوصی مباحث صورت گرفته، گفته شد که خلاها ونواقص سیستم آموزشی شناسایی وخواست‌ها ومطالبات نظام تحصیلی وتعلمیمی را که با معیارهای نوین برابر باشد با مسوولین مربوط درمیان گذاشته شود.


15-Saratan98-Farhangi.JPG

 

جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا واشتراک سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی وسرپرست اداره اترا تدویریافت.

نخست سوالاتی مبنی برنامه‌های آن وزارت، مقدارپول جمع آوری شده از ده درصدمحصول مخابراتی، مشکلات درشبکه مخابراتی سلام وکم کاری‌های این وزارت دررابطه به آن، شکایات متعدد از بلندبودن نرخ‌های مکالماتی، پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی، عدم رسیدگی به شکایات مشترکین،عدم جمع آوری سیم کارت‌های راجسترناشده،ا خاذی‌های بی مورد ازسوی شبکه‌های مخابراتی، بلندبودن قیمت بسته‌های انترنتی،عدم حضورمسئولین رده اول شبکه‌های مخابراتی درجلسات وبرخی موارد دیگر از محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، سرپرست اداره اترا و رییس "ریل تایم" پرسیده شد.

مسئولین درپاسخ گفتند توسط ارزیابی‌های انجام شده دریافت گردیده که جمع آوری ده درصدمحصول مخابراتی 85درصد شفاف بوده وازاین بابت تاکنون حدود16میلیارد افغانی جمع شده است ونیز قرارداد نصب دستگاه ریل تایم صورت گرفته که نصب آن 15ماه را دربرخواهد گرفت، اما یک بخش آن که وظیفه جمع آوری عواید محصول مخابراتی را دارد حدود 4ماه بعد فعال می شود.

به همین ترتیب توضیح دادند که شبکه مخابراتی سلام مشترکین زیاد دارد از این رو زیرفشارتخنیکی بوده که برای رسیدگی به مشکل آن برنامه های رویدست گرفته شده تا ازیک سو شبکه مخابراتی سلام توسعه یابد وازسوی دیگر در کیفیت وقیمت آن نیز تغییرمثبت به وجود آید. آنان علاوه کردند که ارزیابی‌های انجام شده است تا به اساس آن قیمت‌های فعلی انترنت که بلند می باشد 10 الی 30 درصد پایین آورده شود.

درپایان ضمن یاد آوری ازکمپاین جمع آوری سیم کارت‌های غیرراجسترشده وجریمه برخی‌ها دراین پیوند گفتند قراراست، فایبرهای جدید جهت بهترشدن کیفیت خدمات مخابراتی نصب گرد که پاسخ‌های سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی مورد قناعت کمیسیون قرارگرفت.


15-Saratan98-Mukhabirat.JPG

 

دربخش دیگرجلسه از رییس عملیاتی ریاست آبرسانی وکانالیزیسیون و رییس آبرسانی زون کابل پیرامون اجراات، چگونگی توزیع آب، مدیریت آب‌های آشامیدنی شهرکابل، بلندبودن قیمت آب درشرکت‌های خصوصی، چگونگی قرارداد شرکت‌های آبرسانی خصوصی درپایتخت وولایات سوال‌های مطرح شد. آنان گفتند فعالیت ریاست آبرسانی وکانالیزیسیون اکنون در19ولایت بوده وقرارپلان تا دوسال دیگرباید فعالیت آن به تمامی ولایات گسترش یابد. همچنان ازپروژه‌های ده‌مرادخان، امین آباد، قول آب چکان، تمدیدپایپ انتقالی 001، تعویض شبکه‌های فرسوده، اعماریک باب ذخیره وپمپ استیشن، توسعه فاز اول شبکه آبرسانی لوگر نام گرفتند که تحت کار می باشد.

مسئولین آبرسانی افزودند پروژه‌های تعویض شبکه‌های کهنه زون آبرسانی شهرکابل، توسعه شبکه آبرسانی تپه نادرخان وشهرک طلایی، توسعه شبکه آبرسانی میدان هوایی بین المللی حامدکرزی وخیرخانه مینه وناحیه سیزدهم وحفر12حلقه چاه جدید پروژه های علاوالدین درپلان است که درآینده کارهای عملی آن آغازمی شود.

همین‌گونه بیان کردند که 26پروژه سروی شده و20 پروژه  دیگر کارهای دیزاین آن تکمیل شده است ونیزپلان توزیع آب آشامیدنی نواحی 12 و22 شهرکابل واحداث مخازن آب به ظرفیت 70هزارمترمکعب که 55میلیوان دالرهزینه خواهد داشت وبه سال‌های آینده می باشد به شورای عالی اقتصادی پیشکش شده است.

آنان درصحبت شان گفتند که دیزاین تصفیه خانه‌های غیرمتمرکزفاضلاب 40 ارگان دولتی صورت گرفته که ازاین جمله کارعملی 10 ارگان دولتی تکمیل وتسلیم داده شده است. دراخیرازمقروضیت برخی ادارات دولتی یاد آوری وگفتند طی تفاهم که انجام شده قراراست، مقروضیت این نهادها ازبودجه آن ازطریق وزارت مالیه به بودجه ریاست آبرسانی وکانالیزیسیون انتقال داده شود.

درختم جلسه فیصله صورت گرفت که سرپرست وزارت شهرسازی واراضی درمورد پلان سال روان وگزارش ازاجراآت کاری خویش درسال گذشته، درجلسه روزشنبه هفته آینده این کمیسیون وضاحت ارایه نماید.