صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۳ میزان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی

 

     مشرانوجرگه علاوه از تصویب تعدیلات دوعنوان قانون، موضعگیری‌های سخت وتمامیت خواهانه طالبان را درمذاکرات صلح، ناکام ارزیابی کرد.


11-Saratan98-JAL1.JPG


     این جلسه که به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه برگزارگردید؛ سناتوران با یاد آوری ازحمله بیرحمانه وخونین طالبان درکابل وشعله ورساختن آتش جنگ در بسیاری ولایات وهمچنان عدم انعطاف پذیری طالبان در پروسه صلح؛ این نشست هارا به محوریت امریکا وطالبان، بی معنا وبی نتیجه ویک نوع پنهانکاری با مردم ودولت افغانستان خوانده خواهان تدابیرمقتضی برای نجات کشور ازتوطیه های جاری شده افزودند، گروه طالبان با نمایندگان امریکا درقطربخاطرمنافع وامتیازگیری گفتگومی نمایند ولی بدانند که مردم این سرزمین گفتگوهای را که درآن منافع عمومی تامین وآتش بس برقرارنگردد قبول نخواهند کرد ودرضمن جانب ایالات متحده امریکا جزئیات گفتگوها را با مردم شریک ساخته وازهرگونه پنهان کاری درمورد صلح افغانستان خود داری نموده زمینه گفتگوها را به رهبری ومالکیت افغانها مساعد سازد.

     درمباحث آزاد شماری ازسناتوران، حمله خونین تروریستی دیروزکابل را که مسولیت آنرا گروه طالبان به عهده گرفته است نهایت غم انگیز، دردآور وجنایت کارانه عنوان نموده، گفتند دراین حادثه ده هاتن به شمول شاگردان مکتب مجروح وشهید شدند که عمق قصاوت، بی رحمی وبربریت این گروه را نشان می دهد وباید همه بدانند که طالبان به آموزه های دینی واسلامی باورندارند و باید ازسوی نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربه شدت سرکوب شوند .

      درجلسه ازحملات طالبان دربرخی ولسوالی های کندهاروبغلان یاد آوری گردیده گفته شد به تازگی این گروه درمنطقه بند مچلغو در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا ، بالای پوسته های امنیتی و کارگران این بند حمله نموده که درنتیجه تعدادی شهید ومجروح شده اند که این موضوع ایجاب بررسی همه جانبه را می نماید ودرضمن بند مچلغو باید به شدت محافظت شود.

      نا امن بودن مسیرشاهراه کابل- کندهار وجمع آوری مالیه ازمسافرین ووسایط باربری ازسوی طالبان دراین مسیرو به ویژه درمربوطات میدان وردک وغزنی، مسلط شدن یک حلقه مافیایی دروزارت مالیه بخاطرحیف ومیل پول بیت المال، ضعف ارگانهای کشفی واستخباراتی درمهار حمله دیروزطالبان، تقاضا ازسیاسیون بخاطرحراست ازمنافع ملی واقتدارکشور، عدم حضور برخی مسوولان امنیتی درکمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وبرخی مسایل دیگرمطرح گردید.


11-Saratan98-JAL2.JPG


       درختم مباحث فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه دررابطه به آغازدورهفتم گفتگوهای صلح درقطر، گفت به دلیل اینکه مردم افغانستان درجریان گذاشته نمی شوند قابل تشویش می باشد این پروسه ازآغازتاکنون مشکوک به نظرمیرسد؛ زیرا آنچه به بحث گرفته می شود مربوط به مسایل امریکا وطالبان بوده و دردهای مردم درآن انعکاس نمی یابد.

    مسلم یارتأکید نمود که سیاسیون بخاطرمنافع ملی وپرداختن به موضوعات صلح ، باید درهمآهنگی لازم ووحدت نظرتلاش نمایند چون خارجیان جزمنافع شخصی شان؛ به ختم جنگ درافغانستان وجلوگیری ازکشتارمردم تمکین نخواهندکرد.

       رییس مجلس همچنان ازحکومت خواست که درنشست‌های صلح چون قطر، اشخاص وطندوست ومتعهد به منافع ملی را توظیف کند درغیرآن تلاش‌های فردی وپراگنده سودی در قبال نخواهد داشت.

    درنشست امروزهمچنان طرح تعدیل درقانون دسترسی به اطلاعات که درکمیسیون های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی  ارایه وتصویب شد.

    هکذا طرح اعضای ولسی جرگه درمورد قانون اشاعه ثبت ودارایی های مقامات دولتی که درکمیسیونهای مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس وسایراعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبابرخی تعدیلات پیشنهادی ،مورد تصویب قرارگرفت.

 درپایان جلسه، محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی گزارش هیئت کمیسیون را از ولایت هرات ارایه نمود وقراراست جریان تفصیلی آن دراخبارکمیسیون‌ها به نشربرسد

11-Saratan98-JAL3.JPG     همچنان شماری ازمحصلان پوهنتون خصوصی ابن سینا امروز ازجریان جلسه عمومی مشرانوجرگه وسایربخش های شورای ملی بازدید نمودند. این بازدید که درچوکات برنامه های آموزشی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه انجام شد؛ مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی، عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وقدم علی نیکپی رئیس اطلاعات وارتباط عامه در مورد کارشیوه های مشرانو جرگه و مسایل پارلمانی به ایشان معلومات ارایه نمودند.