صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

اعلان کاریابی

عنوان وظیفه              : آمریت دفترنائب اول

وزارت و یا اداره        : مشرانوجرگه

موقعیت پُست              : کابل

بخش                       : ریاست دفتر

بست                       : (3)

گزارشدهی به            : رئیس دفتر

گزارشگیری از         : دستیار، مدیراجرائیه وخانه سامان

کود                        : 014-01-90-11

تاریخ بازنگیری        :

...............................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:  تنظیم هدایات، اوامروسایرتصاویب ومتحد المال های مقامات صالحه وتکثیرآن به ادارات تحت اثر .

...............................................................................................................................................................................

 

مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.     تهیه وترتیب پلان کاری بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره .

2.     تأمین ارتباط نائب اول با وزارت خانه ها وادارات دولتی .

3.     تأمین ارتباط نائب اول با ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه.

4.     ترتیب آجندا وتقسیم اوقات جلسات وملاقات های مقام نیابت اول واشتراک درآن به حیث منشی .

5.     تهیه وترتیب اسناد، قوانین وهدایات مقامات صالحه قبل ازبرگزاری جلسات .

6.     حصول هدایات واوامر نیابت اول تکثیرآن به سایرمراجع دولتی .

7.     ترتیب وتنظیم هدایات، اوامروسایرتصاویب ومتحد المال های مقامات صالحه وتکثیرآن به ادارات تحت اثر .

8.     نظارت ازتصنیف ونگهداشت اسناد درمطابقت با مقرره آرشیف .

9.     تلاش درجهت ارتقای سطح دانش عمومی ومسلکی خود وهمکاران .

10.   ارائه مشوره به مقام درباره کاروفعالیت دفاترگزارش دهنده به آنها .

11.   قضاوت درست دراولویت بخشیدن موضوعات که ایجاب دقت ازجانب نائب اول را مینماید.

12.   همکاری با آمریت انکشاف تشکیلاتی ریاست منابع بشری درتسوید لایحۀ وظایف همکاران مربوطه طبق قانون .

13.   ارائه گزارش ربعواربه مراجع مربوطه.

14.    اجرای سایروظایف که ازطرف آمرمربوطه مطابق قوانین ، مقررات اهداف مرتبط به وظیفه بوی سپرده میشود .

...............................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست درمادۀ (7) و(8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 

1.درجه تحصیل :

·      داشتن سند فراغت حد اقل لیسانس وبه (بالاترازآن) ارجحیت داده میشود .

 

2.تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه)  

·   داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه .

3.مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

 

·       آشنایی با تکنالوژی معلوماتی وتوانائی استفاده ازبرنامه های آفیس (ورد وایکسل) ولسان انگلیسی .

·   توانائی رهنمائی. کنترول اداره وقابلیت تطبیق خط مشی( پالیسی ) اداره مربوط .

.............................................................................................................................................................

نوت : داوطلبان میتوانند ازتاریخ16/10/1397 الی تاریخ 26/10/1397 فورم اخذ وبعد ازخانه پری الی تاریخ 27/10/1397به آمریت استخدام دوباره تسلیم نمایند .

آدرس : سرک دارالامان جوار وزارت انرژی و آب .

شماره های تماس : 0770002617 – 0799405200