صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی رابه بحث گرفتند

درجلسه کمیسیون امور شورای ولایتی ، مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، برعلاوه رسیده گی به عرایض واصله، پیرامون مسایل مالی و اداری ریاست عمومی دراالانشای مشرانوجرگه مباحثی صورت گرفت وتاکید شد معاون مالی و اداری ورئیس مالی خدمات ریاست  دارالانشا گزارش کاری سال 1397 خویشرا در مورد مسایل مالی و اداری در یکی از جلسات کمیسیون ارایه نمایند. د ربخش دیگر نامه شورای ولایتی ولایت ننگرهار مطالعه و تصامیم اتخاذ گردید.

17-Jadi97-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون امور معلولین  وبازمانده گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی ،پیرامون خواستهای معلولین که در ساحه شهر نوکابل  خیمه تحصن را برپا نموده اند ، صحبت گردیده تصریح شد که با وجود مطرح شدن خواست‌های آنان درمجلس عمومی مشرانوجرگه وکمیسیون مربوطه، اما تاکنون به خواسته‌های‌شان رسیدگی صورت نگرفته است. اعضای کمیسیون یکباردیگرازمسدولین ذیربط خواهان  رسیدگی به خواست‌های تحصن کنندگان گردید تا دچارمشکلات صحی دراین فصل سرمانگردند.

همچنان در جلسه اعضای کمیسیون  از روند توزیع کوپون برای ورثه شهدای نیروههای امنیتی  ابراز قدردانی نموده  و خواهان شفافیت در توزیع عادلانه آن  گردیدند.

در بخش اخیر روی عریضه ورثه شهدا در مورد یک دربندحویلی واقع ناحیه پنجم صحبت و قرار شد جهت وضاحت رئیس املاک وزارت مالیه ومسوول تفتیش آن وزارت ،نماینده شاروالی کابل ،رئیس ناحیه پنجم شاروالی کابل ،آمر حوزه پنجم ونماینده عارض در جلسه مورخ22 جدی دعوت گردند.

17-Jadi97-Malolin.JPG 

    درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، خاطرنشان گردید که مردم افغانستان درآستانه تجلیل ازهفته قانون اساسی به عنوان وثیقه ملی مردم قرارداشته پس لازم است که هرشهروند کشورازاحکام ومندرجات آن آگاه باشند که بخاطرتحقق این مساله ایجاب می نماید که تمامی مسوولان رسانه های همگانی برنامه های اختصاصی را دراین زمینه تدویرنمایند تا مرد وزن کشور ازمفاد آن مستفید گردد.

17-Jadi97-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، در حضور داشت رئیس حج و زیارت وزارت ارشاد حج و اوقاف در مورد چگونگی پروسه اعزام حجاج مباحثی صورت گرفت .

رئیس حج و زیارت گفت پروسه حج امسال به اساس هدایت رئیس جمهور به اداره تدارکات ملی سپرده شده که مسوولین ریاست حج وزیارت وزارت حج و اوقاف با آنها همکاری مینمایند موصوف ضمن ارایه توضیحاتی  گفت سهمیه حجاج در ولایات به اساس احصائیه مرکزی توزیع میگردد که در شرایط فعلی تغیر آن به هیچ صورت امکان پذیرنیست وافزود قبلا اساتید رهنما بعد از سپری نمودن امتحان  کانکور انتخاب می گردید که در آن 70فیصداز امامان مساجد و 30 فیصد فارغان شرعیات استخدام میگردید، که  اکنون این پروسه  مانند سایر امور مربوطه  به تدارکات ملی سپرده شده است.

اعضای کمیسیون بعد از استماع توضیحات موصوف ،تاکید نمودند در پروسه حج موضوع غیرحاضران و استخدام معلمین مطابق طرزالعمل قبلی از طریق وزارت ارشاد حج و اوقاف صورت گیرد ، زیرا این پروسه ازطریق تدارکات ملی زمان گیر میباشد .

17-Jadi97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، پیرامون حقوق ماهواروامتیازات معلمین وپیشنهادات آنان دراصلاح قوانین وسیستم جدید رتب، مشکلات دانش آموزان درولایات گرم سیربخصوص عدم توزیع کتب درسی  صحبت گردیده، قرارکمیسیون بران شد تا مشکلات یادشده با مسوولین بخش مربوطه وزارت معارف مطرح بحث قرارگیرد ونیزازوزارت تحصلات عالی خواسته شد تا درقسمت توزیع عادلانه بورسیه هاوفراهم آوری زمینه برای فارغان نهادهای تعلیمی خصوصی ودولتی تلاش نماید.

همینگونه درجلسه روی مشکلات محصلین درنهادهای تحصیلی خصوصی بخصوص ازناحیه اخذفیس بلند وتکس اضافی برای چانس دوم ومصارف امتحانات صحبت گردیده، تاکیدشدکه وزارت تحصیلات عالی ازنهادهای تحصیلی خصوصی نظارت داشته وموسسات تحصیلی خصوصی مکلف می باشند که مطابق به قانون ومقررات برای محصلین تسهیلات لازم رافراهم نمایند.

 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیراحمدجاوید رووف باحضورداشت معینان وزارتهای عدلیه وهوانوردی، رئیس حقوق ومعاهدات وزارت امورخارجه ومسوول دسک کشورهای اروپا،امریکاواسترالیا، پیرامون موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت جمهوری عراق وموافقتنامه چارچوب انکشافی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وشورای فدرالی سویس پیرامون مساعدت های تخنیکی،همکاری های مالی وکمک بشری، بحث وتبادل نظرصورت گرفت که درنیتجه ضمن ارایه یک سلسله پیشنهادات پیرامون موافقتنامه های متذکره تصامیم لازم درزمینه اتخاذشد.

17-Jadi97-Farhangi.JPG 

   درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، قرار بود که برخی مسایل مربوط به شاروالی کابل با سرپرست آن اداره مطرح گردد که متاسفانه موصوف درجلسه امروزکمیسیون اشتراک ننموده، موضوع به نشست های بعدی موکول شد.

    دربخش دیگرجلسه شکایت شرکت ساختمانی باربد با رئیس انجوهای وزارت اقتصاد ورئیس بنیاد انکشافی آغاخان درافغانستان مطرح بحث قرارگرفت.

    شرکت مذکور مدعی است که برخی نقاط سواحل دریای آمو را تحکیم نموده ولی پول آن پرداخت نشده است، رئیس بنیاد انکشافی آغا خان ضمن ارایه توضیحاتی گفت این مساله متعلق به دفترانکشافی آغا خان درکشور تاجیکستان می باشد که باید ازآن طریق پیگیری گردد.

کمیسیون با استماع توضیحات طرفین موضوع را به نشست های بعدی موکول نموده تا روی این مساله درمطابقت به اسناد ومدارک ارایه شده بحث صورت گرفته تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

    دربخش دیگرجلسه با مسوولان شرکت های مخابراتی افغان بی سیم واتصالات پیرامون عرضه خدمات وگسترش فعالیت های مخابراتی درنقاط مختلف کشورمباحثی صورت گرفت و تاکید به عمل آمد که مسوولان مذکوردرظرف یکهفته پیرامون مسایل مطروحه کتباً به کمیسیون گزارش ارایه نمایند.

   دراخیرجلسه شکایت حدود 120 خانواده اهالی مسجد جامع غازی محمد جان خان عقب شفاخانه اطفال اتاترک ناحیه سوم ازرهگذرنبود آب آشامیدنی را با رئیس آب رسانی شهرکابل مطرح گردید.

    رئیس آب رسانی شهرکابل ضمن ارایه توضیحاتی کهنه بودن سیستم های آبرسانی را درآن ساحه ازمشکلات عمده واساسی دانسته گفت بخاطررفع این معضل پلان داریم که درسال نو خورشیدی این مشکل با نصب پیپ های جدید به شکل اساسی حل گردد ولی حالا که فصل سرما می باشد وپوهنتون کابل نیازبیشتر به آب ندارد این اداره مصمم است که قسمتی ازآب پوهنتون را همه روزه دراختیارخانواده های مذکور قراردهد، که این توضیحات ازسوی نماینده گان خانواده ها مورد قبول قرارگرفت.

17-Jadi97-Mukhabirat.JPG 

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی، شکایات واصله مبنی افزایش آلودگی هوا با معاون اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، رئیس مربوطه شاروالی کابل، معینان وزارت های صحــــــــــــــــــت عامه، امورشهرسازی، معادن وپترولیم، ترانسپورت، نماینده قومندانی گارنیزیون کابل، رئیـــــــــــــــــس اداره برشـــــــــــــــــنا، و رئیــــــس عمومی آبرسانی مطرح بحث قرارگرفت.

    نخست معاون اداره ملی حفاظت ازمحیظ زیست ضمن ارائه معلومات تخصصی به ویژه درمورد آلودگی هوا درفصل سرما گفت ریزش برف اخیردرکابل آلودگی هوا را خیلی کاهش داده که تاثیرات آن درکوتاه مدت قابل لمس می باشد وافزود  با هماهنگی ادارات ذیربط طرزالعمل یازده ماده یی را برای زمستان سال 1397 ترتیب داده که به تاریخ 30 عقرب این طرزاالعمل نهایی گردیده وجنبه عملی را بخود گرفته که بربنیاد مفادات این طرزالعمل کلیه اصناف شهرکابل ازجمله حمام ها، ریگریشن ها ، بلند منزل ها ، شفاخانه ها ، که تعداد آن به 591 مرکزمی رسد به همکاری شاروالی و وزارت امورداخله نظارت گردیده که 236 مرکزآن مسدود وبرای یک تعداد ازاین مراکز یک هفته مهلت داده شده که  تا درمطابقت به طرزالعمل فعالیت خویش را عیارنمایند  درغیرآن مسدود خواهندشد. وافزود این اداره  کدام تجهیزات معیاری برای تثبیت میزان آلودگی وکاهش هوا دراختیارنداشته ولی با آنهم تدابیرکه لازم است اتخاذ نموده که میتوان ازتغییروقت کاری مامورین که نتایج نسبی را درقبال داشته است یاد آوری نمود.

    وی همچنان ازفعالیت غیرقانونی صدها داش خشت،ریگریشن و حمام ها یاد آوری نموده گفت بخاطرجلوگیری ازآلودگی هوا باید معیارات وضع وهرآن اصنافی که غیرقانونی عمل می نماید با ایشان برخورد قانونی صورت گیرد.

    متعاقباً رئیس صحت محیطی اداره شاروالی کابل ضمن ارائه معلومات گفت  13 فیصد نفوس کشوردرشهرکابل زندگی می نماید که این امرسبب آلودگی هوا گردیده وبا آنهم تدابیرلازم اتخاذ گردید وبرای مالکین  حمام ها یک هفته مهلت داده شده تا مانند خبازی ها  درراستای بدیل سوخت شان اقدام نمایند درغیرآن مسدود خواهند شد وافزود طبق آمار تقریبی حمام ها در24 ساعت 120 تن ذغال ومنازل رهایشی 250 تن ذغال را استفاده می نماید که باید برای بیرون رفت ازاین معضل درقسمت افزایش برق وگازمایع تدابیرلازم اتخاذ گردد.

     سپس معین وزارت معادن دررابطه به فعالیت خودسرریگریشن ها گفت شهرت مکمل ریگریشن های غیرقانونی عنوانی وزارت امورداخله بارها گسیل گردیده ولی اقدامات صورت نگرفته است ونیز رئیس برشنا ضمن ارائه معلومات پیرامون ظرفیت آن  اداره گفت میزان برق مورد نیازکابل 620 میگا وات بوده که این اداره با استفاده ازانرژی حرارتی ، آبی ووارداتی 410 میگاوات آن راتکمیل نموده اند وی فابریکات صنعتی ، فابریکات ذوب آهن ، فابریکات تولید آب معدنی را درشهرکابل عمده ترین عامل کمبود برق دانسته افزود تنها 130 میگاوات برق را فابریکات صنعتی و ذوب آهن به خود اختصاص داده است.

به همین ترتیب معین وزارت صحت عامه پیرامون تدابیرآن اداره و معاون قومندانی امنیه ولایت کابل درمورد اجراات شان توضیحات ارایه نمودند.

    دراخیراعضای کمیسیون با استماع اظهارات مسوولان حکومتی تاکید نمود که باید درکنار اتخاذ تدابیر بلند مدت اقدامات عملی وعاجل صورت گیرد وادارات ذیربط با هماهنگی همدیگر درزمینه کاهش آلوده گی هوا رسالت ملی خویش را ادا نمایند ودرصورت که تطبیق برنامه های  ادارات مذکور ایجاب استفاده ازقوه قهریه را نمایند نیروهای امنیتی درزمینه همکاری لازم نمایند.

17-Jadi97-Shikayat.JPG

   دربخش دیگرجلسه شکایت تعدادی ازمالکان دواخانه ها ازفعالیت یک باب دواخانه غیرقانونی درساحه کوته سنگی شهرکابل ، تورید غیرقانونی وقاچاق ادویه جات درشهرهرات درحضورداشت رئیس عمومی فارمسی وزارت صحت عامه مطرح بحث قرارگرفت.

    رئیس مذکور اطمینان داد که امروز دواخانه که غیرقانونی فعالیت دارد مسدود می نماید ونیز درراستای تطبیق قوانین صحی خواستارهمکاری مراجع امنیتی درسراسرکشور گردیده گفت قرارمعلومات واصله اکثریت ادویه ها ازطریق پوسته میرداود به داخل شهرهرات وارد می گردد که باید مسئولین محلی درزمینه تدابیرلازم اتخاذ نماید .

طبق یک خبردیگر دراخیرجلسه دیروز مشرانوجرگه سناتورحاجی محمدحنیف حنفی گزارش هیئت مشرانوجرگه را ازولسوالی زرمت ولایت پکتیاردرموردشهادت شش تن از اعضای یک خانواده ارایه نمود.

درگزارش آمده است که هیئت بعدازملاقات بامسئولین نظامی وملکی، بزرگان اقوام، شاهدان عینی درمورد این جنایت غم انگیزگفتند که نیروهای مشترک خارجی و داخلی به رهبری نعمت تنیوال به شکل بی‌‍رحمانه بالای منزل حاجی نعیم فاروقی حمله ورگردیده وبه شمول وی شش تن ازاعضای فامیل وی که سه تن ازپسران جوان‌اش مصروف تحصیل بودند بی گناه به شهادت می‌رسند وشماری ازوسایط نقلیه رانیزبه آتش می‌کشند واین حمله درحالی‌که صورت گرفته است که پوسته اردوی ملی در نزدیکی منزل حاجی نعیم قراردارد.همچنان مسئولین محلی وامنیتی ولایت پکتیا درزمینه ابرازبی خبری نموده گفتند دراین رابطه هیچگونه اطلاع به آنان داده نشده است.

دراخیربزرگان ومتنفذین ولایت پکتیا به صورت جدی ازحکومت وحدت ملی خواستند که جلوعملیات شبانه را که باعث تلفات افراد ملکی میگردد بگیرد تا فاصله میان حکومت ومردم بیشترنگردد