صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی را به بحث گرفتند.

    درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، پیرامون عریضه رئیس شرکت عابدالله ناصری یکی ازمولدین انواع کرم وصابون درولایت ننگرهارمطالعه وقرارشد که عریضه شرکت مذکور با مسئولان ذیربط مطرح بحث قرارگیرد.

15-Jadi97-Mali.JPG 

    درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا درمورد پرچاوی‌های برق درشهرکابل، توزیع غیرعادلانه آن وبرخی مشکلات دیگر از رییس عمومی دافغانستان برشنا شرکت و رییس برق کابل سوالاتی پرسیده شد.

درنخست رییس کمیسیون ابرازداشت دافغانستان برشناشرکت با وجودامکانات وسرمایه گذاری‌ها نتوانسته است که انرژی برق مورد نیازشهرکابل راتأمین نماید وهمواره باشندگان پایتخت درفصل زمستان بامشکل کمبود برق روبرو می‌شوند به همین ترتیب از توزیع غیرعادلانه نیز انتقاد نمود.

سپس مسئولین برشناگفتند درسال روان شرکت دافغانستان برشنا 80 هزار میتر برای مشترکین توزیع نموده وبرق هشت ولایت دیگررا نیز باشبکه ملی برق وصل ساخته اند، آنان افزودند پرچاوی‌های زمستان روان نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته واین شرکت درتلاش است تا ولتاژ برق وارداتی تاجیکستان به افغانستان را افزایش دهد وازسوی دیگرهیئت شرکت باجانب ازبیکستان نیزدرحالت گفتگواست.

آنان خاطرنشان ساختند درحال حاضر از انرژی برق حرارتی نیزاستفاده صورت می گیرد وکمیته توظیف شده است تا ازتوزیع عادلانه برق درشهرکابل نظارت وگزارش خویش را به ریاست دافغانستان برشنا ارایه بدارند.

سپس سناتورفاطمه اکبری اظهارداشت که حدود 63هزارخانواده درساحه اونچی باغبانان ناحیه 13 ازیک ماه بدینسو از برق محروم شده اند که مسئولین درزمینه تعهد

نمودند که به زودترین فرصت به این مشکل رسیدگی خواهدشد.

دربخش دیگر ازفرمان رییس جمهوری مبنی برادغام وزارت‌های ترانسپورت، فوایدعامه،اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن و ریاست ترافیک بحث وقرارشد مسئولین دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون استجواب گردد.

دراخیرفیصله شد که وزیرامورشهرسازی و اراضی درمورد مصرف بودجه، دست‌آوردها، تکمیلی شهرک‌های رهایشی و رییس شرکت هوایی آریانا افغان درمورد بلند بودن نرخ تکت‌ها، خریداری یک بال طیاره جدید، تأخیردرپروازها وعواید آن شرکت طی جلسات آینده گزارش خویش را به کمیسیون ارایه نمایند.

15-Jadi97-Mukhabirat.JPG 

       درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی، اعتراض مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی ورانندگان زون جنوب غرب کشور ازروند واگذاری مسئولیت ترمینال بزرگ ولایت هرات دوچند قیمت قبلی به شرکت قراردادی جدید و ادعای عارضین مبنی براحتمال غصب ملکیت مذکور درحضورداشت معین ورئیس عمومی ترانسپورت وزارت ترانسپورت، رئیس املاک وزارت مالیه و رئیس سارنوالی مبارزه با جرایم فساداداری اداره لوی سارنوالی مطرح بحث قرارگرفت. نخست رئیس سارنوالی مبارزه با فساد اداری باتوجه به یافته‌هایش ازجریان بررسی دوسیه‌های قبلی درآن ولا اظهارنمودند دراکثرادارات ولایت هرات ملکیت‌های دولتی درتبانی با مسئولان موردغصب قرارگرفته است که باید مورد بررسی قرارگیرد. همچنان معین وزارت ترانسپورت افزایش مبلغ مزایده را درداوطلبی به نفع دولت تلقی نموده، گفت شکایت عارضین بربنیاد احتمال صورت گرفته است که درنتیجه کمیسیون چنین اتخاذ نمود که عنوانی اداره عالی لوی سارنوالی پیشنهاد گردد تا هیاتی را به منظوربررسی ادعای اعتراض کنندگان و چگونگی ورود زعفران قاچاقی به آن ولا اعزام و موضوع را بررسی نماید. دربخش دیگرجلسه شکایات واصله مبنی برغصب نمرات رهایشی شهرک معلمین ولایت هرات درحضورداشت رئیس املاک وزارت معارف، رئیس مبارزه با جرایم فساد اداری لوی سارنوالی و رئیس مربوطه وزارت معارف مطرح بحث قرارگرفت. درجلسه پس ازاستماع توضیحات رئیس املاک وزارت معارف و رئیس مبارزه با جرایم مبارزه با فساداداری لوی حارنوالی و پیشنهاد نماینده ذیصلاح اداره لوی حارنوالی فیصله صورت گرفت که مکتوب متحدالمال عنوانی کلیه ادارات دولتی ازآدرس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه گسیل گردد تا گزارش مفصل ازغصب ملکیت ادارات مربوطه شان را با تفکیک شهرت مکمل غاصبین ونحوه اجراآت به این کمیسیون دراسرع وقت ممکنه گسیل دارند تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد. همین‌ترتیب درجلسه شکایت واصله تعدادی ازباشندگان چهارراهی قمبرناحیه پنجم شهرکابل مبنی برسکونت تعداد زیاد ازمهاجرین وبیجا شدگان داخلی ازولایت مختلف درمربوطات ملکیت وزارت دفاع ملی درآن ساحه با حالت رقت‌بارکه سبب برهم زدن نظم شهری، امنیت وحتی آلودگی محیط زیست گردیده است، درحضورداشت نمایندگان ذیصلاح وزارت‌های دفاع ملی، وزارت امورشهرسازی و اراضی ومهاجرین مطرح بحث قرارگرفت. اراکین مذکورضمن ارائه وضاحت پیرامون موضوع افزودند که مقام عالی ریاست جمهوری باتوجه به حساسیت موضوع فرمان شماره 305 را صادرنموده اند که کلیه ادارات ذیربط درزمینه کسب مسئولیت نموده تا ضمن تهیه طرزالعمل به توزیع عادلانه مکان قابل استطاعت اقدام نمایند که رئیس اراضی ولایت کابل گفت تطبیق کامل فرمان مذکورزمان گیربوده وحداقل تا دوسال آینده وقت نیازخواهد داشت وبه منظورحل آنی این معضل پیشنهاد نمودند تا وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان درراستای انتقال مهاجرین با همکاری سازمان‌های کمک کننده درساحات همجواربه ساحه اعمارمنازل قابل استطاعت اقدام نمایند تا ازیک سوء مشکلات مطروحه حل گردیده وازسوی دیگرانتقال ایشان بعد از اعمارمنازل با سهولت انجام شود وهمچنان رئیس مذکورپیشنهاد نمود که وزارت دفاع ملی به منظورجلوگیری ازغصب ملکیت مربوطه خویش عنوانی وزارت امورشهرسازی واراضی پیشنهاد تصفیه ساحه مذکور را نموده تا بعدازاعزام گروپ مسلکی تصفیه ملکیت این وزارت تشخیص گردد. دراخیرجلسه شکایت اتحادیه وارد کنندگان گوشت مرغ مبنی برمنع وارادت گوشت مرغ ازسوی وزارت زراعت ومالداری مطرح بحث قرارگرفته فیصله به عمل آمد که دررابطه به موضوع وزیر زراعت ومالداری، رؤسای اتحادیه تولید و وارد کنندگان گوشت مرغ و رئیس مربوطه وزارت صحت عامه درجلسه آینده اشتراک نمایند.

15-Jadi97-Shikayat.JPG 

      درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی گزارش نشرشده مبنی چگونگی وضعیت عرضه خدمات طب عدلی درمرکز و ولایات بحث صورت گرفت.

در گزارش تذکررفته است که در18ولایت مراکزطب عدلی فعال بوده و در ولایات متباقی خدمات طب عدلی درشفاخانه‌های ولایتی توسط افراد غیرمسلکی به شکل ابتدایی آن انجام می‌شود، مشکلات عمده این مراکز نبودتعمیرات، کمبود تشکیل، کمبود لابراتوارها و وسایط نقلیه عنوان شده ونیز روی بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان تأکیدشده است.

اعضای کمیسیون بعد ازمطالعه گزارش تأکید نمودند که وزارت مالیه درمورد بودجه مورد نیاز، وزارت صحت عامه درمورد کمبود وسایل وتجهیزات وسکتورامنیتی کشور درقسمت تأمین امنیت مراکزطب عدلی کشورتوجه لازم نمایند.

 15-Jadi97-Adli.JPG

    درجلسه کمیسیون اموردینی ، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، علاوه‌ ازرسیدگی به عرایض واصله، درمورد نتایج سفراعضای کمیسیون ازولایات لغمان وننگرهاروبازدید هیئت ازنهادهای علمی واکادمیک، امورارشاد حج واوقاف، اطلاعات وفرهنگ، معارف وبرخی ادارات ، صحبت گردیده آن را مثبت ارزیابی نمودند ونیزبه برخی پیشنهادات وخواست‌های ادارات متذکره رسیدگی صورت گرفت.

15-Jadi97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون مصونیت، امتیازات وامورشورای های ولایتی به ریاست قاری میرحاتم تره خیل روی موافقتنامه خدمات هوایی میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان ودولت جمهوری عراق بحث وتصمیم گرفته شد.

دربخش دیگردرمورد اظهارات اخیررییس جمهوری ایالات متحده امریکا گفته شد که پس از تجاوز قشون سرخ برخاک افغانستان مردم مسلمان این کشورطی قیام ملی بخاطرآزادی خویش راه اندازی نمودند ودرنتیجه آن شوروی وقت را با شکست تاریخی مواجه ساختند.

بنا کمیسیون ازسیاسیون خارجی خواست تا هنگام صحبت‌های‌شان واقعیت‌های عینی را مدنظرگرفته به قربانی‌های بی دریغ ملت افغانستان حرمت بگذارند.

دراخیر دررابطه به تجلیل ازهفته قانون اساسی کشور بحث و ازنهادهای مرتبط خواسته شد تا برنامه‌های موثری را درقسمت آگاهی دهی ازقانون وتطبیق آن راه اندازی نمایند.

 15-Jadi97-Emtizat.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدای به ریاست نفیسه "سلطانی"، درمورد تحصن معلولین که بیش ازیک ماه می‌شود درساحه شهرنو خیمه تحصن برپا نموده وازحکومت وحدت ملی خواهان احقاق قانونی شان می‌باشند، صحبت گردیده تصریح شد که با وجود مطرح شدن خواست‌های آنان درمجلس عمومی مشرانوجرگه وکمیسیون مربوطه، اما تاکنون به خواسته‌های‌شان رسیدگی صورت نگرفته است. اعضای کمیسیون یکباردیگرازمسدولین ذیربط خواهان توجه و رسیدگی به خواست‌های تحصن کنندگان گردید که دچارمشکلات صحی دراین فصل سرمانگردند.

همین‌گونه درجلسه ازچهارم جنوری روزجهانی خطربریل یادآوری گردیده گفته شد که تجلیل ازاین روزارج گذاشتن به جایگاه والای دانش وبینش برنابینایان می‌باشد وابرازامیدواری شد که روند آموزش وپرورش خط بریل درتمام ولایات افغانستان توسعه یافته تا هموطن نابینای‌ما از آموزش سواد محروم نگردند.

دربخش دیگرجلسه ازروند توزیع کوپون برای فامیل‌های شهدا ابرازخرسندی گردیده این اقدام نیک مسئولین امنیتی را یک گام بزرگ جهت حمایت ازخانواده‌های جانبازان نیروهای نظامی درکشوردانستند وآرزوگردید که برای خانواده‌های معلولین نیزکوپون درنظرگرفته شود .

دراخیراعضای کمیسیون پیرامون روند گفتگوهای صلح افغانستان صحبت نموده، گفتند که مردم افغانستان دیگرازجنگ خسته شده ازتمام طرف‌های درگیرمی‌خواهد که دیگرازجنگ دست کیشده  تا هموطنان ما دریک افغانستان آزاد ومرفع زندگی شان به سربرند.

15-Jadi97-Malolin.JPG 

      درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، پیرامون نقش ومشارکت زنان دررهبری وتصمیم‌گیری حکومت موردبحث قرارگرفته وخاطرنشان گردید که گماشته شدن زنان دربخش‌های کلیدی تغییرات مثبت را درادارات به وجود آورده وکمیسیون این اقدامات حکومت را مورد تقدیرقرارمی‌دهد. دربخش دیگرجلسه اقدامات رئیس جمهورمبنی برتوزیع کوپون برای 12 هزارخانواده ورثه شهدای نیروهای امنیتی کشوریک گام مثبت عنوان شده، ابرازامیدواری گردید که این پروسه به زودی مورد تطبیق قرارگیرد.

 15-Jadi97-Zanan.JPG