صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

  درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان موافقتنامه، گزارش هیئت‌های مجلس از روسیه وآذربایجان استماع شد.

     موافقتنامه جایگاه وظایف کمیسیون اموربین المللی درباره افراد مفقودالاثرکه درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط رئیس واعضای کمیسیون اموربین المللی مجلس سنا ارایه ومورد تصدیق اعضا قرارگرفت.

9-Jadi97-JAL1.JPG

   درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران گفتند، ستراتیژی امریکا درمورد خروج ویا ماندن درکشور نامشخص بوده که همواره در این مورد بیانات ضد ونقیضی ارایه می‌گردد که مایه نگرانی شهروندان می‌باشد که باید آن‌کشورمطابق موافقتنامه امنیتی به تعهداتش پابند بوده، نگذارد که ممالک مداخله‌گربه شمول برخی کشورهای همسایه ازاین خلاها سوء استفاده نمایند.

   همچنان درجلسه ازبرنامه‌های اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی وامرالله صالح سرپرست وزارت امورداخله حمایت وابرازامید واری گردید که این برنامه‌ها روی کاغذ باقی نماند ومورد تطبیق قرارگیرد و نیزگفته شد که دربرخی ولایات به شمول فراه و ارزگان راه‌های مواصلاتی مسدود می‌باشد و طالبان همواره به عابرین مزاحمت ایجاد می‌نمایند که باید درزمینه تدابیر مقتضی اتخاذ شود.

   همین‌گونه درجلسه شماری ازسناتوران ازگروه طالبان بخاطررد گفتگوهای مستقیم صلح انتقاد نموده، گفتند باید رهبران این گروه بالای مردم ترحم نموده، ازکشتاروخونریزی دست بردارند با حکومت افغانستان به میزمذاکره حاضرشوند وخواست‌های خویش را مطرح نمایند؛ زیرا یگانه راه نجات افغانستان ازجنگ وخونریزی گفتگوهای بین الافغانی به مالکیت دولت افغانستان می‌باشد وافزودند درآینده نزدیک کنفرانس جده درمورد صلح افغانستان برگزارخواهند شد وانتظاربرده می‌شود که طالبان دراین کنفرانس با هیئت افغانستان وارد مذاکره شوند.

    تاکید بررسیدگی جدی بر اتهامات وارده در خصوصی تجاوزجنسی بربانوان فوتبالیست ازسوی رییس فدراسیون فوتبال، رسیدگی به خواست‌های معلولان که درشهرکابل دست به تحصن زده اند، هم نظرنبودن وزارت امورخارجه وبرخی مسئولان محلی درمورد مداخله ایران درامورداخلی افغانستان، تاکید برحل اختلافات سیاسی درداخل نظام وسایرجریان‌ها، تاکید برجلوگیری ازقطع وقاچاق جنگلات ولایت کنر وایجاد قطعه سبزبخاطرمحافظت این دارایی‌های عامه، تاکید برسرمایه‌گذاری بالای دریای کنر وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

9-Jadi97-JAL2.JPG

    درپایان مباحث رییس مشرانوجرگه ضمن تأکید برمذاکرات بین الافغانی گفت انتظارمی‌رود که همکاران بین المللی درپروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نمایند ونیز ازطالبان خواست تا دست ازجنگ برداشته باهیئت حکومت وارد مذاکره وپیام‌های شان را مستقیماً مطرح نمایند.

   رئیس مجلس ضمن نگرانی درپیوند به قضیه رئیس فدراسیون فوتبال مبنی براتهام تجاوزجنسی بردختران فوتبالست، گفت حتی تصورآن هم نمی‌شود که دریک کشوراسلامی چنین حالتی رخ دهد. او برعلاوه تأکید برپیگیری دوامدار قضیه، از ارگان‌های عدلی وقضایی خواست تا عدالت وانصاف را تأمین نمایند و نیزمردم را از کارکردهای‌شان واقف سازند درغیر آن درفضای ترس وبی‌باوری، هیچ شهروندی حاضرنخواهدشد تا پس از این فرزندان‌شان را به این نهادها بفرستند.

     فضل‌هادی مسلم یارضمن آرزوی موفقیت به رهبری جدید وزارت‌های دفاع ملی وامورداخله از آنان خواست که مطابق انتظارشهروندان برنامه‌های وسیع‌تر را درتقویت وتجهیزبهتر نیروهای دفاعی و امنیتی، روی دست گیرند.

    همین ترتیب رئیس مجلس با انتقاد ازمداخله‌ برخی ازهمسایه‌گان مغرض درامورداخلی افغانستان، گفت درصورتی‌که ملت وسیاسیون کشور وحدت ویک‌پارچگی خویش را حفظ نمایند، آنان قادربه دست درازی‌های شوم شان نخواهند بود. دراخیر رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه وظیفه سپرد تا برای بهبود وغنامندی پروسه حج فرضی بامقامات مسئول درتماس شوند ونیزازحکومت خواست تا ازشرکت‌هوایی آریانا -افغان را مورد توجه ویژه قرارداده این شرکت را درانتقال حجاج دراولویت قراردهد.

 همین‌گونه نایب اول مجلس سناگزارش اشتراک هیئت مشرانوجرگه را ازکنفرانس نقش پارلمان‌هادرجهان معاصرکه درکشور روسیه برگزارگردیده بود،ارایه نموده گفت این کنفرانس که همه ساله به اشتراک پارلمان‌های عضو برگزارمی‌گردد؛ نقش مهم درگستره مسایل سیاست خارجی کشورها داشته و بسترمناسب برای تقویت روابط، گفتمان دیپلماسی پارلمانی، همسویی، همکاری مشترک منطقه یی وجهانی داشته و هیئت مشرانوجرگه درصحبت‌های ارایه شده، گفته است که ادامه بی ثباتی و جنگ در افغانستان، ثبات منطقه را به خطر مواجه ساخته و گروه‌های افراطی بستر مناسب پیدا می‌کنند و جنگ با تروریزم تنها جنگ افغانستان نیست، بلکه پیروزی و شکست دراین جنگ شکست و پیروزی تمام کشورهاست ونیازاست که جهان افغانستان را دراین مبارزه مشترک همکاری جدی نماید.او افزود که هییت پارلمانی افغانستان درحاشیه اینکنفرانس با معاون مجلس فدرال روسیه، رییس کمیسون بین المللی و رییس کمیته دوستی پارلمانی افغانستان روی توسعه روابط پارلمانی صحبت  وضمن سپاس از اعطای بورسیه‌های تحصیلی، خواهان افزایش آن گردیده و ازتلاش‌های آن کشور در گفتگوصلح افغانستان نیز یاد نموده وگفته است کهمردم افغانستان هنوز طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی، خون ریز و ویرانگر می‌شناسند که هر روز در برابر مردم افغانستان وبشریت جنایات زیادی را مرتکب می‌شوند.

      دراخیرگزارش اشتراک هیئت مجلس درپنجمین کفرانس جهانی اتحادیه بین الپارلمانی برای نمایندگان جوان منعقده کشور آذربایجان ، ازسوی سناتور نبیه مصطفی زاده ارایه شد.

9-Jadi97-JAL3.JPG

درگزارش حفظ سیاره ما برای آینده، نقش جوانان درحفاظت ازمحیط زیست، بیان نقاط کلیدی درمورد اقلیم کشورها، مبارزه باچالش ها وهمکاری های پارلمان ها از اهداف این کنفرانس عنوان شد، سناتور مصطفی زاده افزود نماینده گان پارلمان های 43 کشور وسازمان های بین المللی درآن اشتراک ورزیده بودند و درکنارآن روی موضوعات مبارزه باتروریزم ومواد مخدر، محوخشونت دربرابرزنان، مبارزه بافقر وفساد نیز صحبت شد.