صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۴ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی

       درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستجواب وزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان وسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

4-Jadi97-JAL1.JPG

      نخست سناتورطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست وسایراعضا سوالاتی را مبنی برچگونگی مدیریت بیجاشدگان داخلی وعودت کنندگان، استخدام وکاریابی آنان، نشرنوارتصویری مبنی برلت وکوب چند مهاجرافغان درایران، موضوع غصب شهرک‌های مهاجرین، ممانعت ازمهاجرت‌های غیرقانونی، سواستفاده ازمهاجرین واعزام آن‌ها به جنگ‌های نیابتی، ارقام مهاجرین وبیجاشدگان، از وزیر امورمهاجرین وعودت کنندگان وسوالاتی ازسرپرست جمعیت هلال احمرافغانی در مورد ارقام تداوی اطفال مصاب به سوراخ قلب ومریضی استخوان شکن، وضعیت مرستون‌ها ومشمولین آن، ایجاد مرستون‌ها دربرخی زون‌ها، تأکید برایجاد مرکزتداوی اطفال مریض وبرخی موارد دیگرمطرح نمودند.

4-Jadi97-JAL2.JPG

      سپس سیدحسین عالمی بلخی وزیرامورمهاجرین وعودت کنند گان، گفت درحال حاضرحدود یکصد ونودهزاربیجاشده داخلی وجود دارند ودرسال روان بیست وهشت هزارخانواده دیگربه مناطق شان برگشته اند ونیزبه شصت ونه هزار خانواده نیازمند کمک صورت گرفته است که فعلاً ازهشتاد وچارهزارخانواده آسیب پذیر، برای بیست ویک هزارآن بودجه کافی در دسترس نمی‌باشد .

     آقای بلخی ازبرگشت بیشتراز300هزارمهاجر درمدت چهارسال گذشته و82هزارتن دیگر درسال روان خبرداده گفت باکشورهای اروپایی نیزتوافق شده است تا ازاخراج اجباری پناهجویان افغان خود داری وشرایط تعلیمی برای آنان را فراهم سازند که مقامات آن‌کشورها تا حد چشمگیری انعطاف پذیری نشان داده اند.

 موصوف ازتلاش‌ها برای ممانعت ازمهاجرت‌های غیرقانونی، مبارزه باقاچاقبران انسان، جلوگیری ازغصب شهرک‌های مهاجرین و زمینه سازی برای کاریابی برای بیجاشدگان وعودت کنندگان نیزمعلومات ارایه نموده گفت درمورد نشرنوارتصویری لت وکوب مهاجرین افغان واعزام آنان به جنگ سوریه بامقامات ایرانی صحبت‌های صورت گرفته است.

4-Jadi97-JAL3.JPG

        دربخش دیگرجلسه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، داکترمیرویس اکرم سرپرست جمعیت هلال احمرافغانی گفت سره میاشت یک نهاد خیریه بوده که خدمات خویش را به طوربی طرفانه درکشورانجام می‌دهد که تاحال برای چهل وچارهزارخانواده متضررازحوادث طبیعی وعودت کنندگان مواد غذایی وغیرغذایی کمک نموده است وافزود این نهاد علاوه ازتبادله اجساد طرف‌های درگیرجنگ درکشور، هفت هزارطفل مصاب به امراض سوراخ قلب وچهارهزارمریض استخوان شکن را غرض تداوی به خارج اعزام نموده است ونیزکمک‌های را ازطریق مرستون‌ها به خانم‌های بی‌سرپرست واطفال انجام می‌دهد.

     موصوف گفت میلیون‌ها نفرسالانه ازطریق کلینیک‌های ثابت، سیار وفرعی جمعیت هلال احمرافغانی درسراسرکشورتداوی گردیده وانتظارداریم که با این نهاد خیریه کمک‌های بیشتری صورت گیرد تا علاوه ازارایه خدمات دربخش های مختلف، مریضان سوراخ قلب که سالانه حدود دوهزارنفرثبت می گردد تداوی شوند. گفتنیست که اعضای مجلس سنا ازکارکردها و ارایه خدمات وزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان وسرپرست اداره سره میاشت ابرازتشکری نمودند.

       درمباحث آزاد جلسه، رئیس وسایراعضا حمله گروهی دیروزمهاجمان مسلح بالای اداره حمایت ازافراد دارای معلولیت را که تلفات گسترده انسانی را بجا گذاشت؛ شدیداً نکوهش نموده واعلامیه‌ی جدا گانه‌ی دراین زمینه صادرنمودند.

4-Jadi97-JAL4.JPG

      همچنان درجلسه شماری ازسناتوران، گماشته شدن اسدالله خالد به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی وامرالله صالح را به عنوان سرپرست وزارت امورداخله بجا دانسته وابرازامیدواری نمودند که ایشان بتواند دربهبود امنیت کشور، شناسایی ونابودی دشمن درداخل وخارج ازنظام فایق آیند ونیز ازرئیس جمهورکشورخواستند که برای ایشان صلاحیت‌های لازم تفویض و دررهبری ریاست عمومی امنیت ملی افراد مسلکی وکارکشته گماشته شود.

      هکذا بعضی ازاعضا پیرامون سفر، شاه محمود قریشی وزیرامورخارجه پاکستان، گفتند که مردم افغانستان همواره برصداقت پاکستان مشکوک اند واگراین کشورصداقت شانرا متبارزمی‌سازد درگام نخست پناهگاه‌های تروریستان را درکشورشان مسدود نموده،  طالبان را به میزمذاکره با دولت افغانستان بکشاند.

    تقبیح سربریدن یک مدیرمکتب درولسوالی چپرهارولایت ننگرهار ازسوی تروریستان، تاکید برجلوگیری ازآلودگی هوای شهرکابل، تاکید برتامین امنیت شاهراه‌های ولایت جوزجان وبرخی مسایل دیگر نیز درجریان مباحث آزاد مطرح شد.

       درجمع‌بندی موارد مطروحه، فضل‌هادی مسلم یار به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپرد که علل وعوامل حمله وحشیانه بر ادارات حکومتی را بررسی وگزارش آن را به مجلس ارایه نماید.

   رئیس مجلس گزینش اسدالله خالد وامرالله صالح را به مواقف جدید شان، تبریک گفته ابرازامیدواری نمود که این دوچهره نظامی درآستانه انتخابات ریاست جمهوری بتوانند مسئولیت‌های شان را به وجه احسن انجام دهند .

4-Jadi97-JAL5.JPG

     رئیس مشرانوجرگه درحالیکه ازفداکاری‌های نیروهای امنیتی ودفاعی کشورابرازقدردانی نموده، گفت باید بخاطرارج‌گذاری ازاین نیروها ازوزرای سابق دفاع وداخله، سپاسگزاری صورت گیرد.

     دراخیررئیس مشرانوجرگه، صلح را یک ضرورت مبرم دانسته ضمن تاکید برگفتگوهای صلح ازموقف قوی، ازمردم افغانستان خواست که درهمه عرصه‌ها با دولت خود هرچه بیشترهمکاری نمایند.