صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۴ سرطان ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۸ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی 

    جلسۀ استماعیۀ درمورد نظارت ازتطبیق پلان کاری ملی زنان افغانستان و چگونگی حل مشکلات  واحد‌های جندر، ازسوی مشرانوجرگه  امروز درتالارکمیته روسای مجلس تدویرگردید.

28-Qaws97-GEN1.JPG

28-Qaws97-GEN2.JPG

     این جلسه که ازسوی رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مجلس ریاست می گردید، نخست محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ازتدویرچهارمین نشست استماعیه بخاطرسیدگی به مشکلات وپیشنهادات نهاد های ذیربط یاد آوری نموده، گفت انتظارداریم  دراین جلسه مهم همه چالش ها وراه های بیرون رفت آن ارزیابی گردد تا مجلس با تمام امکانات ازطریق بخش مربوط آنرا بررسی وغرض تطبیق به مراجع ذیربط ارسال بدارد وافزود پس ازسقوط رژیم طالبان نقش زنان دربخش های مخلتف ادارات دولتی به ویژه پارلمان نسبتاً خوب می باشد وازسوی دیگر جایگاه وموقف زن ازرهگذرتعلیم وتحصیل دردین مقدس اسلام خیلی برجسته بوده وحالا ازلحاظ شکلی برمی گردد به زنان که چگونه توانایی های خویش را درجامعه تبارزمی دهند.

28-Qaws97-GEN3.JPG

28-Qaws97-GEN4.JPG

     سپس صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی درمورد اهداف این نشست، تلاش های شبانروزی زنان درنشست بن بخاطرایجاد وزارت امورزنان وچگونگی رشد این قشرجامعه وبرخی مسایل دیگر یاد آوری نموده گفت در هفده سال گذشته زنان درادارات دولتی ونهادهای اجتماعی ومدنی زحمات زیادی را متقبل شده وباید همدیگرپذیری بیشتربه وجود آید وزنان کارمند درادارات دولتی باید تشویق گردد.

    متعاقباً سپوژمی وردک معین پالیسی ومسلکی وزارت امورزنان درموردچگونگی تطبیق پلان ده ساله کاری ملی زنان افغانستان روشنی انداخته گفت دراین پلان ازهشت شاخص نتایج کاملاًمطلوب وازپانزده شاخص دیگر نتایج نسبتاً مطلوب به دست آمده ولی هشت شاخص دیگرآن قابل تغییروبازنگری می باشد انتظارداریم که پیشنهاداتی بخاطربیرون رفت ازاین مشکلات ارایه گردد؛ تا درپلان دوم  کاری ملی زنان کشورگنجانیده شود.

28-Qaws97-GEN5.JPG

28-Qaws97-GEN6.JPG

        همچنان دراین جلسه فیض الله ذکی وزیر کار وامور اجتماعی درمورد چگونگی مساعد ساختن زمینه آموزش های فنی وحرفوی برای زنان و داکتر جواد عثمانی  معین اداری و مالی وزارت اقتصاد پیرامون فراهم نمودن زمینه آموزش کارمندان اناث آن نهاد به سطح لیسانس وماستری وبرخی مسوولان دیگر درمورد فعالیت ها ودستاوردهای آن نهاد ها دربخش زنان وسناتوران مولوی غلام محی الدین منصف ،شهزاده مصطفی ظاهر وسهیلا شریفی معاون کمیسیون امورزنان پیرامون مسایل ذیربط معلومات دادند.

28-Qaws97-GEN7.JPG

28-Qaws97-GEN8.JPG

    درختم این جلسه کمبود تشکیلاتی دربخش جندر، عدم توجه مسوولان رده اول ادارات به پیشنهادات ومشکلات مسوولان جندر، نبود امکانات ترانسپورتی، نبود حمایه مالی ازبرنامه های جندر، عدم همکاری به تجهیزواحدهای جندرتوسط رهبری بعضی ازوزارت خانه ها وادارات ،پیشنهادمبنی ارتقای بست واحد های جندر به ریاست وبرخی مسایل دیگر مطرح شد که ازسوی رئیس جلسه تاکید به عمل آمد که این موارد کتباً به وزارت امورزنان فرستاده شود تا وزیرامورزنان آنرا درجلسات کابینه وشورای وزیران مطرح نماید ونیزبخاطرهمکاری های بیشتربین واحدهای جندر ووزارت امورزنان ورکشاپ های منظم تدویر گردد.

28-Qaws97-GEN9.JPG

   این نشست که به ابتکارکمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه تدویرگردیده بود؛ برعلاوه نایب اول، داکترفیصل سمیع نایب منشی، شماری ازسناتوران، وزیرکارواموراجتماعی، عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مجلس، تیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی دارالانشا، معینان وزارت‌های امورزنان واقتصاد ومسوولان واحدهای جندرنهادهای دولتی حضورداشتند.