صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

       دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

سومین جلسۀ  پارلمان آموزشی جوانان به ریاست خالده خلوت نایب اول پارلمان مذکور باحضورداشت استاد محمد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری وفضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی درتالارجلسات عمومی مجلس برگزارگردید.

15-Qaws97-JAL5.JPG

15-Qaws97-JAL14.JPG

      دراین نشست فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه، بعد ازبیانیه افتتاحیه خالده خلوت نایب اول پارلمان آموزشی جوانان، یکبار دیگر ازحمایت سناتوران وکمک تخنیکی دارالانشای مشرانوجرگه ازپارلمان آموزشی جوانان اطمینان داده، گفت مشرانوجرگه بخاطر عزت، رشد ومشارکت جوانان درنظام حمایت جدی می نماید زیراکه در طول چهل سال اخیرجوانان ازهمه بیشترقربانی های بی شمار را متقبل گردید ودر شرایط کنونی هم هر روزده ها جوان درصفوف اردو، پولیس وامنیت ملی بخاطرتامین امنیت وثبات ودفاع ازنوامیس ملی جان های شانرا ازدست می دهد وافزود شماری زیاد ازجوانان درولسی جرگه شورای ملی خودرا نامزد نموده بودند وانتظار داریم که جوانان بیشترخودرا درشوراهای ولایتی به ویژه اعضای پارلمان آموزشی جوانان نامزد نمایند.

15-Qaws97-JAL10.JPG

15-Qaws97-JAL11.JPG

  رئیس مشرانوجرگه با اشاره به پروسه صلح درکشور گفت صلح با عزت درافغانستان یک ضرورت می باشد وباید صلحی به وجود آید که درآن دستاوردهای چند سال گذشته وعزت خون سربازان دلیرکه همه روزمیریزد حفظ گردیده ونقش جوانان درصلح بیشترگردد.

رئیس مشرانوجرگه درسخنانش هرگونه خودسری وقانون شکنی درکشور را مردود دانسته گفت ملت افغانستان ازحکومت توقوع دارند که تا قانون بالای همه یکسان تطبیق گردیده وبه هیچ بی عدالتی وکارهای غیرقانونی اجازه داده نشود ومشرانوجرگه درزمینه درکنارحکومت قرارخواهند داشت.

15-Qaws97-JAL15.JPG

15-Qaws97-JAL13.JPG

سپس قانونپوه استاد محمد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری درسخنانش گفت جوانان نقش کلیدی ورهبری را درکشور دارند یعنی درحقیقت بیشترجوانان امروز مدیریت کشوررا به عهده داشته امیدواریم که نقش جوانان متخصص در رهبری هرسه قوه بیشترگردد وحکومت افغانستان ازطرح های پارلمان آموزشی جوانان که ارایه می نماید استقبال می نماید.

معاون دوم ریاست جمهوری ضم اشاره به انتخابات ولسی جرگه گفت صلح یکی ازمسایل سرنوشت سازمی باشد باید جوانان دراین پروسه بیشترنقش بازی نماید وتاکید نمود که اعضای پارلمان آموزشی جوانان طرح وپیشنهادات شانرا درزمینه صلح کتباً  بطور رسمی به حکومت ارسال نمایند تا ازآن درپروسه صلح استفاده صورت گیرد.

15-Qaws97-JAL12.JPG

15-Qaws97-JAL16.JPG

همچنان معاون ریاست جمهوری پیرامون سیرتاریخی پارلمان درکشور، جایگاه قوه مقننه وقضائیه، تشکیل وصلاحیت های پارلمان( مشرانوجرگه وولسی جرگه) فلسفه تشکیل قوه مقننه معلومات مفصل ارایه نمود که جلب توجه حاضرین قرارگرفت.

15-Qaws97-JAL3.JPG

15-Qaws97-JAL4.JPG

هکذا در این  جلسه داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ وداکتربنت نماینده صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیزبیانیه های شان را ایراد نمودند.

15-Qaws97-JAL8.JPG

15-Qaws97-JAL9.JPG

همینگونه دراخیرجلسه امروز به محمد سروردانش وفضل هادی مسلم یار تندیس ومدال پارلمان آموزشی جوانان اهدا گردید ونیز مدال های مشرانوجرگه به معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، داکترنورمحمد مراد نماینده یون دی پی، رئیس ومعاون دوم پیشین پارلمان آموزشی از سوی فضل هادی مسلم یار وسایرین توزیع گردید .

15-Qaws97-JAL17.JPG

دراخیرجلسه، با دعائیه مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی مشرانوجرگه به پایان رسید.

گفتنیست که پارلمان آموزشی جوانان به کمک مالی صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای افغانستان وکمک تخنیکی مشرانوجرگه ووزارت اطلاعات وفرهنگ ایجاد گردیده درجلسه امروز آن علاوه ازشرکت معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس مشرانوجرگه، شماری ازاعضای هییت اداری مجلس ونمایندگان مردم درشورای ملی، برخی ازوزرا واراکین حکومتی اشتراک نموده بودند وجلسات عادی پارلمان آموزشی برای دو روز دیگرنیزجریان خواهند داشت.