صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

برخی کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلفی را به بحث گرفتند

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی و بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، درمورد قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب ولایت سرپل با شرکت‌های (ترکش افغان مایننگ و افغان گولد اند منرالز) با معین تخنیکی و رئیس حقوقی و سرپرست ریاست عمومی سروی جیولوجی وزارت معادن و پطرولیم، کارشناس شفافیت معدن دیده بان شفافیت مباحثی صورت گرفت .

معین وزارت معادن درمورد گفت که قرارد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب در سال 2012 میلادی به اعلان گذاشته شده بود که در آن زمان قانون معادن مصوب 1387 نافذ بود و موضوع قراداد معادن فوق الذکر با شورای عالی اقتصادی، کمیته ملی تدارکات، وزارت عدلیه، ستره محکمه نیز درمیان گذاشته شده‌است؛ اما کارشناسان دیده بان شفافیت می‌گویند شرکت‌های امضا کننده قراردادهای مس بلخاب و طلای بدخشان گذشته خوب ندارند وهم قوانین معادن نافذه سال‌های 1387 و 1393 با قانون اساسی اختلاف دارد و وزارت معادن درمسوده تعدیل قانون معادن که در سال 1397 طرح شده است، این اختلاف را رفع ننموده است. مسوولین وزارت معادن و پطرولیم ادعای دیده بان شفافیت را در این مورد غیر مسوولانه دانسته انتقاد نموده گفتند باید آن‌ها در مورد تمام ادعاهای و شایعه پراگنی‌های شان اسناد و معلومات ارایه نمایند.

اعضای کمیسیون پس ازاستماع اظهارات مسوولین دعوت شده از آن‌ها تقاضا نمودند، تمام اسناد و معلومات را در زمینه کتبا به کمیسیون ارسال نمایند وافزودند با توجه به وضیعت کنونی بروز چنین اختلافات به سود کشور نبوده، باید وزارت معادن باید جهت روشن شدن اذهان عامه درموردعقد قرار داد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب کنفرانس مطبوعاتی را تدویر نمایند. دربخش اخیر روی عرایض واصله صحبت وازحیث ارتباط به مراجع مربوط گسیل شد .

 14-Qaws97-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، مسوولین مربوطه وزارت امورداخله پیرامون کارشکنی‌ها، عدم اجراآت کارهای قانونی، یکسان نبودن نام درتذکره ودیتابیس و برخی موارد دیگرمعلومات ارایه نمودند.

مسوولان انتقال برخی دفاتررا به تعمیرجدید وزارت امورداخله، تاخیردرکارها وسبب افزایش شکایات مراجعین تلقی نموده، اطمینان دادند درزمینه رسیدگی صورت خواهدگرفت. دربخش دیگرجلسه ولسوال بگرامی و قوماندان امنیه آن ولسوالی دررابطه به مشکلات اهالی گوسفند دره آن منطقه مبنی براینکه منازل وباغ‌های شان ازسوی گارنیزیون تخریب گردیده، معلومات ارایه نمودند.

نخست ولسوال بکرامی گفت درپهلوی هشت هزارجریب زمین دولتی حدودبیشتراز90 جریب زمین مربوط اشخاص می‌باشد که اسنادملکیت دارند وبه اساس حکم رئیس جمهوروتصویب کابینه حدود2000جریب زمین به پارک‌های صنعتی، 2000جریب به شهرک معلولین و2000جریب زمین دیگربه مهاجرین وقسمتی هم به هدیره تخصیص داده شد که متاسفانه قسمت‌های بیشتراین زمین‌هاغصب گردیده است.

موصوف علاوه کرد به اساس هدایت مقام ریاست جمهوری امرگرفتاری قیس حسن عضوولسی جرگه که حدود383جریب زمین را غصب نموده وبرادرش میرویس که 383جریب زمین راغصب نموده اند شهرک بنام میرویس را ایجادنموده است، صادرگردیده است ومسوولین محلی ولسوالی بکرامی ملزم به تطبیق قانون می‌باشند.

دراخیرقرارکمیسیون برآن شد موضوع ازطریق محاکم وسارنوالی موردبررسی همه جانبه قرارگیرد.

14-Qaws97-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست سناتورگل احمد اعظمی معاون کمیسیون، موضوع سقوط پی‌هم چرخ بال‌های اردوی ملی وشایعاتی مبنی برعدم رعایت نورم‌ها وتعلیمات نامه قوای هوایی درحین پروازها وهمچنان پروازصرف یک چرخ بال درعلمیات‌های نظامی به گونه تنهایی وعدم حمایه اش توسط چرخ بال دیگربا دگرجنرال شعیب خان قومندان عمومی قوایی هوایی کشورمطرح بحث قرار گرفت.

 موصوف ضمن ارائه معلومات پیرامون پروازهای نظامی و حادثه سقوط چرخ بال اردوی ملی درولایت فراه، گفت که با درنظرداشت اسناد واصله به این اداره مبنی برتماس پی‌هم پیلوت با مسئولین فراه دررابطه به اخذ معلومات ازشرایط واستقامت نشست هویداست که علت سقوط طیاره مذکورمشکلات تخنیکی نبوده است و تحقیقات درزمینه جریان دارد وبه علت محرم بودن قضیه ازارائه جزئیات بیش‌تر درزمینه خود داری نمود.

اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور، افزودند که درشرایط کنونی جنگی کشورحمایت نیروهای زمینی ازسوی قوای هوایی ضرورت اشد بوده وبدون حمایه آن‌ها تسخیرمیدان‌های جنگ وغلبه بردشمن امکان ندارد و این کمیسیون دریک فرصت مناسب به منظورتشویق وترغیب بیشتر منسوبین قوای هوایی کشور ونظارت ازچگونگی کاری شان ازآن اداره نظارت خواهند کرد .

همچنان دربخش دیگرجلسه موضوع شکایت تعداد ازذغال فروشان ساحه پنچصد فامیلی که مدعی بودند ساحه محل کاری شان را چندین سال قبل ازشاروالی کابل به کرایه اخذ نموده بودند هم اکنون تعدادی ازاشخاص به دلیل اعمارشفاخانه به آن ساحه مراجعه وخواهان تخلیه زمین گردیده که موضوع درحضورداشت معاون قومندانی امنیه ولایت کابل ورئیس ناحیه یازدهم شهرکابل مطرح بحث قرارگرفته که اراکین مذکورضمن ارائه وضاحت پیرامون افزودند که طبق پلان توسعوی کابل این محل مدت 50 سال قبل جهت اعمارشفاخانه درنظرگرفته شده بود که متاسفانه تا اکنون عملی نگردیده که مدت هفده سال پیش ملکیت مذکورازجانب اداره شاروالی به بعضی اشخاص به طورکرایه عقد قرارداده گردیده بود هم اکنون با مساعد بودن زمینه اعمارشفاخانه وزارت صحت عامه همراه با شاروالی کابل مصمم استند تا پلان مذکوررا تطبیق نمایند .

کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین دولتی عریضه عارضین  را غیرقابل سمع تلقی نموده وازمسئولین مذکورتقاضا نمودند تا مطابق به قوانین ومقررات کشوردرراستای تطبیق پلان توسعوی اقدام نمایند .

همچنان دربخش اخیرجلسه موضوع شکایات واصله تعداد ازاعضای شورای ملی مبنی برکندی روند توزیع کارت جوازحمل اسلحه شان درحضورداشت رئیس کریمنال تخنیک ومعاون توزیع جوازسلاح آن اداره مطرح بحث قرارگرفته که مسئولین مذکورعدم امکانات آن اداره مبنی موجودیت یک پایه ماشین چاپ وهمچنان نقض طرزالعمل توزیع جوازاسلحه را ازمشکلات عمده ادارات شان تلقی نموده که کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکورفیصله نمودند تا موضوع را ازطریق مقامات وزارت امورداخله حل خواهند کرد .

14-Qaws97-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، پیرامون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درمورد مساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی، فامیلی وجنایی صحبت وادامه بحث به نشست‌های بعدی موکول شد.

 14-Qaws97-Adli.JPG

 درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار، پیرامون وضع تحصیلی درکشور، مشکلات محصلان درموسسات تحصیلات عالی خصوصی، تطبیق درست قوانین، استخدام کادرها درنهادهای تحصیلات عالی خصوصی، اخذ فیس ازمحصلان وبرخی مسایل دیگرصحبت وتصامیم لازم اتخاذ شد.

    دربخش دیگرجلسه روی برخی ازمواد طرح قانون محصول محاکم صحبت وادامه بحث به نشست‌های بعدی واگذار شد.

14-Qaws97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست محمد عثمان رحمانی معاون کمیسیون، پیرامون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درموردمساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی، فامیلی وجنایی صحبت وخاطرنشان گردید که معاهده مذکور ازهرلحاظ به نفع طرفین بوده ومورد تایید اعضای کمیسیون می‌باشد.

14-Qaws97-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، ضمن صحبت پیرامون مشکلات اشخاص دارای معلولیت درفصل سرما، گفته شد معلولان دراین فصل به مواد سوختی وارتزاقی والبسه نیازاشد داشته انتظار برده می‌شود که نهادهای ملی وبین المللی به شمول تاجران با این قشرجامعه کمک نمایند ودرضمن اداره حمایت ازافراد دارای معلولیت درپرداخت به موقع حقوق ومعاشات معلولان وورثه شهدا تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

همچنان درجلسه به مناسب سوم دسمبرروزجهانی معلولین ازرهبران حکومت وحدت ملی خواسته شد که صندوق اعانه را ایجاد نمایند تا مقامات عالیرتبه با این صندوق کمک نموده تا برای معلولان واجد شرایط قرضه داده شود. 

دراخیرجلسه پیرامون معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبیکستان درمورد مساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی، فامیلی وجنایی صحبت وادامه بحث به نشست‌های بعدی موکول شد.