صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

     دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه روی موضوعات مختلف تدویرگردید

   درجلسۀ کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش، ماده اول، فصل اول معاهده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری ازبکستان درمورد مساعدت‌های حقوقی درموضوعات مدنی، فامیلی وجنایی مطالعه و به نفع اتباع دوکشوردانسته شد.

12-Qaws97-Mali.JPG 

       درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، ازگزارشات مبنی برفروش اطفال درغرب کشورابرازنگرانی گردیده وخاطرنشان شد که اطفال رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد که خانواده‌ها ونهادهای‌که درقبال محافظت اطفال مسئولیت دارند، مکلف هستند که درروشنایی قوانین درسرپرستی اطفال وتعلیم وتربیه ایشان رسیدگی لازم نمایند و درضمن ایجاب می‌نماید که نهادهای خیریه با اطفال بی‌سرپرست ویا خانواده‌های نادارکه ازاثرجنگ‌ها بیجا شده اند کمک‌های لازم نمایند.

      همین‌گونه سناتوران پیرامون چگونگی حل مشکلات ساحه کول حشمت خان شهرکابل، رسیدگی به شکایات نامزدان انتخاباتی ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، توجه به وضعیت مهاجرین وبیجاشد گان داخلی و تأمین صلح وامنیت درکشوربحث نموده و ازادارات مربوط خواسته شد تا درمسایل متذکره توجه لازم نماید.

   دراخیرجلسه پیرامون طرح پیشنهادی حکومت درمورد تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانون‌گذاری وتحقیقات علمی حقوقی وسایرکادرهای مسلکی مشابه وحذف فقره(2) ماده هشتم آن مباحثی صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ شد.

12-Qaws97-Rifai.JPG 

     درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون، طرح پیشنهادی حکومت درمورد تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانون‌گذاری وتحقیقات علمی، حقوقی وسایرکادرهای مسلکی مشابه وحذف فقره(2) ماده هشتم آن بعد ازمطالعه مورد تأیید قرارگرفت.

    دربخش دیگرجلسه، به اساس فیصله جلسه عمومی مشرانوجرگه مشکلات درلیلیه پوهنتون کابل مورد بررسی قرارگرفته، تصامیم اتخاذ شد.

12-Qaws97-Farhangi.JPG 

    درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماندگان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، ازسوم دسمبر روزجهانی معلولین یاد آوری گردیده، ضمن ابراز تبریکی برای این قشر جامعه ازاداره حمایت ازافراد دارای معلولیت و ورثه شهدا ونهادهای ذیربط خواسته شد که ازاین روز طورمجلل وبا شکوه تجلیل به عمل آید وهمچنان راه‌های حل مشکلات معلولان دریافت وبه آن رسیدگی لازم صورت گیرد.

  دربخش دیگرجلسه، روی طرح قانون محاکم که به داخل 6 فصل و23 ماده به این کمیسیون مواصلت نموده بود صحبت وادامه بحث به نشست‌های بعدی موکول شد.

 12-Qaws97-Malolin.JPG

      درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، طرح پیشنهادی حکومت درمورد تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانون‌گذاری وتحقیقات علمی، حقوقی وسایرکادرهای مسلکی مشابه وحذف فقره(2) ماده هشتم آن بعد ازمطالعه مورد تأیید قرارگرفت.

   دربخش دیگرجلسۀ معاون امورمالی واداری وسرپرست ریاست منابع بشری دارالانشای مشرانوجرگه پیرامون مسایل مالی واداری دارالانشا به اعضای کمیسیون پاسخ‌های قناعت بخش ارایه نمود.

12-Qaws97-Emtiazat.JPG 

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدهاشم الکوزی علاوه ازبحث روی وضعیت امنیتی تأکیدشد تا جهت جلوگیری از ورود مواد انفجاری، ماشین‌های پیشرفته دربنادرکشور نصب گردد وجلوفعالیت‌های تخریبی دشمنان گرفته شود.

درجلسه امروزی قراربودمعین گمرکات وقوماندان قطعه گمرکات وزارت مالیه دررابطه به یک سلسله پرسش‌های مودجود پاسخ دهند؛ اما به دلایل نامعلوم حضورنیافتند که عدم حضورشان مورد انتقاد قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون سوالات شانرا درمورد قاچاق مواد مخدرتوسط موترهای منسوب به قوای خارجی ازبندرحیرتان با کمیسیاراین بندرمطرح نمودند.

سمونوال حبیب الله گذرکمیساربندرحیرتان ضمن ارایه معلومات درمورد اجراآت کاری خویش، گفت تیل‌های نیروهای حمایت قاطع توسط واگون‌ها به داخل افغانستان وارد می‌گردد وقاچاق موادمخدر ازبندرحیرتان شایعه می‌باشد.

درقسمت دیگرمسئولین حوزه پانزدهم امنیتی شهرکابل دررابطه به سهل انگاری دراجرای وظایف، چگونگی وقوع انفجار درمراسم تجلیل ازمیلاد النبی درهوتل اورانوس وافزایش جرایم استجواب گردیده بودند، گفتند دراین حوزه برای تأمین امنیت مساجد وتکایا پلان‌های امنیتی منظم دارند، ولی مسئولین برگزاری مراسم میلاد النبی جهت پوشش امنیتی این مراسم آنان را درجریان قرارنداده بودند ونیزبه تناسب نفوس آن حوزه، تشکیل آن را ناکافی خوانده و از راه اندازی برخی برنامه‌ها درساحات مربوطه و دستگیری چند تن درپیوند به قتل وجرایم مختلف یاد آوری نمودند.

اعضای کمیسیون بعد ازاستماع گزارش آنان تأکید نمودند که مسئولیت ومکلفیت‌های خویش را طور بهتر ادا نموده، تلاش‌های بیشترنمایید تا زمینه بهترامنیتی به باشندگان حوزه پانزدهم مساعد شود.

12-Qaws97-Dfai.JPG 

       درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت یک تعداد ازرؤسای ادارات محلی مبنی براعلان بست‌های‌شان وتوظیف افراد جدید بحیث سرپرست ازسوی اداره امور ریاست جمهوری درحضورداشت رئیس اداره خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، رئیس منابع بشری ومشاور وزارت کارو اموراجتماعی و نماینده اداره مستقل ارگان‌های محلی مطرح بحث قرارگرفت.

      رئیس اداره خدمات ملکی ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون موضوع گفت طبق فیصله شورای عالی حاکمیت قانون تمامی رؤسای دولتی که دارای تحصیل صنف دوازدهم باشند بدون استثنا بست‌های شان به اعلان گذاشته شده است وهمچنان تعدادی ازرؤسای دیگرباتوجه به اهمیت کاربردی ادارات ذیربط دردومرحله یعنی درقدم اول آن عده بست‌های‌که درپنج سال گذشته متصدیان شان به گونه مداوم ایفای وظیفه نموده اند و درمرحله دوم آنعده بست‌های‌که درجریان هفت سال متصدیان شان به گونه مداوم ایفای وظیفه نموده‌اند به اعلان سپرده خواهد شد که تعداد مجموعی این بست‌ها به 1200 می‌رسد وقراراست درطول شش ماه آینده این پروسه تکمیل گردد.

      کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکوراصلاحات درادارات را یک معیار پذیرفته شده تلقی نموده؛ ولی باتوجه به شرایط کنونی وفرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری، نگرانی شان را ازتاثیرات سوء برشفافیت روند تقرر بست‌های مذکوراعلان نموده، تاکید نمودند اگرمسئولین ومقامات صالحه دولت تاکید براصلاح امورداشته باشند، باید این روند را ازکابینه وکاندید وزرای که سالیان متمادی منحیث سرپرست ایفای وظیفه نموده آغازنمایند.

       دربخش دیگرجلسه، شکایت واصله کسبه‌کاران ودوکانداران پل محمود خان شهرکابل دراعتراض به واگذاری ساحه کاری شان ازسوی شاروالی کابل به اداره آسان خدمت وزارت مخابرات نظربه حکم ریاست جمهوری وعدم تعیین مکان بدیل برای کسبه‌کاران درحضورداشت سرپرست شاروالی کابل مطرح بحث قرارگرفت.

     سرپرست شاروالی کابل ضمن ارایه معلوماتی گفت این اداره قبلا با تعداد ازکسبه‌کاران صحبت نموده وتصمیم شاروالی کابل برآن است تا درهرپروژه عام المنفعه ازوارد نمودن خساره به افراد عام جلوگیری نماید، و افزود شاروالی کابل قانوناً مکلف به تعیین مکان بدیل برای کسبه‌کاران نبوده؛ ولی اخلاقاً به منظورهمکاری با کسبه‌کاران درساحه بگرامی مکان مناسب برای شان درنظرگرفته است وآن‌عده افراد که درمحل مذکورادعای ملکیت داشته باشند، می‌توانند غرض طی مراحل پروسه استملاک به شاروالی کابل مراجعه نمایند.

   کمیسیون ضمن استماع اظهارات شاروالی کابل فیصله نمود تا اداره مذکوردراسرع وقت درراستای واگذاری ملکیت با اداره آسان خدمت همکاری نموده ومشکلات کسبه کاران را مرفوع نماید.

 12-Qaws97-Shikayat.JPG

       طبق یک خبردیگرهیئت کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمدحنیف حنفی رییس کمیسیون به اساس شکایات واصله چند روزقبل ازمحبس مرکزی پلچرخی بازدیدنظارتی نمودند.

دراین بازدید هیئت نخست طی نشستی گزارش کاری رییس محبس را استماع نمود، موصوف گفت قبلاً درتبدیلی‌ها محبسوسین به بلاک‌های دیگر ویاهم به ولایات مربوطه فساد گسترده وجود داشت وبعد از دریافت گزارشات درمورد فساد رییس جمهوری کشوراز این محبس بازدید نمود وطی فرمان صلاحیت رسیدگی به مشکلات داخلی محبس را به ریاست محبس تفویض نمود و نیزدرفرمان هدایت داد تا محبوسین که مدت حبس شان کمترازپنج سال است بدون استثنا به ولایت‌های مربوطه شان انتقال یابند که برخی آنان انتقال داده شد؛ اما درانتقال محبوسین به ولایت دوردست مشکلات وجود دارد.

رییس محبس پلچرخی گفت طبق قانون برخی امتیازات به محبوسین مدنظر گرفته شده است، اما تاکنون میکانیزم مشخص این امتیازات وجودندارد؛ وی افزود برای اولین بار دراین زندان فورم شخصیتی ترتیب شده است وبه اساس آن اگر زندانی درمدت حبس اش اصلاحات درشخصیت اش وارد نماید به مراجع مربوطه پیشنهاد می‌گردد که زمینه رهایی اش طور مشروط مهیا گردد. همچنان موصوف ازهیئت کمیسیون خواست تا ازمراجع عدلی وقضایی کشوربخواهند که دوسیه‌های نسبتی زندانیان را درزمان معین طی مراحل نمایند، وی از تطبیق فرامین عفو به سایر زندانیان طبق یکسان خبرداد.

سپس هیئت کمیسیون بانمایندگان بلاک‌های مختلف دیدن نمود.آنان تأخیر درتدویرمحاکم، عدم اجراآت به موقع نهادهای عدلی وقضایی، نگهداری زندانیان اعدامی با زندانیان غیراعدامی، موجودیت مشکلات دررهایی مریضان صعب العلاج، محرومیت شماری محبوسین از فرامین عفومقام ریاست جمهوری، کمبود محل بودوباش وادویه، بی سرنوشتی زندانیان اعدامی وبرخی موارد دیگر را ازمشکلات محبوسین عنوان کردند.

هیئت کمیسیون بعد ازاستماع مشکلات آنان اطمینان داد آنعده زندانیان که ازولایات دوردست اند وتوانایی پول انتقال شان را ازطریق شرکت‌های هوایی خصوصی ندارند از وزیردفاع ملی خواسته خواهدشد تا زمینه انتقال شان را ازطریق طیاره‌های نظامی مهیاسازد.

هیئت ایجاد فورم شخصیتی را گام نیک دانسته خاطرنشان ساختند این امتیاز نه بلکه موارد مطرح شده درقانون محبوسین اند ونیزازتسجیل حبس بدیل که تااکنون عملی نشده است یاد آوری نمودند.

قابل ذکراست که کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه بعد ازبازدیدنظارتی شان از زندان پلچرخی طی جلسات شان بامسئولین وزارت عدلیه ونهادهای مرتبط دیگر درمورد حبس بدیل طرح را نیزتدوین نموده است.

         درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر وزارت صحت عامه، درمورد چگونگی عرضه خدمات صحی، شیوه نظارت ازعرضه خدمات وآمارمعتادین مواد مخدر توضیحات ارایه نموده گفت براساس سروی ملل متحد حدود سه ونیم میلیون معتاد به مواد مخدر درکشور وجود دارد و بخاطرتداوی معتادین  4700 بستر و 107 مرکزتداوی معتادین در سراسرکشورایجاد گردیده است که سالانه چهل هزار نفرمعتاد به مواد مخدر در آن تحت مداو قرار می‌گیرند.

      وی از همکاری وهماهنگی وزارت‌های کاراموراجتماعی، امورداخله و لوی سارنوالی ابراز امتنان نموده، افزود وزارت صحت عامه درزمینه به کمبود بودجه مواجه می‌باشد طوریکه از هفده میلیون بودجه پیشنهادی تنها هفت میلیون آن منظور گردیده است درحالی‌که وزارت صحت عامه به 28 میلیون بودجه نیاز دارد تا برنامه و پلان‌های خویش را بصورت منظم عملی وتطبیق نماید .

اعضای کمیسیون توضیحات موصوف را قناعت بخش خوانده یک سلسله پیشنهاداتی را درزمینه ایجاد شغل برای کسانی که تداوی می‌شوند مطرح نمودند.

      دربخش دیگر جلسه، رئیس امورتقنین وزارت عدلیه جهت وضاحت و غنامندی تعدیل عنوان قانون حقوق اعضای کادرعلمی انستیتوت امورقانون‌گذاری و تحقیقات علمی _حقوقی و سایر کادرهای مسلکی مشابه وحذف فقره (2) ماده هشتم آن و همچنان طرح محصول محاکم دعوت گردیده بود که بعد ازغور، طرح پیشنهادی حکومت مورد تایید قرارگرفت و بحث روی طرح قانون محصول محاکم به نشست بعدی موکول گردید.

12-Qaws97-Adli.JPG 

          طبق یک خبردیگردرجلسه دیروزمشرانوجرگه، سناتورمحمد حسن هوتک گزارش اشتراک هیئت مشرانوجرگه شورای ملی را ازدهمین مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگاه بین المللی کیفری و قضایی (CAP-ICC) و چهلمین مجلس انجمن سالانه PGA در رابطه به شورای مشورتی نمایندگان پارلمان‌ها برای جرایم بین المللی و نقش قانون ارایه نمود.

     این نشست دو روزه که بتاریخ 25 و26 عقرب سال روان درشهرکیف کشوراکراین برگزارگردیده بود، پیرامون رویکرد حقوق قربانیان به عدالت کیفری بین المللی، مشارکت و بازپرداخت‌ها با توجه ویژه به حفاظت از قربانیان جنسی و جنسیتی خشونت، جرم و جنایت داخلی و قضاوت در مورد جنایات ملی و بین المللی، تعقیب جرایم بین المللی و چالش‌ها، اصلاح قوانین کیفری و سایر قوانین کیفری، تجهیز سیستم‌های ملی به منظور بررسی، پیگرد قانونی، تجزیه و تحلیل خطرات مربوط به حمایت از فرایندهای عدالت انتقالی درمقابل مبارزه با مصونیت ازمجازات، تحقیق و رسیدگی به جنایات بین المللی، نقش نمایندگان درراستای چارچوب موثر و کارآمد برای همکاری ملی و بین المللی مقامات قضایی وگسترش اختیارات محکمه جرایم بین المللی وبرخی مسایل دیگرمورد بحث قرارگرفت که به نمایندگی ازمشرانوجرگه شورای ملی درآن مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی و قضایی وحاجی محمد حسن هوتک معاون کمیسیون اشتراک نموده بودند.

گفتنی‌ست که هیئت پارلمانی افغانستان به روز جمعه مورخ 16 نوامبر سال 2018 بعد از رسیدن به پارلمان کشوراوکراین ساعت 9 قبل از ظهر درمراسم افتتاحیه و خوش آمدید ازطرف هیئت رهبری پارلمانی کشور اوکراین و انجمن اعضای پارلمان‌ها برای اقدام جهانی اشتراک ورزید که روی موضوعات خشونت، کشتار وفعالیت‌های تروریستی در بعضی کشورها، مبارزه با چالش‌ها، دادگاه بین المللی کیفری و قضایی، حقوق بشر و همکاری پارلمان‌های کشورهای جهان نیز گفتگو صورت گرفت.

      درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، خاطرنشان گردید که ازسوم دسمبرروزجهانی معلولیت درحالی درکشورتجلیل می‌گردد که هنوزهم دراثرجنگ‌های خانمانسوزافراد ملکی ونظامی اعضای بدن شان را ازدست داده و درضمن معلولان کشورازحقوق مدنی شان به شکل عادلانه برخورد نیستند، کمیسیون ضمن تاکید بر رسیدگی به حقوق این قشرازارگانهای ذیربط می‌خواهد که حقوق مادی این قشرجامعه را به شکل عادلانه ودر وقت زمان آن بپردازد.

   دربخش دوم جلسه پیرامون چگونگی نشست استماعیه با اشتراک معاون امورمسلکی وپارلمانی دارالانشای مشرانوجرگه ونماینده پروژه اکسپا صحبت ودرنتیجه فیصله شد که یک کمیته ازکارمندان دارالانشای مشرانوجرگه به این منظورگماشته شود تا کارهای مقدماتی نشست استماعیه به خوبی پیش برده شود.

12-Qaws97-Zanan.JPG