صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موارد مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، پوهاندسلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، لوی پاسوال عبدالخیل بختیارمعین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امورداخله، داکترفدامحمدپیکان معین وزارت صحت عامه، رئیس کاهش تقاضای مواد مخدرآن وزارت، سرپرست معاونیت محبس مرکزی وآمرحوزه دهم پولیس کابل دررابطه به مشکلات معتادین، جمع آوری وتداوی آنان، ناامنی‌ها درمربوطات حوزه دهم وبرخی موارد دیگرمعلومات ارایه نموده، گفتند حدودسه ونیم میلیون معتاد درکشوروجود دارد وحدودیکنیم میلیون آن نیازبه بستردارند، درحالی‌که درکشور40هزاربستربرای معتادین وجود دارد وافزودند که تاکنون 88کمپاین جمع آوری معتادین درسراسرکشورراه اندازی شده است وتعداد ازمعتادین جهت آموزش‌های حرفوی به وزارت کارواموراجتماعی معرفی گردیده؛ امامتاسفانه تعداد بیش‌ترآنان دوباره فرارنمودند.

همین‌گونه معین موادمخدر وزارت امورداخله گفت این وزارت جمعاً 3148عملیات را درسطح کشورسازماندهی وانجام داده است ودرپیوندبه قضایای قاچاق طی ماه جاری حدود3682تن مظنون به شمول 70تن ازطبقه اناث 11تن اطفال زیرسن دستگیرگردیده اند که پنج تن آنان قاچاقبران به سطح بین المللی می‌باشند.

همین‌گونه طی این مدت به صدهاتن هیروئین، مورفین، تریاک، چرس وبرخی موادنشه آورد بدست آمده است،همچنان حدود353میل اسلحه، 537عراده وسایط نقلیه، 3447سیت تلفون همراه، 19پایه مخابره وهزاران فیل مهمات مختلف النوع بدست نیروهای امنیتی قرارگرفته است.هم‌چنان شماری ازدکاکین درساحه ناحیه هفتم شهرکابل که موادمخدر بطورعمده به فروش می‌رساندند مسدودگردیده است.

به همین ترتیب طی سال جاری دوذخیرگاه مواد مخدروچرس درولسوالی خاک جبارکه به ده‌ها میلیون دالربرای قاچاقبران ارزش داشت موردتخریب قرارگرفت.

هکذامعین وزارت صحت عامه گفت درسطح  کشور107مرکزتداوی معتادین وجود دارد که سالانه چهل هزارتن مورد تداوی قرارمی‌گیرند؛ امامتاسفانه معتادین دوباره به مواد مخدرروی می آورند ونیازاست تا درزمینه قوانین سخت گیرانه وضع گردد.

مسوولان وزارت صحت عامه ازچگونگی تداوی طویل المدت معتادین یادآوری نموده گفتند که حدود15میلیون دالربرای تداوی و رسیدگی به معتادین درسال نیازاست درحالیکه دریک سال هفت میلیون دالردرزمینه اختصاص داده می‌شود.

 7-Qaws97-Dfai.JPG

      درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت متعدد افسران متقاعد پولیس ملی وبرحال وزارت امورداخله در رابطه به عدم طی مراحل اسناد تقاعد شان دروقت معینه وبرخورد نا مناسب با ایشان ازسوی مسوولان پیژنتون وبرخی مسایل دیگر با رئیس پیژنتون وزارت امورداخله ورئیس خزینه تقاعد وزارت کارواموراجتماعی مطرح بحث قرارگرفت.

     رئیس پیژنتون وزارت امورداخله درپاسخ هایش نبود یک سیستم منظم روتیشن را ازمشکلات عمده درآن وزارت تلقی نموده گفت تلاش های جریان دارد که این بخش مانند وزارت دفاع ملی فعال ساخته شود.

  وی همچنان به پاسخ سوالات اعضای کمیسیون ازمداخله بعضی ازمقامات وبرخی ازاعضای شورای ملی درامور تقرر وانفکاک شکایت نموده گفت این اداره بخاطراصلاح وریفورم کار را به شدت آغازنموده تا کنون 2900 تن ازافسران احتیاط را دروظایف گماشته وکار روی استخدام 600 تن دیگرجریان دارد.

      سپس رئیس خزینه تقاعد پیرامون چگونگی اجرای تقاعد افسران نظامی معلومات ارایه نموده گفت این اداره سیستم پیشرفته آنلاین را ایجاد نموده وبا ادارات نظامی کشورتبادل اسناد ومکاتیب را می نماید که با تطبیق این سیستم پروسه طی مراحل اسناد متقاعدین خیلی کاهش نموده است.

    کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور خاطرنشان ساخت که متقاعدین کشور به ویژه نظامیان سالیان متمادی را درخدمت وطن ومردم بوده وقابل احترام می باشد وباید درهمه امور با ایشان رویه مناسب صورت گیرد ونیز تاکید به عمل آمد تا دروزارت امورداخله سیستم روتیشن تهیه ومورد اجرا قرارگیرد.

    دربخش دیگرجلسه شکایت معین الدین جنرال متقاعد وزارت دفاع ملی با معاون پیژنتون آنوزارت مطرح گردید.

   معاون پیژنتون ضمن ارایه توضیحاتی گفت قبلاً مشکلات درتذکره هویت وی وجود داشت وفعلاً این مشکل حل گردیده واجراات که لازم است صورت می گیرد.

   دراخیرجلسه شکایت دکانداران نظیف مارکیت شهرکابل ازدستفروشان با رئیس ناحیه پنجم  ونماینده وزارت مالیه مطرح بحث قرارگرفت.  درجلسه مسوولان مذکور اطمینان دادند که مشکلات مطروحه را درتفاهم حل خواهند کرد.

 7-Qaws97-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون قراربود درحضورداشت نماینده وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، با آمرحوزه هشتم امنیتی پولیس کابل درمورد تهدید شدن آمرساحه کول حشمت خان ازسوی یکتن ازقوماندانان تولی آن حوزه صحبت به عمل آید، اما مسئولین حوزه هشتم حضورنیافتند که عدم حضورشان را انتقاد نموده گفتند باید آنان به اقدامات غیرقانونی شان خاتمه دهند واز آزار واذیت مسئولین دست بردارشوند.

 جلسه کمیسیون همچنان تأکید نمودندکه حکومت ونهادهای مربوطه باید توجه ویژه به ساحه تاریخی کول حشمت خان توجه ویژه نموده اجازه ندهند زمین‌های آن بیش‌ترمورد غصب افراد قرارگیرد.

 7-Qaws97-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی ، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون، پیرامون اعطای پنجاه بورسیه تحصیلی کشوربنگله دیش صحبت گردیده، تاکید شدکه وزارت تحصیلات عالی ومسلکی درقسمت توزیع بورسیه‌ها شفافیت وعدالت را درنظرگیرند.

دربخش دیگرجلسه علاوه ازرسیدگی به عرایض واصله، روی نتایج سفراعضای کمیسیون به ولایت پنجشیرصحبت گردیده، اعضای کمیسیون آن را مثبت ارزیابی نمودند.

7-Qaws97-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست محمدعظیم قویاش، گزارش چگونگی تطبیق پروژه‌های انکشاف دولت طی ربع سوم سال مالی 1397مطالعه گردیده، درگزارش آمده است که ازجمله 724پروژه انکشافی منظورشده 82پروژه آن تکمیل، 30پروژه متوقف ومتباقی زیرکارمی باشد.

اعضای کمیسیون روی دست آوردهای عمده سکتورامنیت صحبت وقرارشد درجلسات بعدی پروژه‌های تکمیل شده مربوطه سکتورزیربنا ومنابع طبیعی به بحث گرفته شود.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون روی پرچاوی‌های برق درشهرکابل وشکایات شهروندان کابل درزمینه بحث گردیده، تاکید شدکه شرکت برشنا درجهت رفع مشکلات شهروندان پایتخت تلاش جدی نمایند.

 7-Qaws97-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، از رییس اداره اترا ومسئولین درجه اول شرکت‌های مخابراتی ام تی ان، افغان بیسیم، روشن،اتصالات وسلام دعوت شده بود تا دررابطه به مشکلات موجودمخابراتی پاسخ دهند؛ اما ازآن جمله معاون اداره اترا ونمایندگان شرکت‌های مخابراتی افغان بیسیم وسلام اشتراک ورزیده بوند.

 رییس کمیسیون عدم حضورمکررمسئولین یادشده را شدیداً مورد انتقاد قرارداده تأکید نمود که آنان باید دریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابند درغیرآن موضوع ازطریق مراجع عدلی وقضایی پیگیری خواهدشد.

سپس معاون اداره اترا ضمن پذیرفتن برخی مشکلات گفت تعیین نرخ‌ها مطابق به قانون نظربه قیمت بازارمربوط به شبکه‌ها می‌شود واین اداره درآن دخالت نمی‌تواند وقطع خدمات مخابراتی را دربرخی نقاط هم ناشی ازتهدیدات دشمن دانسته از تدویرنشست‌های مختلف بامسئولین شبکه‌های مخابراتی جهت بهترشدن کیفیت خدمات آنان یادآوری نمود.

موصوف همچنان روی موارد بسته‌های انترنتی، قرضه دهی شرکت‌ها برای مشترکین، آنتن دهی ضعیف دربرخی ساحات، نصب جمرها ازسوی زورمندان به کمیسیون معلومات لازم ارایه نمود.

 7-Qaws97-Mukhabirat.JPG

طبق یک خبردیگرهیئت کمیسیون مشرانوجرگه به ریاست  لطف الله بابا از وزارت ترانسپورت بازدید نظارتی به عمل آورد. نخست امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت ضمن خوش آمدید به هیئت مجلس  گفت این وزارت توانسته است، بودجه بیش‌ترانکشافی خویش را به مصرف برساند، اما بامشکلات ازگذشته‌ها روبروبوده ومورد توجه مسئولین آن قرارنگرفته و اهداف آن در یک سند رسمی تعریف نشده بود، اما دراین اواخر موفق به تدوین استراتیژی 5 ساله شده است وبرای اجرایی شدن آن تلاش‌ها درحال جریان است.

سپس سناتورلطف الله بابا ریس کمیسیون مواصلات ومخابرات طی صحبتی نخست تقرری معین مالی و اداری این وزارت را مبارکباد گفته خاطرنشان ساخت که مشرانوجرگه از برنامه‌های وپروژه‌های ملی کشورهمواره حمایت می‌نماید وانتظاربرده می‌شود که استراتیژی جدید جنبه عملی گرفته وبه مشکلات ترانسپورتی تاحدی رسیدگی صورت گیرد.

اعضای هیئت نیز در مورد فعال نشدن دروازه های الکترونیکی، نبود ترمینل‌ها، نبود یک سیستم جمع آوری شفاف عواید، پایین بودن ارایه خدمات ترانسپورتی، مشکلات ایجاد شده توسط اتحادیه‌های ترانسپورتی  نظریات ومشوره های شان را با مسئولین آن وزارت مطرح ساختند.

بعداً مسئولین درمورد استراتیژی جدید خویش معلومات داده، گفتند این استراتیژی با تدویرنشست‌های مشورتی وتخنیکی بامسئولین نهادهای مختلف وسکتورخصوصی تدوین شده است ودر آن تمامی ابعاد، چالش‌ها، دیدگاه‌ها، وظایف، ارزش‌ها، مسئولیت‌ها، اهداف وپیش بینی‌های جوانب مختلف مدنظرگرفته شد است ونیز به موضوعات مالی و ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان طور لازم پرداخته شده است.

اعضای هیئت مشرانوجرگه بعد از دریافت گزارش مسئولین وزارت ترانسپورت، درکنار تأیید این طرح یک سلسله نظریات وپیشنهاداتی را جهت غنامندی آن ارایه نموده تعهد همکاری‌های لازم با مسئولین این وزارت سپردند.

درجلسه کمیسیون تقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، گزارش ریاست اداره عالی بررسی، پیرامون بررسی رعایت قوانین ومقررات عواید سال مالی وبخصوص عدم حصول مالیات برخی شرکت‌های تجارتی مطالعه گردیده، قرارشد مسوولین مربوطه جهت توضیحات در زمینه دریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابند. دراخیرجلسه روی عرایض واصله صحبت گردیده تصامیم لازم اتخاذشد.

7-Qaws97-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، گزارش شورای ولایتی ننگرهار پیرامون درخواست عودت کنندگان ازکشورپاکستان که اکنون درساحه اتفاق مینه ولسوالی سرخ رود آن ولایت به سرمی‌برند، تذکررفته است که عودت کنندگان ازناحیه  دسترسی به آب آشامیدنی دچارمشکلات بوده و خواستارحفرچاه‌های عمیق درآن ساحه می‌باشند. اعضای کمیسیون ضمن موجه دانستن مشکلات مذکورموضوع را غرض اجراآت به مراجع مربوطه ارسال نمودند.

دربخش دیگرجلسه علاوه از رسیدگی به عرایض واصله ، روی تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی و ولسوالی‌ها ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت گردیده برتاریخ معینه آن تاکیدگردید.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، روی چگونگی کاهش ومحوخشونت علیه زنان صحبت به عمل آمده تصریح شد که خشونت علیه زنان یک معضل بزرگ اجتماعی بوده، تا زمانیکه حس همدیگرپذیری وگذشت میان مردان وزنان به وجودنیاید، نمی‌تواند به این مشکل فایق آمد.

 7-Qaws97-Zanan.JPG

دربخش دیگردرمورد فرارسیدن فصل سرما وچگونگی کمک به خانواده‌های مستحق صحبت گردیده ازتجارملی ونهادهای مدد رسان خواسته شد تا درجهت رسیدگی به بیجاه شده گان وفامیل‌های مع نیاز به کمک دارند، ازهیچ نوع همکاری ومساعدت دریغ نورزند.