صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

فترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی

 شماری ازفعالان مدنی زون مشرقی ازموقفگیری ‌ رئیس مشرانوجرگه درقضایای جاری کشوروبه ویژه اعمارپوهنتون بین المللی اسلامی در ولایت ننگرهار قدردانی نمودند .

درنشستیکه ایشان امروز با فضل هادی مسلم یار رییس مشرانو جرگه انجام دادند حمایت وپشیبانی شانرا از موقفگیری موصوف اعلام نموده گفتند که پوهنتون بین المللی باید درجای ازقبل تعیین شده آن یعنی ولایت ننگرهاراعمارگردد ودرصورتیکه به این موضوع توجه ی نشود ؛ دست به تظاهرات مسالمت آمیزی خواهند زد وایشان یک صوب چپن ویک دستار را نیزبه رئیس مجلس سنا اهدا نموده وخواهان زمینه اشتغال به جوانان زون مشرقی شدند

12-Aqrab97-MUL1.JPG.

رئیس مشرانوجرگه ازاین احساسات جوانان ابرازتحسین نموده گفت مردم ننگرهارهیچگاهی تقاضا ننموده بودند که پوهنتون بین المللی اسلامی درآنولا اعمار گردد واین تصمیم قبلا ازسوی حکومت اتخاذ شده بود که سنگ تهداب آنرا در ساحه یکهزار جریب زمین گذاشته بودند پس باید پوهنتون مذکور درجای فبلا تعین شده ،اعمارگردد.

مسلم یار اطمینان داد که اسناد و مداراک مربوط به این پوهنتون را به زودی با رئیس جمهورکشورشریک خواهند ساخت تا پوهنتون اسلامی بین المللی درولایت ننگرهار اعمارشود. هکذا رئیس مشرانوجرگه درمورد چگونگی کاریابی به جوانان کشورروشنی انداخته گفت ظرفیت جذب نیاز مندان درادارات حکومت خیلی محدود می باشد ایجاب می کند که سرمایه گذاران داخلی وخارجی دربخش های مختلف سرمایه گذاری نمایند تا ازیکسو تولیدات داخلی افزایش یابد وازسویی زمینه های جذب جوانان به مشاغل مساعد گردد.

طبق یک خبردیگر محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه با توریالی غیاثی رئیس روابط امورفرهنگی وزارت امورخارجه دردفترکارش ملاقات نمود.

12-Aqrab97-MUL2.JPG

دراین ملاقات نایب اول مجلس سنا ازکارکردها ودستاوردهای رئیس روابط وامورفرهنگی ابرازقدردانی نموده گفت طرح دیپلوماسی وفرهنگی وایجاد اتاق فرهنگ وتمدنها درسفارتخانه های افغانستان درخارج ازکشور که ازسوی شما ایجاد گردیده درخورستایش می باشد امیدواریم که همچو طرحها مورد تطبیق قرارگیرد