صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای دوازده گانه مشرانوجرگه امروزروی مواردمختلف دایرگردید  

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، ازکارکردهای تورنجنرال عبدالوکیل پیژندوال وزارت دفاع ملی وبرخی منسوبین دیگر آن وزارت با اهدای تقدیرنامه ها تحسین به عمل آمد.

   اما درآغازجلسه پیژندوال وزارت دفاع ملی طی صحبتی گفت وزارت دفاع ملی پلان دارد که یک قول اردوی جدید دیگر بخاطررفع تهدیدات امنیتی ایجاد نماید وافزود ازماه ثوربدینسو دراین سمت مقررگردیده ودرهمین مدت بیشترازپانزده هزار بریدمل ویکتعداد افسران را دربست های مناسب تعیین بست نموده است.

     موصوف همچنان اضافه نمود شهدای اردوی ملی قابل احترام بوده وبخاطرپرداخت به موقع حقوق شان یک کمیته ازخانم ها درپیژنتون ایجاد ومصروف طی مراحل اسناد شهدا می باشد تا حقوق شهدا به وارثین آن به وقت معین پرداخت گردیده وازسرگردانی جلوگیری به عمل آید.

کمیسیون با استماع توضیحات وی خاطرنشان نمود که برخی مسایل ذیربط دریکی ازنشست های کمیسیون با لوی درستیز اردوی ملی وسایرمسوولان ذیربط درمیان گذاشته خواهند شد.

 14-Mizan97-Dfai.JPG

      درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل، پیرامون کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن صحبت وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

     دربخش دیگرجلسه، خاطرنشان گردید که در28 میزان سال روان انتخابات ولسی جرگه شورای ملی تدویرمی گردد ایجاب می نماید هموطنان، واجد شرایط دراین انتخابات طورگسترده شرکت نموده دین ملی شانرا ادا نمایند.

    دراخیرجلسه حملات کورکورانه هوایی ازسوی نیروهای ائتلاف بین المللی ونیروهای داخلی کشور دربعضی ازمناطق ولایت لغمان که باعث تلفات جانی ومالی گردیده است صحبت گردیده تاکید به عمل آمد که باید جلوهمچو حملات گرفته شده حین عملیات های نظامی ازدقت کامل کارگرفته شود.

14-Mizan97-Emtiazat.JPG 

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، اعضای کمیسیون ازاقدامات رئیس جمهوری کشورمبنی برافتتاح شفاخانه حوزه وی 360 بسترابوعلی سینا بلخی درولایت بلخ، دیدارشان بافعالان زن وتاکیدایشان برحضورزنان درادارات دولتی قدردانی به عمل آمد.

دربخش دیگرجلسه پیرامون چگونگی میکانیزم تطبیقی قانون منع آزارواذیت زنان واطفال درادارات دولتی وریاست های مستقل دولتی بحث همه جانبه صورت گرفته، قرارشد ادارات حکومتی ازایجاد کمیته منع آزارواذیت زنان واطفال دراداره مربوطه شان به کمیسیون کتباًاطمینان دهند.

 14-Mizan97-Zanan.JPG

     درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست محمدعثمان رحمانی معاون کمیسیون، ازکمک های بشردوستانه بیست ملیون یوروی اتحادیه اروپا به مردم افغانستان ابرازقدردانی گردیده، آنرادرشرایط کنونی که افغانستان دچارخشکسالی های پیهم می باشد کمک بجاومناسب دانستند وازادارات ذیربط خواسته شد تادرتوزیع این کمک ها برای آسیب دیدگان هماهنگی کامل داشته تا کوتاهی صورت نگیرد.

ونیزازاراکین حکومتی خواسته شد تا درجلب کمک های بیشترازکشورهای عربستان سعودی وامارات متحده عربی تلاش نمایند.

14-Mizan97-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی با حضور داشت معین پالیسی و مسلکی،  آمر نظارت و هماهنگی وزارت امور زنان و معاون اداری محابس و توقیف خانه ها پیرامون گزارش ارسالی ریاست مراکز حمایوی آن وزارت بحث گردید.

نخست معاون اداری محابس و توقیف خانه ها گفت:محبس و توقیف خانه اناثیه به داخل دو بلاک  بصورت موقتی فعالیت داشته و به تعداد 176 تن محبوس و متهمین اناث نگهداری میگردند و 45تن محبوس به اساس فرمان مقام ریاست جمهوربه مناسبت ایام مذهبی و ملی موردعفو قرار گرفته اند و 15 تن آنان به نسبت نداشتن فامیل و اقارب به مراکز حمایوی (خانه های امن ) وزارت  امور زنان معرفی گردیده است وافزود برای مصروفیت سالم محبوسین به همکاری یکی ازموسسات در بخش های  تعلیم القران،انگلسی، سواد آموزی ، کامپیوتر، بیک دوزی، مهره بافی ، قالین بافی وخیاطی محبوسین تحت آموزش قرارگرفته اند که با تکمیل قرار داد فعالیت آن متوقف شده ،وتلاش برای آغاز مجدد پروژه جریان دارد.

موصوف ازنبود محبوسین اناثیه مصاب به امراض صعب العلاج و کبیرسن اطمینان داده؛ اما گفت که دها تن از محبوسین صعب العلاج وکبیر سن ذکور در زندانها موجودبوده که با تاسف هیچ تصمیمی ازسوی ارگانهای مسول درمورد اتخاذ نگردیده است.

متعاقباًمعین وزارت امور زنان طی صحبتی افزود  محابس ولایات هرات،قندهارو بامیان ازجمله محابس اندکه ازامکانات بهتری برخوردارمی باشند و محابس که دارای امکانات اندک و مکان نامناسب می باشد ،ولایات بدخشان ،تخارو کابل می باشد.

در اخیر کمیسیون از نهاد های مربوطه بخصوص ریاست امور زنان و ریاست محابس و توقیف خانه ها در قسمت همکاری وهماهنگی شان در امور مربوطه با کمیسیون ابراز امتنان نموده، پیشنهاد نمودآنعده از منسوبین ملکی و نظامی حکومت که به جرایم مختلف گرفتار و ایجاب توقیف را می نمایند باید ازسایر محبوسین جدا نگهداری شوند و همچنان در قسمت داکتران اناث در محابس اناثیه نصب کمره های امنیتی و حفظ مصونیت آنعده از محبوسین اناث که به خانه های امن انتقال میشوند توجه جدی صورت گیرد و نیز از استفاده انترنت ،موبایل های همراه وفلش ها در داخل محابس و توقیف خانهای اناثیه جلوگیری گردد.

14-Mizan97-Adli.JPG 

ونیزفیصله به عمل آمد تا مشکلات و پیشنهاد ریاست مراکزحمایوی وزارت امور زنان را به مراجع ذیربط غرض رسیده گی و اجراات بعدی ارسال گردد.

در بخش اخیرجلسه روی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی خط آهن بحث صورت گرفته تصمیم اتخاذ.

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت سناتورداکترگل محمد رسولی با معاون ریاست دهم امنیت ملی وسایرمسوولان ذیربط مطرح شد.

     موصوف مدعی است به تاریخ 31 اسد سال جاری، حین که معاون اول ریاست جمهوری ازخارج به کشورعودت نمودند درحادثه تروریستی برادرومحافظ موصوف شهید وسلاح دست داشته ایشان مفقود گردیده است که باید این موضوع مورد بررسی قرارگیرد.

    مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند درحادثه مذکورعلاوه ازجراحت 15 تن وشهادت دوتن ازپرسونل این اداره تعدادی ازهموطنان ما شهید وزخمی گردیده بودند که حین مواصلت مکتوب کمیسیون این موضوع با مدیران مربوط تیم محل واقعه شریک گردید ولی تا اکنون کدام معلوماتی به دست نیاوردند اما مطابق به اظهارات مسئولین آمریت حوزه پانزدهم امنیت ملی کابل یک میل اسلحه ازمحل حادثه دریافت وغرض اجراات بعدی به ریاست امنیت کابل گسیل داشته اند . کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکوربرهماهنگی نیروهای امنیتی واستخباراتی درهمچوحالات تاکید نموده  فیصله نمود تا موضوع درجلسات آینده با رئیس امنیت ملی کابل بررسی گردد.

     دربخش دوم جلسه، معینان وزارت های امورزنان وکارواموراجتماعی وروئسای مربوطه اداره مستقل ارگانهای محل دررابطه به نبود فرصت های کاری برای جوانان خصوصاً قشراناث وعدم اجراات ملموس ادارات مربوطه بحث وگفتگوصورت گرفت.

        اراکین مذکور باالنوبه افزودند زمینه سازی فرصت های کاری وشغلی خصوصاً برای طبقه اناث ارتباط مستقیم با وخامت اوضاع امنیتی داشته طوریکه هم اکنون هیچ یک ازبانوان متخصص حاضرنیستند درولایات دوردست ایفای وظیفه نمایند، همه متقاضیان خواهان تقرردرمرکزمی باشد ولی درمرکزظرفیت جذب خیلی محدود است اما افزودند بخاطرجذب قشراناث درهمه بست های دولتی تعداد پنج نمره بخاطرتبعیض مثبت به طبقه اناث درنظرگرفته شده  و اداره مستقل ارگانهای محل درهرولایت یک بست معاونیت اموراجتماعی را تاسیس نموده اند که الویت تقرر دراین بست هارا به قشر اناث اختصاص داده اند ، کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکورفیصله نمودند تا علاوه برحضوراراکین مذکور، رهبری اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی نیزدعوت گردیده وروی طرح کارا وموثربحث وگفتکوصورت گیرد.

        درادامه جلسه جنگ مغلوبه میان محصلین پوهنحی های ادبیات وشرعیات پوهنتون کابل با قومندان کندک محافظت پوهنتون ها مطرح بحث قرارگرفت.

 14-Mizan97-Shikayat.JPG

   موصوف ضمن توضیحاتی پیرامون چگونگی وقوع این تشنج ازحل آن اطمینان داده گفت دراین حادثه دوتن زخمی گردیده اما ازایشان تعهد گرفته شده است که  به هیچ نوع تشنج در پوهنتون مبادرت نورزند درغیرآن موضوع ازطریق مراجع مربوط مورد پیگرد جدی قرارخواهند گرفت.

       دراخیرشکایت تعدادی ازمعلمین ولسوالی سروبی ولایت کابل مبنی برعدم توزیع نمرات رهایشی برای شان با رئیس املاک وزارت معارف مطرح بحث قرارگرفت.

    موصوف گفت حین توزیع نمرات رهایشی درولسوالی مذکور مشکلات حقوقی وتخنیکی پیش آمد وحالا این مساله ازجانب ریاست تفتیش مورد بررسی قراردارد، اما کمیسیون فیصله نمود که این مساله با رئیس تفتیش آنوزارت مطرح گردد.

    درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون،  اعضای کمیسیون 13 میزان روزجهانی معلم را به تمام معلمین مبارک باد گفته افزودند  در حالی ازاین روزدرکشورتجلیل به عمل می آید که معلمان ما با مشکلات متعددی ازجمله پرداخت نشدن حقوق قدم شان ، ارتقانکردن به بست بالا، توزیع و اعمار نشدن شهرک های معلمین، کم بود امتیاز ماهوار ، برطرفی تعدادی از معلمین همه ساله به بهانه های اضافه بست شدن ، نبود مراکز ارتقای ظرفیت در مرکز وولایات برای معلمین ، نرسیدن معاش ماهوار شان به وقت وزمان معین  وبرخی موارددیگررو برو می باشند .اعضای کمیسیون تاکید نمودند که وزارت معارف در زمینه رفع مشکلات معلمین تلاش های همه جانبه نموده وطرح های مناسبی راجهت بیرون رفت ازاین معضل روی دست گیرد.

هکذا اعضای کمیسیون از استفاده برخی نامزدان انتخابات  به بهانه تجلیل ازروی معلم برای کمپاین های انتخاباتی شان از معلمین و حرمت نگذاشتن به جایگاه معلم انتقاد شدید نموده، از مسوولین وزارت معارف خواستند تا جلو همچو موارد را گرفته با همچواشخاص  برخورد قانونی صورت گیرد.

در بخش دیگری جلسه علاوه ازرسیدگی به عرایض واصله ، پیرامون مشکلات  در عرضه خدمات خدمات صحی ازجمله رجعت دادن مریضان به معاینات غیرضروری، موجودیت ادویه جات بی کیفیت وکم کیفیت درمراکزصحی وبرخی موارد مهم دیگربحث صورت گرفته، ضمن ابرازنگرانی درزمینه  قرارشد هیئت کمیسیون درآینده نزدیک از برخی مراکز صحی خصوصی بازدید به عمل آورد.

14-Mizan97-Rifai.JPG 

   درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی وبودجه به ریاست محمد نادرصفری، موضوع توقف ده ها هزارکانتینراموال تجارتی وارداتی دربنادرکشور به نسبت تغییرات درپالیسی ها وهدایات مسوولان گمرکات وزارت مالیه مورد بحث قرارگرفت.

کمیسیون ضمن ابرازنگرانی درزمینه خاطرنشان نمود که این مساله تاثیرات منفی را بجا گذاشته باید هرچه عاجل مسوولان راه های حل آن را جستجو نموده به این معضله پایان دهند ودرضمن قرارشد که معین عواید وگمرکات وزارت مالیه دریکی ازنشست ها دعودت گردد.

14-Mizan97-Mali.JPG 

دربخش دیگرجلسه مکاتیب ارسالی درمورد شاخص قیم برج اسد سال روان وارتقای ولایت غزنی به ولایت درجه اول مطالعه وهدایات لازم صادرگردید.