صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۸

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۰ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، علاوه ازتصویب یک عنوان طرح تعدیل قانون، مسوولان ذیربط شاروالی کابل درراستای کاری شان به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

10-Mizan97-JAL1.JPG

  درجلسه طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اداره امورمالی ومصارف عامه که درکمیسیونهای مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون واعضای کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت.

  دربخش دیگرجلسه سناتوران محمدرحیم حسن یار وطیبه زاهدی به نمایندگی ازکمیسیونهای اختصاصی وبرخی اعضای مجلس ازسرپرست شاروالی ورئیس تنظیف آن اداره سوالاتی را مبنی برعملی نشدن پلانهای شهرک پدوله، چگونگی پیشرفت کارپروژه های سال روان، عدم جلوگیری ازبلندمنزل های غیرقانونی، چگونگی جمع آوری عواید، عدم رسیدگی به تنطیف شهر، کمبودساحات سبز، چگونگی احداث کانال وزیرآباد، فساد دراستخدم ها، مشکلات دراستملاک زمین های شخصی، ازدحام ترافیکی درشهرکابل، عدم توجه به حفاظت کول حشمت خان، ، چگونگی کارساخت ترمینل های شهری، میتروبس واعمارپل های هوایی، معضله دست فروشان وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

10-Mizan97-JAL2.JPG

 سپس احمد شعیب رحیم معین مالی واداری وسرپرست شاروالی کابل درپاسخ هایش ازافزایش چشمگیرعواید آن اداره درسال گذشته وسال جاری یاد آوری نموده، گفت مسوده قانون شاروالی کابل که متناسب به نیازمندی های فعلی می باشد تکمیل گردیده وجهت تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد وافزود مراحل تدارکاتی پروژه دشت پدوله شهرکابل به اتمام رسیده وتایکماه دیگرعملاً کاراعمارجاده آن آغازمی گردد، وی ازتوزیع فازسوم آن پروژه برای نیازمندان درشهرکابل نیزاطمینان داد.

  معین شاروالی کابل درمورد چگونگی تشخیص محلات دستفروشان وحفاظت ازکول حشمت خان، اعمارجاده شصت متره قلعه زمان خان، اعمارتاسیسات وجاده ها دردروازه های شهرکابل، نحوه استخدام کارمندان وکارگران، توزیع قباله ازسوی اداره اراضی به ساحات غیرپلانی وبرخی مسایل دیگر معلومات داده، گفت بخاطررفع ازدحام ترافیکی کاراعمارجاده بس های سریع السریع (میتروبس) درساحات سرای شمالی ونساجی بگرامی شهرکابل به شدت جریان داشته وچگونگی خریداری وسایط نقلیه آن درکمیته تدارکات ملی می باشد و افزود بخاطر کنترول ومراقبت از اجرای امورساختمانی به ویژه اعماربلند منزل ها وحصول عواید شاروالی رای زنی ها را با وزارت امورداخله آغازنموده اند؛ تا پولیس اختصاصی تحت تشکیل شاروالی کابل به همین منظور ایجاد گردد.

 بعداً احمد بهزاد غیاثی رییس تنظیف شاروالی طی صحبتی گفت کاراعمارکانال وزیرآباد شهرکابل به شدت جریان داشته وتلاش صورت می گیرد تافصل بارندگی ها کارپروژه مذکورالی تعمیرجدید وزارت امورداخله به پایه اکمال برسد وافزود بخاطرجلوگیری ازآب های سطحی همین اکنون پاککاری جویچه ها درنواحی مختلف جریان داشته تا درآینده شهریان کابل از رهگذرآب  سطحی به مشکلات مواجه نگردند.

  موصوف ازبلند رفتن ظرفیت اداره تنظیف بخاطرانتقال زباله هاوپاک کاری کثافات یاد آوری نموده، گفت این اداره روزانه 2300 تن ذباله راخارج ازشهرانتقال می دهد وبخاطرپاک نگهداشتن ساحات به زودی یکهزارزباله دانی جدید را درنقاط مختلف شهرکابل جابجا خواهند کرد وافزود این اداره تدابیرلازم را بخاطرعقیم ساختن سگ های ولگرد و واکسین آن اتخاذ نموده است

10-Mizan97-JAL3.JPG.

درختم صحبت هارئیس جلسه ضمن ابرازتشکری ازتلاش های شاروالی کابل، گفت مسوولان شاروالی کابل باید پیرامون شکایات وخواستهای همشهریان درجلسات کمیسیون های اختصاصی مشرانوجرگه اشتراک نموده ودراین موارد به سوالات سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

 درمباحث آزاد جلسه، شماری ازسناتوران طرح خصوصی جنگ درافغانستان وواگذاری آن به کمپنی بلک واتر را غیر قابل تحمل دانسته وازموقف رئیس جمهور کشورکه این طرح را رد نموده، ابراز قدردانی نمودند.

  همچنان اعضای مجلس ضمن انتقاد شدید ازعملیات خود سرشبانه؛ خاطرنشان نمودند که نیروهای امنیتی کشورحین عملیات نظامی درساحات مسکونی باید بخاطر حفاظت ازجان ومال مردم دقت و توجه جدی نمایند.

  تاکید برانتقال دستگاه های بایمتریک(انگشت نگاری) به تمامی مراکزرای دهی، نبود امنیت درمسیر شاهراه کابل- کندهار، مشکلات محبوسین ازنبود پرسونل صحی وتاکید برارایه خدمات صحی درمحابس، انتقاد ازفعالیت نهاد بنام دموکراسی و تاکید بر بررسی این نهاد، یادآوری از تقاعد جنرالان، انتقاد ازگروه تروریستی طالب مبنی برمحکوم نمودن نشست علمای پاکستان وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

  درجمع بندی مسایل مطروحه نایب اول مشرانوجرگه، طرح خصوصی سازی جنگ درافغانستان را ازدیدگاه مردم راه حل اساسی ندانسته، تاکید نمود که باید مطابق به مفاد موافقتنامه های امنیتی که با کشورهای مختلف به امضا رسیده است درتجهیزوتمویل نیروهای دفاعی وامنیتی کشوراقدامات لازم صورت گیرد و نیروهای امنیتی ما را با انواع طیارات جنگی، رادار، دافع هوا، توپخانه و اسلحه ثقیله دور برد تسلیح ومجهزسازند.

  ایزدیارضمن تاکید بربرسی عملیات شبانه درولایت کنرکه گفته می شود جان چند تن را گرفته است گفت ایجاب می نماید که درعملیات ها دقت صورت گرفته ودرضمن هرگونه عملیات باید درهماهنگی با مسوولان محلی صورت گیرد تا ازتکرارهمچوحوادث جلوگیری به عمل آید.

10-Mizan97-JAL4.JPG

 همچنان ایزدیار سایرموارد مطروحه درجلسه را به کمیسیون های ذیربط ارجاع نموده گفت  سلسله تقاعد جنرالان مسلکی عوارض جانبی را درقبال خواهند داشت که باید این روند متوقف گردد زیراکه هنوزقانون امورذاتی افسران وبریدملان ازمجاری قانونی آن طی مراحل نگردیده است.