صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی مواردمختلف تشکیل جلسه نمودند

     درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، معین پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر ورئیس امورپالیسی آنوزارت درمورد فعالیت ها ودستاوردهای شان معلومات ارایه نمودند.

  به گفته مسوولان حدود سه ونیم ملیون نفردرکشورمتأثرازمواد مخدر بوده وبیش ازدونیم ملیون نفرازمواد مخدراستفاده می نماید که پنجصد هزارتن آنها نیازبه تداوی دارند وافزودند برای تداوی معتادین بی سرپناه یک مرکزهزاربستر درشهرکابل ایجاد گردیده ودرضمن برای تداوی معتادین زن واطفال یک مرکزصد بستردیگردرکابل وحتی مراکز 25 بستر به این قشرجامعه درولایات کندهار، ننگرهار وهلمند فعال می باشد .

  مسوولان درادامه سخنانش شان ازنافذ بودن قوانین ومقرره ها ونحوه تداوی معتادین یاد آوری نموده گفتند بخاطروقایه هرچه بهترهموطنان حدود 1600 ازمعلمان مکاتب ذکور واناث تحت آموزش قرارداده شده تا ایشان درمورد اضرارمواد مخدر درمکاتب به شاگردان آگاهی دهند.

   مسوولان ضمن یاد آوری ازهمکاری های خوب سایرادارات به ویژه وزارت ارشاد، حج واوقاف دربخش آگاهی دهی اضرارمواد مخدر، دربخش پروژه های انکشافی آنوزارت روشنی انداخته گفتند هفده باب مرکزصحی، 26 باب مکتب، استدیوم های ورزشی را بخاطرتشویق هموطنان درولایات احداث نموده اند.

کمیسیون توضیحات ارایه شده را قناعت بخش توصیف نموده اطمینان دادند که مشکلات وضروریات وزارت مذکور را بررسی وبه آن رسیدگی لازم خواهند کرد.

 9-Mizan97-Adli.JPG

 درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست طیبه زاهدی معاون کمیسیون، اعضای کمیسیون ازکشف ونابود سازی یک مخفیگاه داعش در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل توسط نیروهای کشفی وامنیتی استقبال نموده تاکید شدکه نیروهای کشفی وامنیتی همیشه در زمینه محومخفیگاه های دشمن تلاش نموده ونگذارند دشمنان دین وانسانیت به اهداف شوم شان نایل گردند ونیزاز شاروالی کابل خواسته شد تا به وکلای گذر نواحی و رهنماهای معاملات تفهیم نمایند که به افراد واشخاص که مشکوک به نظر میرسند در محلات شان جا نداده و نیرو های امنیتی را درجریان قرار دهند.همچنان شهرداری کابل روی یک طرح مناسب درقسمت چگونگی فروش و به کرایه گرفتن منازل در نواحی با همکاری رهنماهای معاملات وو کلای گذر کار نمایند .

دربخش دیگر جلسه اعضای کمیسیون ضمن بحث پیرامون مسایل مربوط به انتخابات و چگونگی مبارزات انتخاباتی، بر نظُارت جدی در روند انتخابات تاکید نمودند.

دربخش آخیرجلسه ضمن رسیدگی به عرایض ومکاتیب واصله، فیصله بر آن شد تا کمیسیون مطابق پلان متذکره درهفته آینده ازبرخی مراکز صحی خصوصی و دولتی در شهر کابل نظارت صورت گیرد.

9-Mizan97-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورمعلولین وبازماند گان شهدا به ریاست نفیسه سلطانی، روی مشکلات انجمن معلولین زنان ولایت تخار مبنی بر عدم تمویل پروژه آنها ازسوی حکومت موردبحث قرارگرفت وتاکیدشد که حکومت وموسسات کمک رسان باید به این قشرمستضعف بخصوص قشرزنان درفراهم سازی وتمویل پروژه ها توجه جدی نموده تاباشد تاحدی مشکلات آنها مرفوع گردد ونیزازحکومت خواسته شد که دراستخدام3 فیصد معلولین وورثه شهدا درادارات دولتی مطابق قانون اشخاص دارای معلولیت وقانون ورثه شهدا توجه  مبذول دارند .

دربخش دیگرجلسه روی طرح برنامه عمل کمیته بین الوزارتی اشخاص دارای معلولیت پیرامون خودکفائی معلولین وورثه شهدا، شمولیت اجتماعی، شناسائی چالش ها ومشکلات وارزیابی دقیق ازتطبیق برنامه ها، پیشکش راه حل ها وراهکاری مناسب ، ایجاد هماهنگی های موثر وتطبیق قوانین وتعهدات ملی وبین المللی، همکاری نهادهاوبودجه یابی جهت تامین حقوق بشری ومدنی اشخاص دارای معلولیت وورثه شهدا که ازسوی معینیت شهداومعلولین ترتیب گردیده است موردبحث اعضای کمیسیون قرارگرفته وحمایت شانرا درزمینه ابرازنمودند وازرهبران حکومت خواسته شد که جهت تطبیق طرح متذکره همکاری همه جانبه نمایند.

دربخش اخیرجلسه ضمن رسیدگی به عرایض واصله، ازروند بایمتریک اشخاص دارای معلولیت وبازماندگان شهدا که ازسوی معینیت شهداومعلولین درحال اجرا است که طی مدت یک روزحدود 9.5 ملیون افغانی صرف جویی کرده مورد استقبال قرارگرفت وازمعینیت  شهداومعلولین خواسته شد که روند بایمتریک را تسریع بخشند وازپول های صرفه جویی شده به معاشات سال های 1393الی 1396 که قبلاً تادیه نگردیده تخصیص دهند ونیزتاکید شد که معینیت شهداومعلولین درمبارزه بافساد اداری وبی عدالتی دراقدم شان مستحکم ترباشند

9-Mizan97-Malolin.JPG.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی، از راهیابی یک آموزگار دخترکشور دریک نشست جهانی( یک جهان جوان) در کشورهالند ابرازتقدیربه عمل آمد و خاطرنشان گردید که راهیبای وی  دراین نشست مهم جهانی یک فرصت مناسب برای مطرح کردن مشکلات این قشرجامعه با جهانیان می باشد.

 گفتنیست که عزیزه بی غم آموزگار یکی از نهادهای خیریه درولسوالی ده سبزولایت کابل می باشد که صدها دختر وزن را آموزش می دهد  وقراراست این نشست  جهانی، تا ۱۷ روز دیگربا حضور رهبران جوان بیش از ۱۹۶ کشور جهان در شهر لاهۀ هالند برگزارگردد که بانو عزیزه بی غم، در یک رقابت آزاد موفق شده است تا از میان ۲۰۰ تن به این نشست جهانی راه یابد.

سازمان «یک جهان جوان»، یک نهاد بریتانیایی است که رهبران جوان موفق را که از ۱۸ تا ۳۰ سال عمر دارند همه ساله ازبیش از۱۹۰کشورجهان گردهم  می‌آورد که برای اولین بار ازافغانستان عزیزه بی غم درآن شرکت خواهند کرد.

   همچنان درجلسه تذکررفت که چندی قبل دختران ربات ساز افغان نیزدریک رقابت جهانی رباتیک درمکسیکو شرکت نموده ودر رده های نخست قرارگرفتند، کمیسیون پیشرفت های بانوان را درعرصه های هنر وآموزش قابل تقدیردانسته انتظار دارد که دستاوردهای زنان کشوردرتام عرصه ها نادیده گرفته نشود.

 9-Mizan97-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت واصله محبوسین زندان پلچرخی ازرهگذرمسایل صحی با معین وزارت صحت عامه، رئیس وسرطبیب شفاخانه محبس پلچرخی، معاون صحیه پولیس، نماینده گان ادارات حقوق بشر و اداره امورریاست جمهوری مطرح بحث قرارگرفت.

نخست رئیس محبس پلچری ضمن ارائه توضیحاتی ازتراکم بیش ازحد محبوسین درآن زندان وکمبود جای یاد آوری نموده گفت  به نسبت تراکم بیش ازحد 50تن محبوس دارای امراض مضمن و10 تن مصاب به امراض صعب العلاج دراین محبس قراردارند که با وجود تشخیص کمیته صحی وزارت صحت عامه تا اکنون در رهایی مریضان صعب العلاج کدام اقدامی صورت نگرفته است وافزود باید پروسیجرمشخص تداوی محبوسین وجود داشته باشد که برمبنای آن اجراات لازم صورت گیرد.

متعاقباً معین وزارت صحت عامه گفت بانک جهانی مسئولیت تمویل مالی اکثرخدمات صحی این وزارت را به عهده دارد که متاسفانه این نهاد به دلیل موجودیت مخالفین مسلح درمیان محبوسین ازتمویل این بخش ابا می ورزد ووزارت صحت  عامه نیزدر امکانات مناسب بخاطرتداوی محبوسین ندارد وازجانب دیگر تداوی اکثر محبوسان صعب العلاج درداخل افغانستان ممکن نمی باشد.

کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکورازعدم توجه دولت دراین زمینه ومهیا نشدن فضای کاری درداخل زندان ها انتقاد نموده اطمینان دادند که بخاطررفع این معضلات با مسوولان ذیصلاح مباحثی را انجام خواهند داد.

همچنان درجلسه  شکایات واصله مبنی پایین بودن کیفیت خدمات مخابراتی و قطع خدمات مخابراتی دراکثرولایات با معین وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی وروئسای شماری ازشرکت های مخابراتی مطرح بحث قرارگرفت.

معین وزارت مخابرات ضمن ارائه معلوماتی گفت درحدود نود فیصد قلمروکشور تاسیسات وآنتن های مخابراتی نصب گردیده اند وتهدیداتی که متوجه این بحش ملموس  می باشد چندین باربا مسئولین امنیتی درمیان گذاشته شده است ولی تاحال همکاری لازم صورت نگرفته است .

مسئولین شرکت های مخابراتی نیزبه نوبه شان ضمن تایید گفته های معین وزارت مخابرات ازموجودیت سطح تهدیدات بلند امنیتی که حتی منجربه کشته وزخمی شدن تعدادی ازکارمندان شبکه ها گردیده است به کمیسیون معلومات داده افزودند مطابق تعهد نامه جبران خسارات  تا اکنون دولت نیزنتوانسته به مکلفیت هایشان درقبال شرکت های مذکورعمل نماید.

کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکورفیصله نمودتا مشکلات مطروحه را با مسئولین امنیتی درجلسات آینده مطرح خواهند کرد ونیز کمیسیون ازشرکت مخابراتی سلام که توانسته است فعالیت های شانرا درسطح ولایات گسترش دهند ابراز قدردانی صورت گرفت.

 دراخیرجلسه، مشکلات اداره مرکزاصلاح وتربیت اطفال از رهگذربرق، آب صحی  ولوازم درسی با روئسای مرکزاصلاح وتربیت اطفال، برق معارف وآبرسانی شهرکابل مطرح بحث قرارگرفت.

 نخست رئیس آبرسانی کابل ازارسال تیم تخنیکی آن اداره به ساحه معلومات داده گفت  تیم تخنیکی راه بیرون رفت ازاین معضل را موقتا پیدا نموده وطی دوسال آینده پلان دارد تا نه تنها مرکزمذکوربلکه به دوهزار خانه همجوار نیزخدمات ارایه گردد.

 بعداً درجلسه  رئیس برق کابل گفت با وجود مقروضیت اداره مذکوراین اداره درماه حمل سال جاری مکتوبی را عنوانی اداره مرکزاصلاح وتربیت اطفال گسیل داشته تا درقسمت برآورد نیازمندی ایشان اداره برشنا را درجریان قرارداده تا با نصب ترانسفارمرمشکل برق مذکور حل گردد که متاسفانه تا اکنون پاسخی ارایه نگردیده است.

 سپس رئیس معارف شهرکابل ضمن ارائه معلومات افزود فعلا به تعداد 11 نفرکارمندان این اداره درمرکزمذکورمصروف پیشبرد خدمات تعلیمی بوده وکتاب ها به اندازه که درسایرمکاتب موجوداست به این مرکزارسال نموده است ، وی مسئولیت خدمات حمایوی مرکزمذکوررا ازصلاحیت های وزارت عدلیه دانسته اطمینان سپرد که طرزالعمل ارتقای سویه تعلیمی متعلمین مرکزمذکورتهیه گردیده وهمکاری کمیسیون درراستای منظوری وی ازجانب وزارت معارف خواستارگردید که کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکوربه همکاری وهماهنگی مسئولین تاکید نموده افزودند که کمیسیون ضمن توجه ویژه به اطفال آسیب پذیرمذکورتلاش خواهند کرد تا درراستای هماهنگی لازم خدمات با ادارات ذیربط گام عملی وجدی بردارند .

 9-Mizan97-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار،ضمن بحث روی پلان کاری کمیسیون، پیرامون رعایت موازین اخلاقی وفرهنگی درمبارزات انتخاباتی وچگونگی استفاده کاندیدا درپیکارهای انتخاباتی ازطریق رسانه ها بخصوص رسانه های ملی بحث گردیده، ازتمامی کاندیدان خواسته شد تا درقسمت فرهنگ شهری وپاک نگهداشتن شهرازبرچسپ های تصاویرودیگروسایل تبلیغاتی توجه جدی مبذول دارند.

دربخش دیگرجلسه از ارتقای ولایت غزنی به ولایت درجه اول استقبال به عمل آمده، ازتمامی ادارات خواسته شد تا درقسمت تشکیلات، تسهیلات،تخصیص بودجه وبرخی مسایل دیگراقدام نمایند.

همینگونه درجلسه ضمن حمایت ازایجادصندوق اعانه برای معلمین ،مکاتیب ارسالی وزارت تحصیلات عالی مبنی براعطای بورسیه های تحصیلی وهمکاری کشورسریلانکا درقسمت زمینه سازی برای ادامه تحصیل افغانها وبورسیه های فول اسکالرشیپ برای دوره لسانس دررشته های مختلف مطالعه گردیده، ازنهاد های ذیربط حکومتی خواسته شد تا درجهت فراهم سازی تسهیلات لازم برای هموطنان ما که درخواست ادامه تحصیل رادارند، همکاری همه جانبه نمایند.

دربخش دیگرجلسه روی شکایت شماری ازفارغان مدارس ودارالعلوم ها که نمرات چهارسمسترصنوف سیزده هم وچهاردهم راندارند؛اماوزارت تحصیلات عالی دراخذامتحان اختصاصی برای فارغان صنوف چهارده شرط فیصدی نمرات دوساله رامعیارگذاشته است، بحث گردیده، موضوع جهت رسیدگی به مراجع مربوطه راجع گردید.

دربخش اخیرجلسه روی بازدیداعضای کمیسیون ازنهادهای دولتی وسفرهای ولایتی صحبت گردیده، تصامیم اتخاذشد.

 9-Mizan97-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد نادرصفری منشی کمیسیون ، روی طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون اداره امورمالی ومصارف عامه صحبت وقرارشد که غرض بحث بیشتر درنشست عمومی ارایه گردد.

دربخش دیگرجلسه طرح پیشنهادی واصلاحی نایب منشی مشرانوجرگه درمورد رهایی ازبحران های انتخاباتی، امنیتی وسیاسی مطالعه ونکته نظریات اعضا درزمینه یاد داشت گردید.

 9-Mizan97-Mali.JPG