صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز یک شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۴ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

مناظره تحت عنوان (نقش احزاب سیاسی درفرایند انتخابات) به ابتکارنهادجمعیت فکروعمل امروزدرالحاقیه شورای ملی برگزارگردید.

4-Mizan97-GEN1.JPG

درنخست فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه شماری ازاساتید پوهنتونها، برخی ازنمایندگان احزاب سیاسی وجوانان شرکت داشتند،با ابرازتشکری ازبرگزارکننده گان این بحث گفت انتخابات به مثابه یک پروسه ملی متعلق به یک گروه یاتنظیم سیاسی نبوده، بلکه همه اقشارمردم میتوانند دراین پروسه ملی سهم گرفته وازشفافیت درآن نظارت نمایند.

وی انتخابات را یک اصل دموکراسی درجامعه مردم سالارعنوان نموده تصریح کرد که انتخابات، یگانه گزینه معقول برای تعیین نظام سیاسی درکشوراست .

رئیس مشرانوجرگه ضمن تاکیدبربرگزاری انتخابات به زمان معین آن، ازاحزاب سیاسی خواست که درجهت بهبود وشفافیت درپروسه انتخابات تلاش وهمکاری همه جانبه نمایند.

4-Mizan97-GEN4.JPG

سپس محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه طی صحبتی گفت احزاب سیاسی، به‌عنوان پایه‌های اساسی نظام دموکراتیک در کشور، ضرورت است تا نقش تاریخی خود  را در این زمینه، ایفای نمایند.

دموکراسی بدون احزاب سياسی و نهادهای مدنی نمیتواند دموکراسی واقعی باشد آن‌جا که احزاب سياسی و نهادهای مدنی وجود ندارد، اين خود بيان‌گر آن است که در آن جامعه‌ی دموکراسی وجود ندارد.

4-Mizan97-GEN2.JPG

نایب مشرانوجرگه سهم دادن احزاب سیاسی را درانتخابات پارلمانی درشرایط کنونی یک نیازجدی دانسته، ابرازامیدواری کردکه حکومت درجهت فراهم سازی تسهیلات لازم وحمایت ازاحزاب سیاسی تلاش نماید.

وی با اشاره به بایومتریک شدن سیستم انتخابات که ازجمله خواست های احزاب سیاسی بود ابرازامیدواری کردکه به سایرخواست های احزاب سیاسی رسیدگی صورت گیرد.

4-Mizan97-GEN3.JPG

متعاقباًانجنیرمحمدامین کریم عضوشورای رهبری حزب اسلامی دررابطه به نگاهی برچگونگی شکل گیری احزاب سیاسی درافغانستان، میاگل خالدمعاون حزب متحدملی افغانستان درموردحزبی شدن نظام انتخاباتی ومساله مشروعیت دولت، مسعودترشتوال سخنگوی شورای حراست وثبات درزمینه چالش ها فرا راه احزاب سیاسی درفرایند انتخابات، محمداکرام اندیشمند پژوهشگرمسایل سیاسی  پیرامون دولت، احزاب سیاسی، انتخابات وتوسعه سیاسی وخانم سمین حسن زاده معین پیشین وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به نقش احزاب سیاسی درتحقق دموکراسی به شرکت کننده گان معلومات مفصل ارایه نمودند.

4-Mizan97-GEN5.JPG

همین گونه دراین مناظره پرسش های ازسوی حاضرین نیزمطرح گردید که ازسوی مهمانان پاسخ های قناعت بخش ارایه شد.