صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳ میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی

  درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازارایه گزارش سفرگرجستان، معاون اداره انکشاف زون پایتخت دررابطه به استقامت های کاری آن اداره معلومات داد.

3-Mizan97-JAL1.JPG

  درنخست گزارش ازاشتراک هیئت مجلس درپنجمین نشست جهانی سازمان مشارکت برای حکومتداری بازکه درکشورگرجستان برگزارشده بود؛ توسط داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس خوانده شد که تفصیل آن فردا شب، در ردیف اخبارکمیسیونها به نشرخواهد رسید.

    درمباحث آزاد جلسه، سناتوران کاربرد سیستم بایمتریک درانتخابات 28 میزان را استقبال نموده، گفتند که اخیراً دربرخی ولایات نهادهای تحصیلات عالی ومکاتب به حیث محلات  کمپاین کاندیدان استفاده می‌شود وخاطرنشان ساختند که رئیس جمهورکشور طی  فرمانی، مبارزات انتخاباتی را درنهاد های تحصیلی وتعلیمی ممنوع نماید ونیزتاکید شد که ارگان های امنیتی کشوربا تامین امنیت بهتربخاطراشتراک بیشترشهروندان درانتخابات باید عملیات وسیع پاکسازی را علیه هراس افگنان شدت بخشد.

   همچنان در جلسه انتقاد شد که به تازگی درولایات کاپیسا، ارزگان، میدان وردک وننگرهاردراثر عملیات نیروهای امنیتی، چندین تن به شمول اطفال وزنان به صورت فامیل وارجان های شیرین شانرا ازدست داده اند وتاکید گردید که بخاطرجلوگیری از تلفات افراد ملکی، باید نیروهای دفاعی وامنیتی کشوربه شمول قوتهای بین المللی درعملیات نظامی ازدقت کامل کاربگیرندونیزعاملین تلفات اهالی ملکی مورد باز پرس جدی قرارداده شود .

    درجلسه به اساس گفته های والی ولایت هلمند تذکررفت؛ برخی کشورهای همسایه درصدد تخریب بند کجکی می باشند که باید حکومت دراین زمینه توجه نموده و درتامین امنیت آن تدابیر لازم اتخاذ نماید.

3-Mizan97-JAL2.JPG

    هکذا قراربود که درجلسه امروزپیرامون چگونگی پیشرفت کارپروژه وزیرآباد شهرکابل وجلوگیری ازاعماربلند منزل های خودسروغیرقانونی وبرخی مسایل دیگرازمسوولان شاروالی کابل استجواب صورت گیرد؛ اما به نسبت عدم حضورمسوولان درجه اول شاروالی، موضوع از اجندای کارجلسه خارج ساخته شد .

     همینگونه درنشست امروزی ازکاهش ارزش پول افغانی در برابردالروتاثیرات سؤآن برقیم مواد اولیه وسوختی، ابتکاروزیرمالیه ازمبارزه با مفسدین اداری، حمایت ازرئیس جمهوروتاکید برحفظ وحدت ویکپارچگی اقوام باهم برادر، پا فشاری برحل مشکلات عودت کنندگان درکشوروجلوگیری ازقطع بیرحمانه جنگلات ولایت کنر، مداخله ولسوال شینکی ولایت زابل به نفع یک کاندید خاص درآنولایت وبرخی مسایل دیگرنیزمطرح شد.

    درختم مباحث آزاد، رییس مشرانوجرگه باردیگربرتدویرانتخابات شفاف وعادلانه تأکیدنموده، ضمن استقبال ازبه کارگیری سیستم بایمتریک درجریان رایدهی؛ اظهارامید واری نمودکه کمیسیون مستقل انتخابات بتواند گام های مهم دیگری درراستای جلب اعتماد مردم واحزاب سیاسی درپروسه انتخابات بردارد؛ ونیزخاطرنشان ساخت که نباید به هیچ کارمند دولتی و افراد زورمند واستفاده جواجازه دخالت دراین پروسه ملی داده شود.

    فضل هادی مسلم یارعملیات های شبانه وهوایی که برای سرکوب وهدف قراردادن دشمن بوده باشد را تأیید نمود؛ اما تاکید نمود که سکتورامنیتی  جلوتلفات ملکی را درجریان اینگونه عملیات بگیرند . رییس مشرانوجرگه افزود این مجلس باهیچ مسؤل حکومتی برخوردسلیقوی نداشته؛ اما مسؤلین نیزمطابق به قانون مکلف به پاسخگویی در مجلس می باشند ونباید به بهانه های مختلف ازمسئولیت فرارنمایند وخاطرنشان ساخت سرپرست شاروالی کابل درجلسه امروزی بنابر فیصله کمیته رؤسا، بایدبه سوالات سناتوران پاسخ می گفت؛ ولی حضور نیافت که در زمینه تصمیم مجدد گرفته خواهد شد .

  مسلم یار نگرانی والی هلمند درمورد موجودیت تهدیدات امنیتی بندبرق کجکی آن ولایت را به جادانسته ازحکومت خواست که جلو اینگونه توطیه های دشمنان داخلی وخارجی افغانستان رابگیرد ونیزافزود که حکومت باید برنامه های مفیدو اثر بخش حین عودت باعزت مهاجرین افغان ازکشورهای ایران وپاکستان را روی دست گیرد؛ زیرا عودت مهاجران ارتباط مستقیم به امنیت کشور دارد.

3-Mizan97-JAL3.JPG

     دراخیرجلسه معاون اداره انکشاف زون پایتخت درموردچگونگی فعالیت های این اداره به سناتوران معلومات ارایه نموده، گفت این اداره درسال 1395جهت انکشاف منطقوی ولایات کابل، پروان، کاپیسا،میدان وردگ ولوگرایجادشده که ساحه فعالیت آن حدود هفت هزارکیلومترمربع می باشد، موصوف مدیریت شهری، بهسازی ساحات غیرپلانی، انکشاف زیربناها، ایجادشهرک های مهاجرین وانکشاف اقتصادی را در زون پایتخت از برنامه های بنیادی این اداره عنوان نموده وازتطبیق برخی پروژه ها درکابل وولایت های همجوارآن نیزیاد آوری وافزود بیشتراز60پروژه دیگرنیزتحت کار است که باتطبیق آن تسهیلاتی بهتر خدماتی به مردم زون مرکز فراهم خواهد شد .